Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Usługi turystyczne

Marszałek Województwa Małopolskiego w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.) realizuje następujące zadania:

 • wydaje decyzje o zaszeregowaniu, zmianie i potwierdzeniu zaszeregowania obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii (kategoryzacja obiektów hotelarskich);
 • wydaje zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;
 • wydaje zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich;
 • przeprowadza egzaminy dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;
 • nadaje uprawnienia przewodnika górskiego; - wydaje legitymacje i identyfikatory dla przewodników górskich;
 • wydaje duplikaty legitymacji dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

PUNKTY KONSULTACYJNE (prowadzone przez Zespół ds. Usług Turystycznych w Departamencie Turystyki i Sportu ul. Racławicka 56 w Krakowie) dla:

 1. ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
      [tel.: (12) 37-96-028 lub 029, pok. nr 207]
 2. OBIEKTÓW HOTELARSKICH
      [tel.: (12) 37-96-030, 031, 032, 006 pok. nr 203, 204]
 3. PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH:
  - SZKOLENIA, EGZAMINY DLA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH
    [tel.: (12) 37-96-035, pok. nr 207]
  - NADAWANIE UPRAWNIEŃ; LEGITYMACJE, IDENTYFIKATORY DLA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH
    [tel.: (12) 37-96-035, pok. nr 207]

e-mail:

Organizatorzy / pośrednicy turystyczni i agenci turystyczni

Organizator turystyki - przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną.

Pośrednik turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.

Agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do Rejestru, lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

Wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wymagany jest jeśli prowadzona ma być działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

Wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału. Natomiast w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę i prowadzącego działalność organizatora turystyki na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który nie utworzył oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierza organizować imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wybrany przez niego marszałek.

Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od daty tego zawieszenia podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny (Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń)

Marszałek dokonuje wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy, do którego należy dołączyć:

 1. oryginał umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów lub oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy (dotyczy przedsiębiorców zamierzających wykonywać usługi turystyczne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty klientów tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi przyjmować na rachunek powierniczy) lub zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 5 ust.1a ustawy o usługach turystycznych wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (dotyczy przedsiębiorców zagranicznych posiadających siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy nie utworzyli oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej organizatora i pośrednika turystycznego,
 3. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 514,00 zł. Opłatę należy wnieść na konto:
  Bank PKO BP 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
  Wydział Podatków i Opłat UMK ul. Nowohucka 1 31-580 Kraków

Umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowa ubezpieczenia na rzecz klientów powinna być wystawiona według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. 2011 r. Nr 88, poz. 499).

Wzór wniosku oraz oświadczeń można znaleźć tutaj.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczeniu usług turystycznych jest zobowiązany spełniać następujące warunki:

1) zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności: 
- pokrycie kosztów powrotu z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, obejmujących w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym także koszty poniesione przez klientów, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu, 
- zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana, 
- zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, przez:

a) zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub

b) zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub

c) przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży właściwemu marszałkowi województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy, oraz

d) dokonywanie terminowych wpłat składki w należnej wysokości do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

2) składać marszałkowi województwa oryginały lub potwierdzone przez podmioty, które je podpisały, odpisy kolejnych umów gwarancji lub ubezpieczenia nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej; przedsiębiorcy zaprzestający działalności gospodarczej są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli zawiadomią marszałka województwa o zaprzestaniu działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego;

3) prowadzić wykaz zawartych:

a) umów o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych,

b) umów w zakresie pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych;

4) składać terminowo do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracje, zawierające:

- wyliczenie wysokości należnej składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,

- liczbę i rodzaj zawartych umów o świadczenie usług turystycznych,

- liczbę klientów objętych umowami zawartymi w danym miesiącu,

- informacje o zabezpieczeniach finansowych (tj. umowie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub ubezpieczeniu na rzecz klientów albo rachunku powierniczym) oraz o podmiotach ich udzielających, do których mogą być składane roszczenia w okresie, za jaki jest składana deklaracja,

- informację na temat liczby klientów, w przypadku których składka została już wniesiona do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, a impreza turystyczna została odwołana przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń, a także w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez klienta.

Organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni są zobowiązani złożyć deklarację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do 21 dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca. Deklarację należy składać za każdy miesiąc, a jeżeli przez część danego miesiąca przedsiębiorca zawiesił działalność, wówczas należy złożyć deklarację za część miesiąca, w którym działalność nie podlegała zawieszeniu. Deklarację należy złożyć jeśli nie zawarto żadnej umowy, jak również w przypadku, gdy zawarto umowy w stosunku do których nie powstaje obowiązek uiszczenia składki.

Przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej jest zobowiązany przedstawić zabezpieczenie finansowe w formie, która jest uznawana w państwie, w którym posiada on siedzibę.

W wypadku gdy równoważność przedstawionego zabezpieczenia finansowego ww. przedsiębiorcy zagranicznego jest niższa niż minimalna wysokość zabezpieczenia wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca  jest zobowiązany przedstawić dodatkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wyrównującą wysokość posiadanego zabezpieczenia finansowego do minimalnej wysokości zabezpieczenia, wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy dokumenty zabezpieczenia finansowego są sformułowane w języku obcym, należy dołączyć do nich tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wykaz dokumentów, które potwierdzają spełnianie przez przedsiębiorcę warunków prowadzenia działalności gospodarczej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego:

 1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 2. decyzja o nadaniu numeru identyfikacyjnego NIP;
 3. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON;
 4. wykaz zawartych z klientami umów o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych oraz w zakresie pośredniczenia na zlecenia klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych;
 5. dokumenty potwierdzające dokonywanie terminowych wpłat składki w należnej wysokości do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
 6. deklaracje składane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wyżej wymienione dokumenty należy przechowywać w siedzibie przedsiębiorcy, nie należy ich przedkładać jako załączniki do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej).

Wówczas należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej organizatora i pośrednika turystycznego oraz dowodem wniesienia opłaty za dokonanie rozszerzania działalności.

Więcej informacji dotyczących dokonywania zmian w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego

Szczegółowe zasady dotyczące zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej regulują przepisy ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą organizatora turystyki i pośrednika turystycznego może zawiesić wykonywanie tej działalności (tylko przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników). O zwieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu jej wykonywania przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić Marszałka Województwa Małopolskiego w terminie 7 dni od dnia zawieszenia, przedłużenia zawieszenia lub wznowienia wykonywania ww. działalności.

Zawieszenie przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wywiązania się z umów zawartych z klientami w okresie przed zawieszeniem działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

W wypadku niepowiadomienia przez przedsiębiorcę o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, po upływie okresu zawieszenia organ prowadzący rejestr z urzędu wykreśla, w drodze decyzji, przedsiębiorcę z rejestru.

Więcej informacji dotyczących zawieszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja dla przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego dotycząca pobierania przedpłat na poczet przyszłych imprez turystycznych lub przyszłych usług turystycznych

W związku z przepisami Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. 2013r., poz. 511) oraz z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. 2013r., poz. 510) przypominamy, iż w przypadku organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, warunkiem wykonywania działalności jest posiadanie zabezpieczenia finansowego w formie określonej ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn.zm.) i wysokości określonej w ww. rozporządzeniach Ministra Finansów.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzeń Ministra Finansów wysokość zabezpieczenia finansowego jest uzależniona od wysokości i terminów pobierania przedpłat od klientów na poczet przyszłych imprez turystycznych lub przyszłych usług turystycznych. W związku z powyższym przedsiębiorca ma prawo pobierać przedpłaty tylko zgodnie z zasadami określonymi w umowie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowie ubezpieczenia na rzecz klientów.

