Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Z obrad zarządu

Samorząd
15 lutego 2005
Na posiedzeniu zarząd zapoznał się z informacją na temat planu zorganizowania konferencji dotyczącej innowacji oraz regionalnej spójności w poszerzonej Europie.

Konferencja o charakterze ogólnopolskim organizowana przez Sieć ERIK we współpracy z Urzędem Marszałkowskim ma odbyć się 21 i 22 kwietnia. Zostanie podzielona na cztery sesje: innowacja i konkurencyjność w poszerzonej Unii Europejskiej, polityka regionalna sprzyjająca innowacjom, europejskie sieci proinnowacyjne, innowacyjne inkubatory biznesowe.

Uczestnikami konferencji będą krajowi i zagraniczni eksperci zajmujący się problematyką wspierania innowacyjności. Planowany jest udział około 120 osób, (m.in. przedstawicieli partnerów projektu ERIK, przedstawicieli władz oraz instytucji zajmujących się problematyką poruszaną podczas konferencji).

Sieć ERIK (European Regions Knowledge based Innovation Network – Innowacyjna Sieć oparta na Wiedzy Europejskich Regionów) powstała w celu ograniczenia zróżnicowania pomiędzy regionami w zakresie poziomu rozwoju gospodarki innowacyjnej. ERIK zajmuje się badaniami służącymi wzmacnianiu spójności europejskiej oraz podejmuje działania zmierzające do udoskonalenia polityki spójności poprzez wymianę informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy regionami europejskimi. W sieci ERIK uczestniczy 13 partnerskich regionów (Toscania, Emilia Romagna, Lombardia, - Włochy, Nieder Osterreich - Austria, Wallonie - Belgia, Basse Normandie, Lorraine - Francja, Bremen - Niemcy, Thessaly - Grecja, Alentejo - Portugalia, Aragon, Murcia - Hiszpania, West Midlands – Wielka Brytania), natomiast 24 regiony uczestniczą w przedsięwzięciu w charakterze regionów stowarzyszonych.

Celem spotkania ma być wymiana doświadczeń regionów europejskich w zakresie polityki proinnowacyjnej, konkurencyjności oraz zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowane zostaną przykłady działań wspierających międzynarodowe sieci związane z zagadnieniami technologii innowacyjnych.

***

Zarząd zapoznał się także z informacją na temat stanu wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka.

24 stycznia został ogłoszony nabór wniosków do Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka, który potrwa do 24 marca br. Wnioski można składać w ramach 6 priorytetów:
Priorytet 1 - Rozwój infrastruktury
Działanie 1.1 - Infrastruktura techniczna i komunikacyjna
Działanie 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska
Priorytet 2 - Rozwój społeczno-ekonomiczny
Działanie 2.1 - Rozwój zasobów ludzkich i promocja przedsiębiorczości
Działanie 2.2 - Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Dokumenty powinny być kierowane do Sekretariatu Technicznego Programu na adres ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

W Programie Polska-Republika Słowacka po stronie polskiej uczestniczą województwa: Małopolskie, Podkarpackie i Śląskie. W regionie Małopolski obszarem wsparcia objęte są powiaty: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki, oraz m. Nowy Sącz.
Całkowity budżet Programu wynosi 26,7 mln EUR, z tego wkład Wspólnotowy wynosi 20 mln EUR na cały okres programowania, tj. lata 2004 – 2006.

Beneficjentami Programu mogą być Jednostki Samorządu Terytorialnego, związki i stowarzyszenia międzygminne, urzędy pracy, szkoły wyższe, gimnazja, szkoły podstawowe, instytucje kultury, związki religijne, jednostki ratownicze, instytucje naukowe, ośrodki badawcze i organizacje pozarządowe.