Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Szlak Kultury Wołoskiej

Wizyta studyjna dla przedstawicieli mediów

                       ... Podążając śladami wędrówek wołoskich ... Pasterska przygoda pełna wrażeń ...

 W dniach 27 – 29 września 2018 r. zapraszamy na wizytę studyjną dla mediów po małopolskiej części Szlaku Kultury Wołoskiej. Uczestnicy odwiedzą nie tylko ekspozycje pasterskie w Muzeum Tatrzańskim, Skansenie Studzionki czy małopolskie bacówki - miejsca żywej tradycji pasterskiej, ale wezmą również udział w ciekawych spotkania, prelekcjach oraz wydarzeniach towarzyszących  IV Zjazdowi Karpackiemu, odbywającym w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.  Wizyta studyjna realizowana jest w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Udział w wizycie  jest bezpłatny. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa. Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: , podając imię, nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji oraz adres e-mail. Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje szczegółowe są dostępne pod adresem: , tel. 530 537 88

Zaproszenie

 

Otwarty nabór podmiotów do udziału w projekcie Szlak Kultury Wołoskiej

Województwo Małopolskie, jest Partnerem projektu pn. “Szlak Kultury Wołoskiej”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja na lata 2014-2020. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowej oferty produktowej pogranicza polsko - słowackiego, prezentującej w równowadze z wartościami naturalnymi – dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, jednych z „Ojców Europy”, depozytariuszy i emisariuszy kultury gór, których wędrówki miały duże znaczenie dla kształtowania krajobrazu oraz kultury w górskich terenach Europy Wschodniej i Środkowej.

Ludność wołoska nie izolowała się, wnosząc swoje dziedzictwo w kulturę wszystkich narodów
i grup społecznych, z którymi dane było się jej spotkać na swojej drodze. Osadnicy wołoscy nasiąkali przy tym kulturą zastaną na szlaku swych wędrówek, spełniając rolę zarówno nośnika jak i katalizatora przemian kulturowych i cywilizacyjnych. Tym samym pod pojęciem „kultury wołoskiej” można rozumieć ogół kultury Karpat w całej swej wielobarwności i bogactwie. Ich zaczynem był depozyt pasterskiej kultury, przyniesiony z głębi Półwyspu Bałkańskiego i doskonalony na zagospodarowywanych terenach, a więc nieustannie ewoluujący. Stapiany z kulturą ziem zasiedlanych – przesądzał, zarówno
o uniwersalizmie, jak i o odmienności ludów gór. Jedność wołoskiego korzenia absolutnie nie wykluczała więc regionalnych, a nawet mikroregionalnych różnic, tak istotnych dla bogactwa i różnorodności
(dr inż. arch. J. Środulska Wielgus, mgr M. Maciaś, Szlak kultury wołoskiej. Ochotnica – początek drogi, Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim, PPWSZ, Nowy Targ 2012, s. 153–162).

Województwo Małopolskie jako Partner projektu pn. “Szlak Kultury Wołoskiej”,  realizuje działania, m.in. z zakresu:

 1. inwentaryzacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego związanego z kulturą wołoską
  w Małopolsce
 2. opracowania produktów turystycznych południowej części Małopolski, których motywem przewodnim będzie dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe związane z kulturą wołoską

Zinwentaryzowane obiekty i atrakcje oraz stworzone na ich podstawie pakiety turystyczne będą prezentowane w materiach informacyjno-promocyjnych związanych ze Szlakiem , w szczególności na stronie internetowej dedykowanej Szlakowi.

W tym celu, Województwo Małopolskie zaprasza podmioty / osoby z Małopolski do zgłaszania propozycji obiektów  /miejscowości / zjawisk, które będą mogły być włączone do oferty Szlaku Kultury Wołoskie. Zasady naboru określono w załączniku. 

Szlak Kultury Wołoskiej

Tytuł projektu: „Szlak Kultury Wołoskiej”

Partner Wiodący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“

Partnerzy:

 • Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina
 • Województwo Podkarpackie
 • Regionálna rozvojová agentúra Svidník
 • Województwo Małopolskie
 • Związek Podhalan w Polsce
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
 • Obec Oravská Polhora
 • Obec Malatiná
 • Obec Zázrivá

Okres realizacji: 01.01.2017 - 30.10.2018 

Wartość Projektu: 1 849 179,11 EUR

Dofinansowania z UE:  85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w odniesieniu do Osi priorytetowej 1, Priorytet inwestycyjny 6c.