Zawieranie umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo ubezpieczenia na rzecz klientów na kwoty zabezpieczenia finansowego niższe niż minimalne wysokości sum gwarancji określone w Rozporządzeniach Ministra Finansów, stanowi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego i może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do ww. rejestru przez okres 3 lat (art. 10a pkt 1d ustawy o usługach turystycznych oraz art. 71 ust. 1 pkt 3 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 37-96-028 lub 029

 

Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli:

 • przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych;
 • działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, prowadzonej przez przedsiębiorców i inne osoby niezgłoszone do ww. rejestru, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność jest działalnością regulowaną;
 • działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z klientami umowy
  o imprezy turystyczne w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca jest informowany pisemnie o terminie przeprowadzenia kontroli.

Przedsiębiorca działający jako organizator/pośrednik turystyczny podlega kontroli w zakresie:

 • zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o usługach turystycznych
 • zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych;
 • przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych;
 • zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi;
 • przestrzegania przez przedsiębiorców, dających zlecenie agentom, warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych;
 • zgodności działalności prowadzonej przez przedsiębiorców dotyczącej prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej do podróżowania drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz podróżujących transportem autobusowym i autokarowym.

W trakcie kontroli sprawdzane są następujące dokumenty:

 • oferta imprezy turystycznej;
 • umowa o świadczenie usług turystycznych;
 • ogólne warunki uczestnictwa;
 • umowy agencyjne;
 • wykaz zawartych z klientami umów o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych oraz pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. dokumenty potwierdzające dokonywanie terminowych wpłat składki w należnej wysokości do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
 • deklaracje składane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wykaz zawartych z klientami umów o świadczenie usług turystycznych powinien zawierać następujące dane:

 • numer rezerwacji,
 • termin zawarcia umowy,
 • termin imprezy turystycznej,
 • liczbę osób objętych umową,
 • cenę usług objętych umową,
 • miejsce wykonania umowy,
 • rodzaj środka transportu,
 • terminy i wysokość faktycznie dokonanych przedpłat,
 • termin i wysokość zwrotu wpłat klientowi w przypadku rozwiązania umowy;

Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół kontroli, którego kopię otrzymuje jednostka kontrolowana. Protokół zawiera informacje dotyczące poszczególnych elementów kontroli wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi, które należy wykonać w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, a o ich wykonaniu należy poinformować Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Przedsiębiorca działający jako agent turystyczny może być kontrolowany w zakresie:

 • umów zawieranych z klientami (obowiązek jednoznacznego wskazania organizatora turystyki, którego reprezentuje);
 • umów agencyjnych (ważność, zakres umowy, strony umowy)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 37-96-028 lub 029

 

 

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

1. Szkolenia:

Szkolenia dla przewodników górskich są prowadzone przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, które posiadają wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich marszałka województwa.

Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Po zakończonym szkoleniu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

2. Egzaminy:

Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich składa się z dwóch części:

 • teoretycznej - obejmującej zagadnienia, dla których programy szkolenia przewidują zajęcia teoretyczne;
 • praktycznej - obejmującej zagadnienia, dla których programy szkolenia przewidują zajęcia praktyczne.

Ogólną zasadą przyjętą w rozporządzeniu jest zaliczenie egzaminu przy uzyskaniu co najmniej 60 % punktów za każdy sprawdzian egzaminu.

Część teoretyczna egzaminu składa się ze sprawdzianu pisemnego i sprawdzianu ustnego, (a w przypadku egzaminu na przewodnika górskiego kl. II lub I ze sprawdzianu ustnego).

W przypadku egzaminu na przewodnika górskiego sprawdzian pisemny trwa 45 minut i polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

Prace pisemne są oznaczone kodem.

Każde pytanie testowe jest oceniane w następujący sposób:

 • odpowiedź prawidłowa – 1 punkt;
 • odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi - 0 punktów.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu pisemnego jest uzyskanie co najmniej 20 punktów.

Do sprawdzianu ustnego dopuszcza się osoby, które zaliczyły sprawdzian pisemny.

Sprawdzian ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie składającym się z trzech pytań.

Każdy egzaminator ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając od 0 do 5 punktów.

Każde z trzech pytań oceniane jest przez trzech egzaminatorów. Łącznie można uzyskać z egzaminu maksymalnie 45 punktów (3 pytania x 3 egzaminatorów x max. 5 punktów).

