Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konsultacje projektu programu operacyjnego dla Małopolski

Rozwój regionalny
18 lipca 2013
Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze Wstępnym projektem regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i do zgłaszania uwag do tego dokumentu w terminie do 15 września 2013 r.

Konsultacje społeczne Wstępnego projektu regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 są prowadzone łącznie z konsultacjami społecznymi Założeń regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przyjętych 24 czerwca 2013 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Uwagi zgłoszone do Założeń będą brane pod uwagę w pracach nad regionalnym programem operacyjnym na równym stopniu z uwagami zgłoszonymi do Wstępnego projektu.

18 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego  przyjął Wstępny projekt regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt zawiera:

 • opis procesu przygotowania programu
 • diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizę wyzwań i potencjałów regionu
 • wkład programu w realizację Strategii Europa 2020
 • opis osi priorytetowych
 • plan finansowy
 • opis zintegrowanego podejścia terytorialnego
 • opis systemu instytucjonalnego
 • założenia systemu koordynacji
 • podejście do warunkowości ex-ante
 • planowane działania dotyczące redukcji obciążeń administracyjnych
 • opis zasad horyzontalnych w programie

Podstawą do wyznaczenia obszarów wsparcia w ramach dwufunduszowego regionalnego programu operacyjnego (RPO) są zapisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (SRWM) oraz m.in. wnioski płynące z prowadzonych obecnie prac nad pakietem programów strategicznych do roku 2020, które w założeniu mają pełnić rolę dokumentów wdrażających zapisy SRWM.

Projekt RPO przewiduje utworzenie 12. osi priorytetowych, włączając w ten zakres dwie osie poświęcone pomocy technicznej (odrębnie dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego). Konstrukcję przyszłego programu operacyjnego oparto na założeniu, zgodnie z którym, co do zasady jedna oś priorytetowa odpowiada jednemu celowi tematycznemu.

Dodatkowo, tam gdzie jest to uzasadnione, część wsparcia z EFRR i komponent EFS wzajemnie uzupełniają się, tworząc osie dwufunduszowe.

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do Wstępnego projektu regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać do 15 września 2013 r. Wypełniony formularz prosimy przesłać:

• pocztą elektroniczną na adres:

• listownie na adres: Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków

• lub faksem na numer: 12 29 90 726.

W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Wstępnego projektu RPO 2014-2020”.

                        -------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że od 24 czerwca 2013 r. trwają również konsultacje społeczne Założeń regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Konsultacje Założeń są prowadzone łącznie z konsultacjami Wstępnego projektu regionalnego programu operacyjnego.

Uwagi do Założeń regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 można zgłaszać do 15 września 2013 r. Wypełniony formularz prosimy przesłać:

• pocztą elektroniczną na adres:

• listownie na adres: Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków

• lub faksem na numer: 12 29 90 726.

W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Założeń RPO 2014-2020”.

Tagi: WYDARZENIA