Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

FILMOTEKA MAŁOPOLSKA – RUSZYŁ NABÓR DO PROJEKTU!

Kultura
20 kwietnia 2015
Organizatorem edycji 2015  jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, instytucja kultury Województwa Małopolskiego. Koordynacją  projektu oraz prac Jury zajmuje się Małopolski Ogród Sztuki, działający w strukturze Teatru. Konkurs realizowany jest ze środków Województwa Małopolskiego. Łączna kwota wsparcia finansowego dla wyróżnionych prac wyniesie 285 000 złotych.   

Projekt ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych jednoznacznie z Małopolską, w dwóch kategoriach:

a) „Małopolska dawniej”: filmy mające w założeniu, ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych z dziedzictwem kulturowym, a także rocznic historycznych, postaci związanych z Małopolską (ludzi środowisk twórczych, świata nauki, sportowców, społeczników, postaci historycznych), osób jednoznacznie utożsamianych z regionem Małopolski.

b) „Małopolska dziś”: filmy dokumentujące aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem, swoją postawą utożsamiają się z Małopolską.

Najlepsze oferty otrzymają wsparcia finansowe w postaci wkładu koprodukcyjnego Teatru na produkcję filmu do wysokości max. 30 000 złotych brutto oraz  max. 75% kosztów realizacji.

O ostatecznym wyborze ofert, ilości dofinansowań i ich wysokości decyduje Jury w terminie wyznaczonym w Regulaminie.

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia ogłoszenia tj. 20 kwietnia do dnia 15 maja 2015 r.

W ramach naboru zgłoszenia mogą być składane przez:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
  • instytucje kultury
  • przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną

Wyłonienie najlepszych ofert (rozstrzygnięcie)  nastąpi do dnia 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia w wersji papierowej wraz z płytą CD/DVD  (z widocznym dopiskiem „FILMOTEKA MAŁOPOLSKA”) należy składać:

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Plac św. Ducha 1
31-023 Kraków (Kancelaria Teatru, I piętro)

lub przesyłać na adres korespondencyjny:

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Plac św. Ducha 1
31-023 Kraków

z dopiskiem na kopercie FILMOTEKA MAŁOPOLSKA

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stemplapocztowego.

Osoba do kontaktu:

Ewa Ziencikiewicz tel. 012 424 45 37
e-mail:

Regulamin

Wniosek

Oświadczenia

Wzór umowy