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu ustnego jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 9 punktów łącznie za wszystkie odpowiedzi od wszystkich egzaminatorów oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu za każdą odpowiedź od każdego z egzaminatorów.  Minimalna liczba punktów do zaliczenia sprawdzianu ustnego powinna wynosić 27 punktów, czyli po 9 punktów za wszystkie odpowiedzi łącznie od każdego z 3 egzaminatorów.

Do części praktycznej egzaminu dopuszcza się osoby, które zaliczyły część teoretyczną egzaminu.

Część praktyczna egzaminu dla przewodników górskich trwa 2 dni i odbywa się w warunkach górskich na obszarze uprawnień o które ubiega się osoba przystępująca do egzaminu.

Część praktyczna egzaminu obejmuje od 3 do 5 zadań.

Informacja o:

 • głównych punktach trasy egzaminacyjnej
 • sposobie oceniania dotyczącym poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowanym podczas przeprowadzenia części praktycznej egzaminu 

jest umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego, oraz podawana do publicznej wiadomości w miejscach ogólnodostępnych w urzędzie marszałkowskim na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem egzaminu.

Osoba, która zdała egzamin otrzymuje świadectwo zdania egzaminu w terminie 7 dni od daty zakończenia egzaminu.

Co zrobić aby przystąpić do egzaminu?

 1. Organizator szkolenia lub grupa kandydatów w liczbie co najmniej 10 osób (w przypadku uprawnień na kl. II lub I - grupa co najmniej 3 osób) składa wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o ustalenie terminu egzaminu.
 2. Informacja o terminie przeprowadzenia egzaminu jest podawana do wiadomości wnioskodawcom oraz do publicznej wiadomości w miejscach ogólnodostępnych w urzędzie marszałkowskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego nie później niż 30 dni przed planowanym terminem egzaminu.
 3. Egzamin jest przeprowadzany jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 10 osób ( w przypadku egzaminu na klasy II lub I - 3 osoby).
 4. Do egzaminu dopuszcza się osoby, które najpóźniej 14 dni przed terminem egzaminu złożyły w Urzędzie Marszałkowskim:
  a) wniosek o przystąpienie do egzaminu;
  b) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na odpowiedni obszar i klasę uprawnień wystawione przez organizatora szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich (w przypadku egzaminu na dodatkowy obszar uprawnień kopię legitymacji przewodnika górskiego);
  c) dowód wpłaty za egzamin.

Opłata egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego wynosi odpowiednio:

 • 120,00 złotych - za część teoretyczną egzaminu;
 • 210,00 złotych - za część praktyczną egzaminu.

Opłatę wnosi się na konto:
Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie 52 1240 4575 1111 0010 5133 2171
UMWM Kraków, ul. Basztowa 22 z dopiskiem: „opłata za egzamin dla kandydatów na przewodnika górskiego tatrzańskiego lub beskidzkiego”.

Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się, z wyjątkiem przypadku, w którym kandydat na przewodnika górskiego zawiadomi urząd marszałkowski na piśmie o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie co najmniej 14 dni przed egzaminem.

Opłata za część praktyczną egzaminu w przypadku niedopuszczenia do tej części egzaminu podlega zwrotowi w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników części teoretycznej egzaminu.

Opłata egzaminacyjna nie obejmują kosztów przejazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Osoby przystępujące do egzaminu są obowiązane przed wejściem do sali egzaminacyjnej okazać dowód tożsamości.

Co zrobić aby przystąpić do kolejnego egzaminu (poprawkowego)?

Do egzaminu dopuszcza się osoby, które do 14 dni przed kolejnym egzaminem złożą wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z opłatą egzaminacyjną.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu dla  przewodników górskich

3. Nadawanie uprawnień

Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego

Osoby ubiegające się o nadanie uprawnień przewodnika górskiego oraz wydanie legitymacji i identyfikatora składają wniosek do marszałka województwa zgodnie z miejscem zamieszkania.

