Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs „Małopolska! Postaw na edukację!”

Edukacja
30 marca 2021
W związku z ogłoszeniem przez Województwo Małopolskie naboru wniosków do otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska! Postaw na edukację!” zapraszamy serdecznie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego do wzięcia udziału w konkursie i zgłaszania swoich inicjatyw edukacyjnych.

Konkurs skierowany jest do szerszego niż zwykle grona odbiorców – oprócz młodzieży szkolnej obejmuje swoim zakresem także edukację osób dorosłych.

Czekamy na projekty ukierunkowane na poprawę szans edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Małopolski, które przyczynią się do wzrostu aktywności uczniów, zainspirują zarówno szkoły, jak i organizacje pożytku publicznego do różnorodnych form działania na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju młodzieży oraz motywacji starszych Małopolan do ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji

mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Intencją konkursu jest także integracja środowisk, multidyscyplinarne a zarazem indywidualne podejście do uczestników – tak, aby poprzez adekwatne rozpoznanie psychologicznych uwarunkowań określnych środowisk i grup wiekowych, proponowane  zajęcia przyniosły optymalny efekt.

W ramach konkursu, w poszczególnych blokach tematycznych, realizowane będzie wsparcie polegające na:

  • organizacji różnorodnych inicjatyw edukacyjnych: przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym -w ramach aktywnej i innowacyjnej przestrzeni edukacyjnej,
  • organizacji różnorodnych inicjatyw polegających na współpracy lub wymianie edukacyjnej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Małopolskiego - w ramach edukacji międzyregionalnej,
  • kształtowaniu kompetencji uniwersalnych małopolskich uczniów – zgodnie z wytycznymi Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”: Obszar –Małopolanie; Kierunek polityki – Edukacja,
  • aktywizacji osób dorosłych poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w szczególności kompetencji cyfrowych – w ramach edukacji ustawicznej,
  • organizacji programów polegających na wzajemnej, partnerskiej wymianie wiedzy i umiejętności w różnych obszarach przez osoby dorosłe (koncepcja mentora): np. wymiana nauki obsługi programów komputerowych w zamian za naukę języka obcego – w ramach intermonitoringu,
  • wsparciu wychowawczo-pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach – zgodnie z wytycznymi Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”: Obszar –Małopolanie; Kierunek polityki – Edukacja,
  • odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji - zgodnie z wytycznymi Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”: Obszar –Małopolanie; Kierunek polityki – Edukacja.

 Zostaną także dofinansowane zadania, które uwzględniają poniższe działania:

  •  organizację lub wsparcie organizacji wydarzeń: imprez, konkursów, festiwali i innych zajęć o charakterze edukacyjnym zorganizowanych online, w celu pogłębiania uniwersalnych, osobistych i społecznych kompetencji uczniów, niezbędnych w procesie edukacji, ale też w życiu osobistym i zawodowym, takich jak: współpraca w zespole, zintegrowanie z grupą, rozbudzenie i zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, wzrost umiejętności uogólniania i wyciągania wniosków, skutecznego komunikowania się, samodzielności, odpowiedzialności, twórczego rozwiązywania problemów, autoprezentacji, publicznej prezentacji wyników pracy grupowej i własnej, autorefleksji, dokonywania oceny wkładu pracy własnej i innych członków grupy, wyszukiwania i interpretowania informacji,
  • prowadzenie online zajęć doskonalących techniki nabywania wiedzy oraz działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa uczniów w działaniach edukacyjnych prowadzonych poza salą lekcyjną, a także mających na celu rozwój potencjału indywidualnych talentów.

Zlecenie powyższych zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Łącznie, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w 2021 r. na realizację zadań wybranych w ramach konkursu „Małopolska! Postaw na edukację!” kwotę 400 tys. zł.

Do konkursu mogą być składane oferty na realizacje zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 maja, a kończyć nie później niż 17 grudnia 2021 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 kwietnia 2021 r.

 

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM