Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Działania na rzecz odbudowy Ukrainy i krzewienie równości - główne tematy 155. sesji plenarnej EKR w Brukseli

Małopolska w Unii Europejskiej
25 maja 2023
Marszałek Witold Kozłowski w dniach 24-25 maja 2023 r. wziął udział w 155. Sesji Plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w Brukseli.

W związku z obchodami Miesiąca Różnorodności UE, pierwszy dzień sesji rozpoczęła debata nt. krzewienia równości, różnorodności i włączenia społecznego na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Małopolska, region który reprezentuję, realizuje działania związane z promowaniem równości, różnorodności i włączenia społecznego, czego konkretnym przykładem było powołanie Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny oraz Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny. Dzisiaj, po kilku latach, mogę potwierdzić, że to małopolskie rozwiązanie się sprawdza: jako przykłady przytoczę choćby organizowane cyklicznie, Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami, czy projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa” polegający na nieodpłatnym udostępnianiu osobom niepełnosprawnym zbiorów instytucji kultury. Ale równolegle podejmujemy bardzo dużo inicjatyw związanych nie tylko z promocją, ale również ochroną Praw Rodziny

- powiedział w swoim wystąpieniu marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Marszałek dodał ponadto, że każdy z małopolskich programów regionalnych realizuje zasady horyzontalne, wspierając projekty, które zapewniają przestrzeganie praw podstawowych, w tym równości szans i niedyskryminacji. W obecnej perspektywie Małopolska nacisk kładzie na respektowanie wartości ujętych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 

W dalszej części sesji odbyły się dwie kolejne debaty: w sprawie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego: wzmocnienie odporności UE, jej regionów i miast oraz debata na temat śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych z perspektywy regionalnej i lokalnej. Ponadto omówiono i przyjęto opinię w sprawie interoperacyjności sektora publicznego w UE oraz opinię pt. „Nie szkodzić spójności – zasada przekrojowa przyczyniająca się do spójności jako ogólnego celu i wartości UE”.

W drugim dniu sesji uczestnicy wzięli udział w dwóch debatach: na temat spraw lokalnych oraz na temat bardziej odpornej, bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu i bardziej demokratycznej Europy: priorytety na kadencję 2023 – 2025 i synergie z Europejskim Komitetem Regionów. Omówiono i przyjęto także opinię w sprawie wyeliminowania bezrobocia długotrwałego oraz opinię w sprawie ram legislacyjnych dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych.

Po zakończeniu sesji plenarnej członkowie Europejskiego Komitetu Regionów uczestniczyli w specjalnych warsztatach pt. „Wprowadzenie zasad z Lugano w życie. Wzmocnienie roli władz lokalnych i regionalnych w procesie odbudowy Ukrainy oraz na jej drodze do członkostwa w UE”. Zorganizowane w Brukseli warsztaty miały na celu przede wszystkim wypracowanie konkretnych zaleceń, służących wdrożeniu w życie tzw. zasad lugańskich. Są to: partnerstwo; ukierunkowanie na reformy; przejrzystość, odpowiedzialność i praworządność; demokratyczne uczestnictwo; zaangażowanie wielu interesariuszy; równość płci i włączenie społeczne; zrównoważony rozwój. Przedstawiciele 41 państw i 18 organizacji międzynarodowych zatwierdzili je jako zasady przewodnie dla procesu odbudowy Ukrainy podczas konferencji URC2022, która odbyła się w Lugano w dniach  4–5 lipca 2022 r.

Sesja plenarna KR była poprzedzona odprawą Grupy Politycznej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), do której należy Marszałek Witold Kozłowski oraz obchodami jubileuszu 10-lecia funkcjonowania tej Grupy w ramach KR.

Więcej na temat działalności Marszałka Województwa Małopolskiego w Komitecie Regionów można znaleźć tutaj: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/malopolska-w-unii-europejskiej

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Przedstawicielstwo w Brukseli, KA