Do wniosku, dołącza się:

 • kopię świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego przyjmującego wniosek na podstawie przedstawionego mu oryginału tego dokumentu lub odpis tego świadectwa lub dyplomu lub dokument poświadczający ukończenie szkól, których warunkiem ukończenia było posiadanie wykształcenia średniego;
 • 3 fotografie ( 3 cm X 4 cm);
 • świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne, popełnione w związku z wykonywaniem funkcji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji nadającej uprawnienia przewodnika górskiego.

Opłatę skarbową wnosi się na konto:
Bank PKO BP 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
Wydział Podatków i Opłat UMK
ul. Nowohucka 1 31-580 Kraków 
z dopiskiem: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej”.

Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych notarialnie/urzędowo.

Potwierdzania „za zgodność z oryginałem” dokonuje pracownik urzędu marszałkowskiego. W tym celu należy zgłosić się do Departamentu Turystyki i Sportu w Krakowie, ul. Racławicka 56, II p., pok. 207. Potwierdzenie odbywa się na podstawie przedstawionego oryginału dokumentu/ów oraz po przedłożeniu dowodu opłaty skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Opłatę skarbową wnosi się na konto:
Bank PKO BP 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
Wydział Podatków i Opłat UMK
ul. Nowohucka 1 31-580 Kraków
 z dopiskiem: „opłata skarbowa za potwierdzenie zgodności z oryginałem”.

Dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki i Sportu
ul. Racławicka 56, 30 –017 Kraków

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 37-96-035

 

Osoby, które uzyskały uprawnienia przewodnika turystycznego miejskiego lub terenowego lub pilota wycieczek przed dniem 1 stycznia 2014 r. mogą udokumentować posiadane kwalifikacje legitymacjami potwierdzającymi nadanie tych uprawnień, a w przypadku utraty tych legitymacji mogą otrzymać od marszałka województwa, który nadał im te uprawnienia, duplikaty tych legitymacji.
Osoby, które uzyskały uprawnienia przewodnika górskiego wydane przed dniem 1 stycznia 2014 r., zachowują swoje uprawnienia. Ważność identyfikatora przewodnika górskiego kończy się z upływem 5 lat od jego wydania.

Co zrobić w przypadku upływu terminu ważności identyfikatora przewodnika górskiego?

 • Złożyć pisemny wniosek o wystawienie aktualnego identyfikatora
 • Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię (3 cm x 4 cm)

Dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki i Sportu
ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów (legitymacji i/lub identyfikatora przewodnika górskiego)?

 • Złożyć pisemny wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji i/lub identyfikatora
 • W przypadku utraty legitymacji należy dołączyć fotografię (3 cm x 4 cm)

Dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki i Sportu
ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków

Co zrobić w przypadku zmiany nazwiska?

 1. Złożyć pisemną prośbę o wydanie decyzji zmieniającej decyzję o nadaniu
  - uprawnień przewodnika górskiego w zakresie nazwiska oraz o wystawienie
  - nowej legitymacji i identyfikatora.
 2. Dołączyć do pisma:
  - skrócony odpis aktu małżeństwa;
  - fotografię (3 cm x 4 cm)
  - dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji
    zmieniającej.

Opłatę należy wnieść na konto:
Bank PKO BP 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
Wydział Podatków i Opłat UMK
ul. Nowohucka 1 31-580 Kraków

Dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki i Sportu
ul. Racławicka 56, 30 –017 Kraków

Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych notarialnie/urzędowo.

Egzaminy językowe:

Organizowane są egzaminy z następujących języków obcych:

 • Język angielski
 • Język francuski
 • Język niemiecki
 • Język hiszpański
 • Język włoski
 • Język rosyjski

Zgłoszenia do egzaminu ze znajomości języka obcego mogą składać przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek.

