Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Mecenat Małopolski 2006 - II edycja

Kultura
21 marca 2006
Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną oraz wykonując "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006", na mocy uchwały nr 215/06 z dnia 20 marca 2006 r., ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury "MECENAT MAŁOPOLSKI"

Nabór ofert w pierwszym terminie, tj. do 21 kwietnia 2006 r.
został zakończony
 

Rodzaje zadań objętych konkursem:

1) "Twórczość profesjonalna"
wspieranie, promowanie i tworzenie warunków sprzyjających uprawianiu i rozwojowi profesjonalnej sztuki oraz prowadzeniu działalności kulturalnej w formach zorganizowanych programowo;

2) "Regionalizm - wartości – tradycja"
wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości małopolskiego - regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej oraz otwartości mieszkańców Małopolski, a także kształtowania wizerunku regionu;

3) "Edukacja dla kultury"
"Percepcja sztuki" – wspieranie projektów przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych;

4) "Kultura nowoczesna"
"Wizja" – wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze nowatorskim, odpowiadającym na wyzwania współczesności, zarówno pod względem formy (nowe technologie), jak i treści wypowiedzi oraz dokumentowanie, tworzenie i prezentowanie zjawisk kultury współczesnej;

5) "Kultura bez granic"
"Bliscy a dalecy" - wspieranie projektów współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą, ze szczególnych uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Małopolskiego;

6) "Kapitał myśli"
"Wartość wiedzy" - wsparcie dla realizacji seminariów, warsztatów, konferencji i wizyt jako płaszczyzny wymiany dorobku i informacji, transferu wiedzy, umiejętności i doświadczeń z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego;

7) "Atrakcyjna przestrzeń"
"Ekspozycja-odbiorca" – wspieranie działań budujących i projektujących nowe, aktywne relacje z odbiorcą (m. in. w dziedzinie muzealnictwa i wystawiennictwa), w tym wspieranie nowatorskich działań promocyjnych, dokumentacyjnych;

8) "Zapis - literatura, wydawnictwa, media"
"Rara" - wspieranie wartościowych, niskonakładowych, niekomercyjnych inicjatyw wydawniczych (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) oraz dokumentacyjnych i systemów informatycznych poświęconych problematyce kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Kogo dotyczy:

1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),

2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,

4. Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

W konkursie nie uczestniczą wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne podległe Województwu Małopolskiemu lub przez nie nadzorowane.

Ogólny opis załatwienia sprawy:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty:

- w sekretariacie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie (III piętro, pokój 302)

- na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków -

 przesłanie oferty (liczy się data wpływu) z dopiskiem "MECENAT MAŁOPOLSKI" oraz wybranym kierunkiem wsparcia na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Terminy składania ofert:

1)     do dnia 21 kwietnia 2006 r. - dla przedsięwzięć realizowanych od 20 maja do 30 września 2006 r.

2)     do dnia 31 sierpnia 2006 r. dla przedsięwzięć realizowanych od 1 października do 10 grudnia 2006 r.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Departament koordynujący: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy: (012) 63-03-152

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 215/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2006 r. pn. "MECENAT MAŁOPOLSKI".

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z Regulaminem Konkursu.
Dodatkowe uwagi i informacje:
Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w 2006 r., środki finansowe do kwoty ogółem 350.000 zł.

PEŁNY REGULAMIN ORAZ FORMULARZE MOZNA ZNALEŹĆ NA STRONIE: www.malopolskie.pl/Kultura/Mecenat/