Opis Projektu:
Koncepcja Szlaku Kultury Wołoskiej zrodziła się w początku obecnego stulecia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, przy wsparciu miejscowego Oddziału Związku Podhalan oraz środowisk akademickich krakowskich uczelni. Po raz pierwszy zmaterializowała się w postaci opisu, map, plansz terenowych, a następnie publikacji naukowych i w latach 2007-2008. Obecny projekt jest natomiast rozszerzeniem obszaru działań na region całych Karpat w Polsce i na Słowacji. Celem koncepcji jest „Zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-słowackiego za sprawą dziedzictwa kultury wołoskiej”. Założony cel zostanie osiągnięty poprzez wytyczenie szlaku turystyki kulturowej, prezentującego w równowadze z wartościami naturalnymi - dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, jednych z „Ojców Europy”, depozytariuszy i emisariuszy kultury gór, która umożliwiła zagospodarowanie Karpat od czasów Średniowiecza. Równorzędnie do tworzenia szlaku, prowadzone będą działania w ramach Uniwersytetu Karpackiego – popularyzujące kulturę wołoską oraz jej znaczenie dla lokalnych społeczności. Uzupełnieniem działań będą spotkania na Wołoskim szlaku – imprezy pełniące rolę edukacyjno/promocyjną, podnoszące poziom wykorzystania lokalnego dziedzictwa. Misją koncepcji jest sublimacja turystyki karpackiej, budowanie i promowanie zrównoważonej turystyki, opartej na humanitarnych i ekologicznych wzorcach, będącej narzędziem aktywnej ochrony naturalnych i kulturowych zasobów Karpat, nie zaś ich bezwzględnej eksploatacji. Równocześnie jest to droga do wzbogacenia i urozmaicenia oferty usług turystycznych w gminach karpackich, w oparciu o ich własny, często mało wykorzystany kapitał ludzki i krajobrazowy. Metodą realizacji koncepcji jest indukcja – oddolna budowa dobrych praktyk, realizacja rzeczywistych, uwieńczonych sukcesem, niewielkich, lecz licznych zamierzeń, zachęcających do naśladownictwa. Oznacza to tworzenie szlaku od niewielkich odcinków; spajanie ich w większe fragmenty i zespoły.

Cel główny Projektu: zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-słowackiego za sprawą dziedzictwa kultury wołoskiej. 

Cele szczegółowe Projektu:

 • zwiększenie rozpoznawalności potencjału pogranicza poprzez popularyzację kultury pasterskiej 
 • odtworzenie tradycji związanych z kulturą wołoską i pasterstwem
 • stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego związanego z kulturą wołoską

Zakres rzeczowy Projektu w Małopolsce:

 • inwentaryzacja zasobów kulturowych i przyrodniczych dziedzictwa wołoskiego
 • opracowanie produktów turystycznych (pakietów turystycznych po pograniczu)
 • oznakowanie szlaku - słupki, laski wołoskie - 19 szt.
 • oznakowanie szlaku - tablice informacyjne -16 szt.
 • wykonanie i montaż bram karpackich  – 3 szt.
 • wykonanie altan turystycznych – 6 szt.
 • wykonanie ekspozycji pasterskich – 2 szt.
 • wyposażenie bacówek w sprzęt pasterski – 10 szt.
 • organizacja imprezy turystycznej na szlaku – 1 szt.
 • organizacja warsztatów kulinarnych – 1 szt.
 • pozyskanie treści do strony internetowej o szlaku – 1 szt.
 • organizacja study tour dla dziennikarzy – 1 szt.
 • organizacja ukierunkowanej prezentacji szlaku na rynku krajowym, skierowanej do punktów informacji turystycznej i organizacji turystycznych z terenu pogranicza – 1 szt.

Realizacja: 2018 r.

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)
Tel. 17 850 01 81

Koordynator Projektu:
Agnieszka Pieniążek  
Asystent Koordynatora Projektu:  Justyna Zimny-Frużyńska  

Koordynator merytoryczny po stronie Województwa Małopolskiego:
Departament Turystyki i Sportu UMWM
Osoba do kontaktu: Małgorzata Czapla
Tel. 12 379 60 16

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.