Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Fundusze Europejskie w trosce o rozwój obszarów uzdrowiskowych

Fundusze europejskie
28 marca 2024
Blisko 87 mln zł przeznaczono m.in. na inwestycje w infrastrukturę uzdrowiskową, projekty podnoszące atrakcyjność miejscowości, działania przyczyniające się do ochrony dziedzictwa kulturowego oraz poprawy funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 7.5IIT A tj. Innych Instrumentów Terytorialnych A. wspierana będzie realizacja przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty, które znajdą się na liście projektów wpisanych do strategii IIT, przygotowywanych przez gminy posiadające status uzdrowiska lub status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Gminy te przygotowują jeden wspólny dokument dla tych miejscowości, a warunkiem ubiegania się o wsparcie na projekty ujęte w strategii IIT będzie pozytywne zaopiniowanie strategii terytorialnej przez Instytucję Zarządzającą programem FEM 2021-2027.

Zachęcam do składania oferty i sięgania po fundusze europejskie, które są w dyspozycji samorządu województwa

– mówi marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

W ramach planowanych projektów możliwe będzie:

1) wyposażanie w infrastrukturę uzdrowiskową oraz tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, takich jak np. pijalnie wód mineralnych, tężnie, parki zdrojowe, ścieżki ruchowe;

2) realizowanie projektów podnoszących atrakcyjność miejscowości uzdrowiskowych bazujących na lokalnych potencjałach oraz walorach kulturowych i przyrodniczych, dzięki wsparciu infrastruktury do potrzeb zrównoważonej turystyki i stworzenia ponadlokalnej oferty turystycznej tematycznie zintegrowanej m.in.:

a) budowa, rozbudowa, przebudowa, remont (z zastrzeżeniem, że wszystkie prace związane będą z realizacją wydatków inwestycyjnych a nie dotyczą wydatków bieżących) kompleksowych, wielofunkcyjnych: obiektów turystycznych oraz stref aktywności turystycznej skoncentrowanych wokół atrakcji turystycznych np. tężnie, platformy i wieże widokowe, miejsca obserwacyjne, ścianki wspinaczkowe, amfiteatry plenerowe, jako element projektu mała architektura (np. ławki, stoły, paleniska, grille, wiaty, infokioski itp.),

b) budowa, rozbudowa i promocja szlaków turystycznych m.in. szlaki piesze, rowerowe, biegowe,

c) budowa, rozbudowa, przebudowa, remont (z zastrzeżeniem, że wszystkie prace związane będą z realizacją wydatków inwestycyjnych a nie dotyczą wydatków bieżących) infrastruktury turystycznej przy zbiornikach wodnych, ciekach naturalnych, wraz z tworzeniem miejsc wypoczynku na tych obszarach oraz ich zagospodarowaniem w celach turystycznych m.in. poprzez tworzenie kąpielisk wraz z elementami infrastruktury turystycznej np. podesty, plaże, boiska do sportów plażowych,

3) działania przyczyniające się do ochrony i rozwoju zasobów dziedzictwa kulturowego. Prace przy zabytkach nieruchomych (wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego) wraz z ich otoczeniem, umożliwiające zachowanie dotychczasowych lub nadanie nowych funkcji zabytkom;

4) rozwój infrastruktury kultury tj. budowa, rozbudowa, przebudowa i remont (z zastrzeżeniem, że wszystkie prace związane będą z realizacją wydatków inwestycyjnych a nie dotyczą wydatków bieżących) infrastruktury kultury, m.in. domów kultury, bibliotek, muzeów, klubów, świetlic, w tym wyposażenie ich w nowe technologie wzmacniające ofertę kulturalną oraz zapewnienie warunków w zakresie dostępności, m.in. dla seniorów czy rodzin z małymi dziećmi;

W ramach szerszego projektu możliwy będzie rozwój zasobów dziedzictwa niematerialnego, w tym jego dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie (m.in. poprzez badania terenowe, sporządzanie wywiadów i dokumentacji etnograficznej, upowszechnianie kultury ludowej oraz tradycyjnego rzemiosła w formie warsztatów, itp.) oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej.

5) w ramach szerszego projektu:

a) zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby infrastruktury uzdrowiskowej, przygotowanie i uzbrojenie terenów na których zlokalizowane będą ogólnodostępne obiekty i infrastruktura turystyczna w tym np. infrastruktura wodno-kanalizacyjna,

b) dostosowanie m.in. obiektów turystycznych, szlaków, infrastruktury kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru 7.5 IIT potencjalnymi beneficjentami, którzy mogą realizować projekty wpisane do strategii IIT mogły być:

 • Centra aktywności lokalnej,
 • Instytucje kultury,
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe,
 • Niepubliczne instytucje kultury,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • Pozarządowe organizacje turystyczne,
 • Przedsiębiorstwa świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne/ uzdrowiskowe/ zakłady lecznictwa uzdrowiskowego.

Wnioskodawcą lub partnerem w ramach FEM 2021-2027 może być wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.

Pula środków

Budżet naboru to: 86 626 000,00 zł

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 28 marca do 20 grudnia 2024 r. do godz. 15:00, w systemie elektronicznym IGA dostępnym pod adresem: iga.malopolska.pl

Więcej informacji?

Regulamin naboru wraz z załącznikami znajdziesz do 7.5IIT TUTAJ

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / JS