Terminy egzaminów: Informacja o terminach egzaminów z języków obcych jest podawana do publicznej wiadomości w miejscu ogólnie dostępnym w urzędzie marszałkowskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem egzaminu.
Egzamin ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek jest przeprowadzany w jednym dniu i obejmuje w szczególności:

 1. Test pisemny z zakresu rozumienia sformułowań handlowych, urzędowych i krajoznawczych.
  Test pisemny ze znajomości języka obcego trwa 90 minut i polega na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych. Za prawidłową odpowiedź na pytanie testowe przyznaje się 1 punkt, a za odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi – 0 punktów. Do zaliczenia testu pisemnego konieczne jest uzyskanie, co najmniej 15 punktów.
 2. Wypowiedź pisemną na zadany temat potwierdzającą umiejętność formułowania wypowiedzi w języku obcym.
  Wypowiedź pisemna na zadany temat trwa 45 minut i polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na 3 pytania otwarte. Za każdą pisemną odpowiedź można otrzymać od każdego z egzaminatorów  od  0 do 5 punktów. Wypowiedź pisemna jest zaliczona w przypadku uzyskania przez zdającego co najmniej 15 punktów łącznie za wszystkie odpowiedzi od wszystkich egzaminatorów oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu za każdą z odpowiedzi od każdego z egzaminatorów.
 3. Rozmowę mającą na celu sprawdzenie płynnego posługiwania się językiem obcym.
  Rozmowa trwa maksymalnie 30 minut, w tym maksymalnie 10 minut na przygotowanie wypowiedzi i polega na konwersacji w danym języku obcym z członkami zespołu egzaminacyjnego na 3 wylosowane tematy dotyczące turystyki. Za konwersację na każdy z tematów można otrzymać od każdego z egzaminatorów od 0 do 5 punktów. Rozmowa jest zaliczona w przypadku uzyskania przez zdającego co najmniej 24 punktów łącznie za wszystkie konwersacje od wszystkich egzaminatorów oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu za konwersację na każdy z tematów od każdego z egzaminatorów.

Ze wszystkich części egzaminu z języka obcego można łącznie uzyskać maksymalnie 90 pkt, a do zdania tego egzaminu wymagane jest uzyskanie łącznie co najmniej 54 pkt oraz zaliczenie każdej z części egzaminu z języka obcego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z języka obcego jest złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosku wraz z dowodem opłaty egzaminacyjnej w wysokości 160,00 zł nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Opłatę egzaminacyjną w wysokości 160,00 złotych należy wnieść na konto:
Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
52 1240 4575 1111 0010 5133 2171
UMWM, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się
z wyjątkiem przypadku, w którym osoba ta zawiadomi Urząd Marszałkowski na piśmie o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie co najmniej 14 dni przed egzaminem.

Osobom, które zdały egzamin ze znajomości języka obcego, wydaje się świadectwo znajomości języka obcego w zakresie wymaganym od przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Egzamin z języka obcego jest przeprowadzany, jeżeli do egzaminu dopuszczono co najmniej 5 osób.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 379 60 35

Wniosek o przystąpienie do egzaminu z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

 

Wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich wymagany jest od osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych, które zamierzają prowadzić szkolenia dla przewodników górskich.

Wpisu do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedzibę jednostki organizacyjnej, a w wypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania lub jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej - wybrany przez wnioskodawcę marszałek województwa.

Marszałek dokonuje wpisu do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, do którego należy dołączyć:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie organizowania szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich.
 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.):
  Bank PKO BP 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
  Wydział Podatków i Opłat UMK
  ul. Nowohucka 1 31-580 Kraków

 Wzór wniosku oraz oświadczenia


Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne organizujące szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich, są obowiązane:

 1. zapewnić kadrę:
  a) wykładowców posiadających wykształcenie wyższe - do prowadzenia zajęć
      teoretycznych,
  b) instruktorów posiadających udokumentowaną praktykę w zakresie
     wykonywania zadań przewodnika górskiego w wymiarze co najmniej 50 dni w
     okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru
     organizatorów szkoleń - do prowadzenia zajęć praktycznych;
 2. zapewnić warunki umożliwiające realizację zajęć, w tym także praktycznych, oraz odpowiednią obsługę biurową wraz z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji szkolenia;
 3. realizować program szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach turystycznych;
 4. przedstawiać uczestnikom szkoleń wewnętrzny regulamin szkolenia, określający w szczególności warunki potwierdzania udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz ich zaliczania.

