Nagrody

NAGRODA ARS QUAERENDI


Nagroda Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury jest doroczną nagrodą, o którą w drodze konkursu ubiegać się mogą wybitni przedstawiciele świata kultury, sztuki i nauki oraz młodzi adepci kształcący się bądź współpracujący pod kierunkiem swoich Mistrzów. Nagroda przyznawana jest w jednej z następujących dziedzin: twórczość artystyczna i użytkowa (muzyka, film, fotografia, sztuki plastyczne i użytkowe, taniec, teatr, rzemiosło artystyczne), upowszechnianie kultury, architektura oraz urbanistyka.
Dowiedz się więcej

NAGRODA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO IM. STANISŁAWA WITKIEWICZA

Nagroda przyznawana za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.
Dowiedz się więcej

NAGRODA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO IM. MARIANA KORNECKIEGO

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski. Samorząd Województwa Małopolskiego uznając zabytki architektury drewnianej za jeden z istotnych czynników współkształtujących środowisko człowieka oraz uczestniczących w kształtowaniu świadomości indywidualnej i społecznej podjęto decyzję o ustanowieniu nagrody, która stworzyłaby możliwość wyróżnienia całokształtu działalności oraz dokonań w dziedzinie szeroko pojętej ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.
Dowiedz się więcej

NAGRODA IM. KAZIMIERZA WYKI

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Ustanowienie nagrody było wyrazem hołdu dla prof. Kazimierza Wyki, wybitnego historyka literatury, krytyka, eseisty, znawcy sztuki, animatora życia kulturalnego, humanisty o niezwykłej energii i artystycznej wyobraźni, twórcy krakowskiej szkoły krytyki.
Dowiedz się więcej

NAGRODA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO IM. ROMANA REINFUSSA


za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce. Ustanowienie i przyznawanie dorocznej Nagrody im. Romana Reinfussa ma na celu promowanie przez Województwo Małopolskie dobrych wzorców w zakresie szczególnego i aktywnego zaangażowania na rzecz ochrony wszelkich elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Dowiedz się więcej

NAGRODA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO IM. WŁADYSŁAWA ORKANA

za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. Ustanowienie i przyznawanie dorocznej Nagrody im. Władysława Orkana ma na celu wspieranie przez Województwo Małopolskie lokalnych grup twórców kreujących wartości artystyczne oparte na znajomości kultury lokalnej i tradycji regionalnych
Dowiedz się więcej

TRZY KORONY - MAŁOPOLSKA NAGRODA FILMOWA

Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa – konkurs na najlepsze scenariusze filmowe związane z Małopolską.
Dowiedz się więcej