Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolskie instytucje kultury wspólnie będą realizować projekty dofinansowane z funduszy unijnych

Kultura
29 grudnia 2017
Prawie 11 milionów złotych - to pieniądze, które w tym roku trafią do małopolskich instytucji kultury na kontynuowanie trzech projektów kulturalnych dofinansowanych z funduszy europejskich.

Realizator: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (lider projektu partnerskiego); partnerzy: Muzeum Okręgowe w Tarnowie; Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach; Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej; Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec; Gmina Dobczyce, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej; Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Cel: zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi oraz skoordynowaną promocję. Dodatkowo projekt zakłada przeprowadzenie działań przyczyniających się do technicznego zabezpieczenia obiektów drewnianych poprzez m.in. systemy monitoringu, antywłamaniowego, budowę/naprawę ogrodzeń.

W efekcie zrealizowania Projektu, odbiorcy uzyskają wyraźną korzyść indywidualną i  społeczną, m. in. w postaci pozytywnych wrażeń, oglądając ponad 100 odnowionych budynków w krajobrazie kulturowym i przyrodniczym w 9 skansenach w Małopolsce. Zwiększy się bezpieczeństwo i komfort zwiedzania. Odwiedzający skorzystają z kilku zmodernizowanych ekspozycji stałych prezentujących zasoby muzealne głównie o charakterze etnograficznym i historycznym. Zintegrowany program kulturowy pod wspólną marką SKANSENOVA może zaspokoić potrzeby i oczekiwania odbiorców, wzbudzić emocje poprzez ponad 600 nowych form aktywności. Będzie to możliwe dzięki wypracowanym propozycjom kulturalnym i edukacyjnym przewidzianym dla szerokiego kręgu uczestników – ogółem dla blisko 260 tys. osób rocznie - zarówno mieszkańców lokalnych, jak i turystów z Małopolski, z kraju i z zagranicy, także dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla osób niepełnosprawnych. Element wyróżniający propozycję kulturalną na tle innych muzeów w regionie i w kraju jest zintegrowanie oferty pod wspólną marką.

Grupa 9 skansenów tworzy swoisty klaster kulturowy dysponujący terenem o pow. prawie 40 ha ze 180 budynkami, 19 tys. muzealiów ruchomych i niemal 100 osobowym personelem.

Wartość całkowita: 13,7 mln zł, w tym przyznana dotacja POIS 9,1 mln zł, budżet WM 1,7 mln zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: 2018 rok

Projekt w trakcie faktycznej realizacji: na przełomie VII/VIII br. rozpoczęto prace remontowo - konserwatorskie w obiektach objętych projektem (m.in. wymiana pokryć dachowych, konserwacją i impregnacją przy zabytkowych obiektach w skansenach, wykonanie zabezpieczenia terenu oraz obiektów poprzez wykonanie ogrodzenia). Trwają procedury przetargowe związane z realizacją pozostałego zakresu (np. translokacje, zakup wyposażenia).

Wydatkowanie środków od początku realizacji projektu: około 2,51 mln zł.

Wykonanie finansowe w 2017 roku: około 1,7 mln zł, w tym: blisko 495 tys. zł z budżetu województwa małopolskiego, POIS około 1 mln zł oraz środki własne partnerów około 260 tys. zł.

Plan finansowy na 2018 rok: około 8,7 mln zł, w tym 6,2 mln zł stanowią środki unijne, 1,7 mln zł środki własne partnerów oraz około 830 tys. zł to środki pochodzące z budżetu województwa małopolskiego.

Realizator: Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (lider projektu); partnerzy projektu: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz partnerzy słowaccy: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava w Dolnom Kubíne, Múzeum oravskej dediny w Zuberecu, Slovenské národné muzeum w Martinie.

Projekt wybrany do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020.

Cel: zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców oraz wzmocnienie walorów kulturowych na obszarze polsko-słowackiego pogranicza. Projekt zakłada rozbudowę ścieżki przemysłów chłopskich na Orawie (rekonstrukcja, odbudowa i wyposażenie obiektów w Muzeum - OPE w Zubrzycy Górnej obejmująca rekonstrukcję XVIII-wiecznej farbiarni z wyposażeniem,  maglowni z urządzeniem magla kieratowego oraz translokację, konserwację, odbudowę zabytkowej zagrody i urządzenie w niej pracowni stolarskiej i gonciarni); Budowę sektora przemysłu ludowego ziemi sądeckiej w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu (w skład którego wejdą czynne drewniane obiekty przemysłowe napędzane siłą wody tj. młyny, dwa tartaki i folusz); Remont i wyposażenie pracowni rzemieślniczych i zakładów przemysłowych na terenie słowackiej części Orawy - zadanie obejmie remont 10 obiektów w Muzeum Wsi Słowackiej w Martinie oraz 5 obiektów Muzeum Wsi Orawskiej w Zubercu. Ponadto w obiektach zostaną stworzone ekspozycje dot. min obróbki lnu pszczelarstwa i pasiecznictwa, tradycyjnej obróbki drewna.