Potwierdzeniem posiadania praktyki w zakresie wykonywania zadań przewodnika górskiego jest zaświadczenie wydane przez organizatora turystyki lub jednostkę organizacyjną powierzającą zadania przewodnika górskiego.

Dokumentem poświadczającym dokonanie wpisu do rejestru organizatorów szkoleń jest zaświadczenie wydane przez marszałka województwa.

Organizator szkolenia, rozpoczynając szkolenie, pisemnie informuje marszałka województwa właściwego dla miejsca odbywania szkolenia o miejscu i terminach zajęć.

Organizator jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru. Wówczas należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności organizatora szkoleń.

Zmiany we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla przewodników górskich

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 37-96-035


Kontrola Organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich w zakresie:

 1. zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku;
 2. zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów szkoleń;
 3. przestrzegania warunków szkolenia określonych ustawą.

Kontrola organizatora szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich odbywa się w obecności kierownika szkolenia lub osoby upoważnionej do zastępowania kierownika szkolenia.

Marszałek województwa, nie rzadziej niż raz na 3 lata, dokonuje z urzędu kontroli organizatora szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, którego wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dotyczy organizowania szkoleń na stałe.

W trakcie kontroli sprawdzane są m.in. następujące dokumenty:

 1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry wykładowców (dyplomy potwierdzające wykształcenie wyższe) i instruktorów (zaświadczenia o posiadaniu praktyki w zakresie wykonywania zadań przewodnika górskiego w wymiarze co najmniej 50 dni w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń wydane przez organizatora turystyki lub jednostkę organizacyjną powierzającą zadania przewodnika górskiego);
 2. oświadczenia osób wchodzących w skład kadry wykładowców i instruktorów potwierdzające zgodę na współpracę z danym organizatorem;
 3. szczegółowy program szkolenia, harmonogram zajęć oraz dokumenty potwierdzające jego realizacje;

a także kontrola obejmuje:

 1. sprawdzenie zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru;
 2. sprawdzenie zapewnienia odpowiedniej obsługi biurowej wraz z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji szkolenia;
 3. sprawdzenie warunków umożliwiających realizację zajęć, w tym także praktycznych.

 

 

Usługi Hotelarskie

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim przedsiębiorca jest obowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Ustala się następujące rodzaje obiektów hotelarskich:

 1. hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów; (Pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami);
 2. motele - obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych; (Pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami);
 3. pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie; (Pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami);
 4. kempingi (campingi) - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych; (Cztery kategorie oznaczone gwiazdkami);
 5. domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów; (Trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi);
 6. schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów; (Trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi);
 7. schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;
 8. pola biwakowe - obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach;
  Zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.  

Nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych.

W celu podjęcia zaszeregowania przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim powinien wypełnić wniosek kategoryzacyjny oraz dołączyć następujące załączniki:

 1. Wniosek kategoryzacyjny
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań:
  a) budowlanych
  przez wszystkie obiekty — książka obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), przedstawiona do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, oraz przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, o ile obiekt budowlany składa się z kilku części, z których każda zostaje zakwalifikowana do określonej kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty — opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem  właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty  na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  b) przeciwpożarowych - opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Staży Pożarnej,
  c) sanitarnych - opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 3. Dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań.

Opłata za kategoryzację wynosi:

 • dla hoteli i moteli **** i ***** (cztery i pięć gwiazdek) 1500 zł;
 • dla hoteli i moteli *** (trzy gwiazdki) 1000 zł;
 • dla hoteli i moteli ** i * (dwie i jedna gwiazdka) 600 zł;
 • dla kempingów 300 zł;
 • dla domów wycieczkowych 500 zł;
 • dla pensjonatów (do 20 pokoi) 400 zł;
 • dla pensjonatów (powyżej 20 pokoi) 600 zł;
 • dla schronisk 300 zł;
 • dla schronisk młodzieżowych 100 zł.

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
52 1240 4575 1111 0010 5133 2171
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 
tytułem: opłata za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań.

Odstępstwa od wymagań

Dopuszcza się odstępstwa od wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług dla obiektów hotelarskich, jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanie kategorii przedstawi opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzającą, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe. W materiałach informacyjnych dotyczących obiektu hotelarskiego należy wówczas zamieścić informację o zabytkowym charakterze obiektu i związanych z tym odstępstwach od wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług;

Jak przebiega zaszeregowanie obiektu

Po złożeniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosku z wszystkimi wymaganymi załącznikami, dokonuje się oceny obiektu pod względem spełnienia wymagań dotyczących wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych. Oceny spełniania wymagań przez obiekt hotelarski dokonuje dwóch pracowników Departamentu Turystyki i Sportu oraz członek Zespołu Oceniającego Obiekty Hotelarskie.

Po przeprowadzeniu oceny, jeżeli obiekt spełnia wszystkie wymagania zostaje wydana decyzja zaszeregowująca do określonego rodzaju i kategorii. Wszystkie obiekty posiadające taką decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego wpisane są na stronie internetowej: www.turystyka.gov.pl

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń

Kto:

 1. świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzja,
 2. świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
 3. wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,
 4. świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczeń

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 8-16 od pn. - pt. pod numerem telefonu:

(12) 37-96-030,
(12) 37-96-031 
(12) 37-96-032
(12) 37-96- 006

 

Promesa - przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim (tj. hotelu, motelu, pensjonacie, kempingu, domu wycieczkowym, schronisku młodzieżowym lub schronisku), który jest na etapie budowy lub przebudowy obiektu, może ubiegać się o przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwane "PROMESĄ".

Promesę wydaje, na wniosek przedsiębiorcy, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.

Wniosek przedsiębiorcy

Promesa jest wydawana na czas określony nie dłuższy niż dwa lata.

W okresie ważności promesy przedsiębiorca nie może świadczyć usług hotelarskich w obiekcie, ale może używać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii do celów informacyjnych i promocyjnych obiektu hotelarskiego

Do wniosku należy dołączyć:

 1. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub decyzję o zmianie sposobu użytkowania obiektu;
 2. oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 PLN za wydanie decyzji o promesie. Opłatę należy wnieść na konto:

Bank PKO BP 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
Wydział Podatków i Opłat UMK ul. Nowohucka 1 31-580 Kraków
tytułem: wydania decyzji o promesie

Na wniosku przedsiębiorca powinien określić do jakiego rodzaju i kategorii ubiega się o przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 37-96-032 lub 006

 

PRZYPOMINAMY !

Wszystkie obiekty hotelarskie, znajdujące się w ewidencji Marszałka Województwa Małopolskiego podlegają okresowej kontroli nie rzadziej niż co 3 lata w zakresie spełnienia wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych zgodnie z rodzajem i kategorią do których zostały zaszeregowane.

Pełna lista wymagań dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów jest umieszczona w zakładce „WYMAGANIA”.

Aby kontrola przebiegała sprawnie, wcześniej przesyłamy do obiektu informację o terminie kontroli.

Podczas kontroli sprawdzane są:

 • pomieszczenia wchodzące w skład obiektu (pokoje, część ogólnodostępna),
 • usługi świadczone dla klientów wymagane przepisami ustawy i rozporządzenia, m. in. czy obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, czy w obiekcie udostępnia się na żądanie klienta wykaz wymagań dla obiektów hotelarskich, odpowiadający rodzajowi i kategorii obiektu oraz pełny cennik usług, a także czy personel recepcji jest przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 37-96-030, 031, 032 lub 006

INFORMUJEMY !

Z dniem 16 kwietnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1626). Aktualne wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem są do pobrania w zakładce WYMAGANIA.

 

Podstawy prawne