Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska deszczówka 2021

Rolnictwo
24 lutego 2021
Samorząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs dot. „Zasad naboru i realizacji wniosków w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi - Małopolska deszczówka”. Nabór wniosków trwa od 1 marca 2021 roku do 31 marca 2021 roku.

Powyższe, zakłada wsparcie dla Gmin w racjonalnym, gospodarowaniu wodami opadowymi
i roztopowymi, przechwytywanymi z obiektów użyteczności publicznej, gruntów będących własnością Gminy bądź zwiększeniu pojemności retencyjnej istniejących zbiorników wodnych, pełniących funkcję odbiorników wód deszczowych i roztopowych z budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy w tym polegających na:

- zbieraniu wody opadowej (deszczowej i roztopowej) z obiektu użyteczności publicznej będącego własnością Gminy lub likwidacji zasklepień lub uszczelnień gruntu celem zwiększenia terenu biologicznie czynnego

lub

- zwiększeniu pojemności retencyjnej istniejącego zbiornika wodnego pełniącego funkcję odbiornika wody deszczowej i roztopowej z budynku użyteczności publicznej.

Postępujące zmiany klimatyczne, a tym samym deficyt najcenniejszego z surowców czyli wody to problem, który ma dziś charakter globalny. Polska jest także w grupie państw, którym grozi jej niedobór. W obliczu tych zjawisk konieczne jest wprowadzanie rozwiązań, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodami. Realizując program Małopolska deszczówka podejmujemy działania mające na celu optymalne wykorzystanie tego surowca. Na ten cel przeznaczyliśmy z budżetu 450 tys. zł

mówi marszałek Witold Kozłowski.

Zgromadzona woda deszczowa powinna być wykorzystana w szczególności do:
- tworzenia tzw. „zielonej infrastruktury” poprzez m.in. rozwój zieleni przyulicznej oraz
innych obszarów zielonych;
- tworzenia tzw. „błękitnej infrastruktury” poprzez tworzenie ogrodów deszczowych, niecek,
rowów przyulicznych;
- mycia ulic;
- podlewania nasadzeń roślin miododajnych – gatunków rodzimych zgodnie z zapisami
publikacji Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Zakład Doświadczalny Grodkowice
pn.: Kwiecista Małopolska dostępnej na stronie www.malopolska.pl lub innych rodzimych,
miododajnych gatunków pozytywnie zaopiniowanych przez IHAR;
- dystrybucji zgromadzonej wody opartej na centrali deszczowej, która pobiera wodę
deszczową ze zbiornika i dostarcza do poborów w obiekcie na potrzeby, np. mycia
podłóg i sanitariatów.

Upowszechnianie rozwiązań służących gromadzeniu rezerw wody jest koniecznością, oprócz realnych oszczędności na zużyciu wody wodociągowej przyczyniamy się także do poszanowania cennych zasobów wody pitnej

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Adaptacja do zmian klimatu poprzez wdrażanie działań z zakresu dużej i małej retencji oraz
powszechnej mikroretencji jest elementem ograniczającym destabilizacje klimatu. Zakłada się, że
powszechne wdrożenie takich działań będzie miało wpływ na zwiększenie retencji glebowej,
złagodzenie skutków suszy, ograniczenie ryzyka powodziowego oraz poprawę jakości przestrzeni
zamieszkania.

Jednocześnie informujemy, iż przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Nabór wniosków trwa od 1 marca 2021 roku do 31 marca 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce Rolnictwo/Konkursy/Ogłoszenie naboru Małopolska
deszczówka 2021.

W razie pytań proszę o kontakt z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

(tel. 12 63 03 580, ).

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM