Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska – tu technologia staje się biznesem! Jak przygotować ofertę?

Biznes i gospodarka
05 stycznia 2018
02 stycznia 2018 - 10 stycznia 2018
Tylko do środy 10 stycznia 2018 r. trwa nabór do tegorocznej edycji programu "Małopolska – tu technologia staje się biznesem". Tym razem dotację można otrzymać nie tylko na organizację wydarzeń i spotkań technologicznych, ale również na organizację wydarzeń i aktywności służących rozwojowi sektora kreatywnego w regionie (m.in. warsztaty tematyczne i spotkania dotyczących branż kreatywnych, designu i rzemiosła). O dofinansowanie mogą się starać podmioty aktywnie działające w społeczności start-upowej oraz w sektorze kreatywnym.

Program jest realizowany w formule otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

(Samorząd Województwa wykonuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim niezastrzeżone ustawami na rzecz organów administracji państwowej -  art.11 Statutu Województwa Małopolskiego,).

Regulamin konkursu, formularz oferty i wzór umowy zostały zamieszczone w ogłoszeniu konkursowym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Instruktażowe materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego zasad konkursu (20.12.2017 r.):

Informacje na temat poprzednich edycji programu.

O czym należy pamiętać?

 • Wspierane wydarzenia i spotkania muszą być organizowane na terenie województwa małopolskiego
 • Do konkursu mogą być składane oferty obejmujące zadania realizowane w okresie  od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. UWAGA: środki z dotacji mogą być wydatkowane dopiero po zawarciu umowy!
 • Proponowane w ofercie zadanie musi być zgodne z kompetencjami Samorządu Województwa Małopolskiego oraz statutową działalnością nieodpłatną lub odpłatną pożytku publicznego Oferenta, a cele statutowe Oferenta muszą być zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie
 • Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej Oferenta.
 • Oferent nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 • Do konkursu nie mogą być składane oferty dot. zadań, które uzyskały wsparcie finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa.
 • Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne podmioty uprawnione do udziału w konkursie mogą złożyć ofertę wspólną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. zadania polegające na organizacji wydarzeń i spotkań technologicznych (m.in. konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe), organizowane głównie przez podmioty działające aktywnie w społeczności start-upowej, które mają na celu rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii, w tym dotyczących inteligentnych specjalizacji regionalnych;
 2. zadania polegające na organizacji wydarzeń i aktywności dotyczących rozwoju sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych, designu i rzemiosła, organizowanych głównie przez podmioty działające w sektorze kreatywnym i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości i kompetencji mieszkańców regionu.

Wydarzenia mogą wpisywać się w jedną z poniższych kategorii (UWAGA: inne kryteria oceny ofert w obu kategoriach! Informację o kategorii wydarzeń należy zamieścić w ofercie (cz. IV pkt 1 i/lub cz. IV pkt. 6):

 • wydarzenia i spotkania organizowane po raz pierwszy;
 • wydarzenia i spotkania organizowane co najmniej po raz drugi.

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji?

 • organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), tj. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, nie działające w celu osiągnięcia zysku, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi
 • tzw. organizacje kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego)
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników
 • stowarzyszenia zwykłe (zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach)

Dodatkowe informacje:

Zespół ds. Współpracy Gospodarczej
Departament Skarbu i Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Ul. Racławicka 56, Kraków
tel. 012 63 03 475, e-mail:

Galeria zdjęć

Autor: Departament Skarbu i Gospodarki