Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Pierwszy taki projekt w Polsce

Fundusze europejskie
26 maja 2020
Marta Malec-Lech z zarządu województwa, Barbara Nowak, kurator oświaty i wicewojewoda Zbigniew Starzec zawarli porozumienie o współdziałaniu przy realizacji Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Zawarcie porozumienia o współdziałaniu w realizacji Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej jest odpowiedzią na zdiagnozowane w czasie pandemii koronawirusa pilne i strategiczne potrzeby wsparcia oświaty w regionie. Partnerami Porozumienia są samorząd województwa małopolskiego, urząd wojewódzki kuratorium oświaty. Inicjatywa będzie finansowana w ramach 30 mln zł, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu państwa. Warto dodać, że finalna wartość Pakietu Edukacyjnego wyniesie w sumie 35 mln zł, bowiem dodatkowe środki w wysokości 5 mln zł, pochodzące z budżetu województwa, zostaną wykorzystane na zapewnienie wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży – zdalnie i cyfrowo.

To jest pierwszy taki projekt w Polsce. Oferta będzie skierowana do gmin i powiatów, które wystąpią do samorządu województwa o zakup niezbędnego sprzętu. Postrzeganie oświaty zmieniło się bezpowrotnie i porozumienie jest odpowiedzią na postawione wyzwanie

podkreśliła Marta-Malec Lech z rządu województwa.

Elementem Tarczy jest projekt Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE – regionalne centrum wsparcia systemu edukacji w Małopolsce w jego innowacyjnej modernizacji i transformacji cyfrowej. Siedzibą placówki będzie Tarnów.

Laboratorium jest partnerem Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, a pełnomocnikiem ministra cyfryzacji i jednocześnie podmiotem scalającym całość będzie Stowarzyszenie Miast w Internecie

- dodała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu.

Realizacja zostanie wykonana poprzez dwa regionalne projekty pozakonkursowe Województwa Małopolskiego w formule grantowej oraz partnerskiej z organami prowadzącymi szkoły: „Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” oraz  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Grupą docelową są uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Małopolski. Zakupiony sprzęt będzie stanowił wyposażenie szkół, natomiast na czas obowiązkowej pracy zdalnej/dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością, będzie mógł być użyczany uczniom i nauczycielom. Planowany budżet przedsięwzięcia wyniesie 10 mln zł (8,5 mln zł RPO WM na lata 2014-2020, 1,5 mln zł budżet państwa). - Szkoła stanie się miejscem nowych możliwości, trzeba wyciągnąć pozytywne wnioski, z tego co się wydarzyło. Oczywiście nic nie zastąpi kontaktu człowieka z człowiekiem. Internet powinien być bezpiecznym kanałem z przepływem informacji. To będzie coś wyjątkowego – zalążek Doliny Krzemowej – wyjaśniła Barbara Nowak, kurator oświaty w naszym regionie.

2. Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu wysokiej jakości zdalnego nauczania.

Wsparcie samorządów, dyrektorów szkół oraz nauczycieli w transformacji cyfrowej szkół oraz w nabyciu przez nauczycieli kompetencji metodyczno-cyfrowych. Realizacją zajmie się Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz sieć bibliotek pedagogicznych. Działania będą polegać na pomocy szkołom w transformacji cyfrowej na polach: dydaktycznym, wychowawczym, organizacyjnym i infrastrukturalnym oraz włączeniu dydaktyki cyfrowej do codziennej pracy nauczyciela z uczniami. Nauczyciele i uczniowie skorzystają z wypożyczalni sprzętu techno – dydaktycznego wraz z oprogramowaniem. Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE w Tarnowie będzie miejscem kompetencji przyszłości, ukierunkowane na innowacyjne i praktyczne aspekty zastosowań dydaktyki cyfrowej w oświacie. Działanie Centrum byłoby uzupełniane przez Lokalne Punkty Konsultacyjne utworzone z wykorzystaniem infrastruktury Województwa Małopolskiego i samorządów lokalnych: Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w regionie, filii bibliotek pedagogicznych, ośrodków MCDN, szkolnych punktów informacji i kariery, bibliotek szkolnych. Planowany budżet przedsięwzięcia osiągnie kwotę 10 mln zł (8,5 mln zł RPO WM na lata 2014-2020, 1,5 mln zł budżet państwa). - Jestem podwójnie zadowolony z porozumienia, bo z wykształcenia jestem nauczycielem i z niepokojem obserwowałem, to co się wydarzyło. Klasy puste, to klasy samotne. W ślad za naszym przykładem pójdą inne województwa – zauważył Zbigniew Starzec, wicewojewoda małopolski

3. Zdalne kursy i szkolenia.

Realizacja kursów zawodowych w formule zdalnej dla uczniów szkół zawodowych oraz osób dorosłych, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje w związku z utratą/zmianą pracy. Województwo Małopolskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, organy prowadzące szkoły realizujące projekty współfinansowane w ramach RPO WM. Powyższe działanie zakłada przekształcenie realizowanych dotąd w formule tradycyjnej specjalistycznych zajęć/szkoleń/kursów w nowoczesne zdalne nauczanie, umożliwiające nabywanie i potwierdzanie niezbędnych umiejętności i kwalifikacji. Do realizacji tego celu niezbędne będzie w ramach realizowanych projektów zakupienie odpowiedniego sprzętu informatycznego oraz specjalistycznego oprogramowania dla szkól lub instytucji rynku pracy i edukacji, dostosowanie aktualnych treści programowych do formuły zdalnego przekazu wiedzy oraz przeprowadzenie zajęć/szkoleń/kursów. Budżet przedsięwzięcia opiewa na kwotę 10 mln zł. (RPO WM na lata 2014-2020, 1,5 mln zł budżet państwa). - Dziękuję wszystkim za powstanie tak ambitnego programu i z tego, że województwo nie zamknęło się na wsparciu gospodarki. Pamiętajmy, że niebawem zacznie się konkurencja poprzez kompetencje, niekoniecznie przez technologie. To jest trudne, ale realne, by kreatywność przeniknęła do systemu oświaty w województwie – zaznaczył Krzysztof Głomb ze Stowarzyszenia Miast w Internecie.  

Budżet Pakietu Edukacyjnego wynosi 35 mln zł. Środki, w wysokości 30 mln zł pochodzą z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Pozostałe 5 mln zł stanowią środki z budżetu województwa. Zostaną one wykorzystane na zapewnienie wypoczynku oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – zdalnie i cyfrowo. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny to działanie będące częścią kompleksowej strategii Zarządu Województwa Małopolskiego, przeciwdziałające negatywnym zmianom w regionie spowodowanym pandemią COVID-19.  Wartość planowanego wsparcia oraz pomocy finansowej w ramach całej Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to około 1 mld zł. - To może być projekt z marką Małopolski na miarę europejską. bo nasze doświadczenia w epidemii koronawirusa nie różnią się zbytnio od USA, Malezji czy Francji. Dziś jest Dzień Mamy, dlatego myślę, że ten projekt wesprze wszystkie mamy w nauczaniu ich pociech - podsumował Rafał Kosowski, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki sejmiku województwa małopolskiego. 

Galeria zdjęć