Wartość całkowita po stronie polskiej: 4 mln zł, w tym przyznana dotacja PWT PL-SK 3,3 mln zł, budżet WM 0,7 mln zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: 2019 rok

Projekt w trakcie faktycznej realizacji. Rozpoczęto roboty budowlane związane z translokacją, odbudową i adaptacją obiektów w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Trwa postępowanie przetargowe dotyczące odbudowy obiektów wraz z infrastrukturą techniczną na terenie skansenu w Zubrzycy górnej (farbiarnia, magiel). W wymaganym terminie do 14 grudnia – wpłynęła jedna oferta dotycząca odbudowy farbiarni – wartość oferty większa o ok. 100 tys. zł netto od środków zabezpieczonych na ten cel w Muzeum, postępowanie zostanie unieważnione, na odbudowę magla nie wpłynęła żadna oferta. Muzeum planuje ogłoszenie kolejnego postępowania na początku 2018 roku.

Wydatkowanie środków w bieżącym roku: około 100 tys. zł (całość z budżetu województwa małopolskiego)

Plan finansowy na 2018 rok: około 3,4 mln zł, w tym 2,8 mln zł stanowią środki unijne oraz około 584 tys. zł to środki pochodzące z budżetu województwa małopolskiego.

Realizator: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (lider projektu); partnerzy projektu: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum Tatrzańskie im. Dra. T. Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach oraz partnerzy słowaccy: Liptowskie Muzeum w Ruzomberku – skansen w Pribylinie, Orawskie Muzeum Pavla Oszagha Hviezdoslava w Dolnym Kubinie.

Projekt wybrany do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020.

Cel: Jednym z głównych założeń projektu jest szeroko rozumiana dostępność oferty kulturalnej. Nacisk w projekcie położony jest zarówno na dostępność programową – przygotowanie odpowiedniej oferty skierowanej do różnych grup odbiorców – rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami, jak i dostępność infrastrukturalną (obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; obiekty zlokalizowane na zewnątrz – ekspozycje plenerowe połączone z ogrodami sensorycznymi nawiązującymi do tradycji regionalnych).

Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie nowej jakości współczesnego produktu regionalnego skierowanego m.in. do seniorów, do rodzin z małymi dziećmi, osób z niepełnosprawnościami w oparciu o tradycję i współczesne formy jej odbioru i interpretacji. Umożliwi to także zacieśnienie współpracy instytucji polskich i słowackich w zakresie promocji produktów regionalnych, wymiany doświadczeń kulturalnych, organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych. Docelowo zakłada się stworzenie ścieżek edukacji regionalnej dla szkół i warsztatów edukacyjnych bazujących na tradycjach wywodzących się z danego regionu. Istotnym elementem projektu jest zapewnienie odwiedzającym atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego i kontaktu z kulturą poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych w instytucjach kultury uczestniczących w projekcie z wykorzystaniem ekspozycji plenerowych połączonych z ogrodami sensorycznymi nawiązującymi do tradycji regionalnych.

Wartość całkowita po stronie polskiej: 5,7 mln zł, w tym oczekiwana dotacja PWT PL-SK 4,3 mln zł, budżet WM 1,3 mln zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: 2019 rok

Projekt w trakcie oceny formalnej PWT PL-SK. Wniosek aplikacyjny został złożony w dniu 9 listopada 2017 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to czerwiec 2018 r.

Wydatkowanie środków od początku realizacji projektu: około 290 tys. zł (całość z budżetu województwa małopolskiego)

Plan finansowy na 2018 rok: blisko 1,8 mln zł, w tym blisko 1,6 mln zł stanowią środki unijne, 74 tys. zł środki własne partnerów oraz około 120 tys. zł to środki pochodzące z budżetu województwa małopolskiego.

Autor: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Piotr Cypryański/ Redakcja