Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska wspiera spółki wodne

Rolnictwo
09 lutego 2024
Po raz kolejny Województwo Małopolskie wspiera spółki wodne oraz związki spółek wodnych. W obecnym roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz realizację inwestycji w tym zakresie zarząd województwa przeznaczył 800 tys. złotych. Wnioski o przyznanie dotacji można składać do 31 marca br.

Województwo Małopolskie od 2017 roku przeznacza środki finansowe na pomoc Spółkom Wodnym lub Związkom Spółek Wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego, prowadzących lokalnie starania, aby poprawić wydajność uprawną pól poprzez zapewnienie tam właściwych stosunków wodnych. Realizowane przez Spółki zadania wpływają na efektywność produkcji rolniczej oraz przyczyniają się do ochrony przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak powódź i susza. Spółki wodne w skali kraju są małe lub nieefektywne. Siły i środki, jakimi dysponują, są nieadekwatne do skali potrzeb. Wiele z nich z trudem jest w stanie utrzymać w dostatecznej kondycji istniejące urządzenia. Również niewystarczające są działania inwestycyjne spółek.

Dofinansowane przez Małopolskę prace pozwolą jeszcze lepiej wspierać produkcję rolną oraz chronić mieszkańców regionu przed skutkami powodzi lub suszy. W ramach dotacji będzie można wykonać m.in. konserwację i renowację rowów melioracyjnych

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Warto podkreślić, że w latach 2017 - 2023 Województwo Małopolskie przekazało na ten cel dofinansowanie w wysokości pond 3,5 mln złotych. 

Dotacja celowa udzielona zostanie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na istniejących urządzeniach, w szczególności na:

  1. konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
  2. konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
  3. konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z tymi urządzeniami,
  4. usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia).

Maksymalna kwota udzielonej w danym roku dotacji, nie może przekroczyć 100% średniej wysokości środków zgromadzonych przez spółkę w okresie dwóch lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek.

Udział dofinansowania z budżetu Województwa wynosi nie więcej niż 50 % wartości wnioskowanego zadania.

Wysokość dotacji dla spółek, których średnia wysokość środków zgromadzonych przez spółkę w okresie dwóch lat poprzedzających rok bazowy nie przekracza 5 000 zł wynosi 5 000 zł, lub niższą wnioskowaną kwotę. W tym przypadku, udział dofinansowania z budżetu Województwa wynosi nie więcej niż 90% wartości wnioskowanego zadania.

Województwo dokona wpłaty kwoty dotacji celowej na rzecz Spółki w terminie 30 dni od daty podpisania przez obie Strony umowy.

Powyższe reguluje Uchwała Nr XVII/227/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w  sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.” (z późn. zm.).

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ AKC / Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich