Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Szlak Kultury Wołoskiej

Tytuł projektu: „Szlak Kultury Wołoskiej”

Partner Wiodący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“

Partnerzy:

 • Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina
 • Województwo Podkarpackie
 • Regionálna rozvojová agentúra Svidník
 • Województwo Małopolskie
 • Związek Podhalan w Polsce
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
 • Obec Oravská Polhora
 • Obec Malatiná
 • Obec Zázrivá

Okres realizacji: 01.01.2017 - 30.10.2018 

Wartość Projektu: 1 849 179,11 EUR

Dofinansowania z UE:  85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w odniesieniu do Osi priorytetowej 1, Priorytet inwestycyjny 6c.

Opis Projektu:
Koncepcja Szlaku Kultury Wołoskiej zrodziła się w początku obecnego stulecia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, przy wsparciu miejscowego Oddziału Związku Podhalan oraz środowisk akademickich krakowskich uczelni. Po raz pierwszy zmaterializowała się w postaci opisu, map, plansz terenowych, a następnie publikacji naukowych i w latach 2007-2008. Obecny projekt jest natomiast rozszerzeniem obszaru działań na region całych Karpat w Polsce i na Słowacji. Celem koncepcji jest „Zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-słowackiego za sprawą dziedzictwa kultury wołoskiej”. Założony cel zostanie osiągnięty poprzez wytyczenie szlaku turystyki kulturowej, prezentującego w równowadze z wartościami naturalnymi - dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, jednych z „Ojców Europy”, depozytariuszy i emisariuszy kultury gór, która umożliwiła zagospodarowanie Karpat od czasów Średniowiecza. Równorzędnie do tworzenia szlaku, prowadzone będą działania w ramach Uniwersytetu Karpackiego – popularyzujące kulturę wołoską oraz jej znaczenie dla lokalnych społeczności. Uzupełnieniem działań będą spotkania na Wołoskim szlaku – imprezy pełniące rolę edukacyjno/promocyjną, podnoszące poziom wykorzystania lokalnego dziedzictwa. Misją koncepcji jest sublimacja turystyki karpackiej, budowanie i promowanie zrównoważonej turystyki, opartej na humanitarnych i ekologicznych wzorcach, będącej narzędziem aktywnej ochrony naturalnych i kulturowych zasobów Karpat, nie zaś ich bezwzględnej eksploatacji. Równocześnie jest to droga do wzbogacenia i urozmaicenia oferty usług turystycznych w gminach karpackich, w oparciu o ich własny, często mało wykorzystany kapitał ludzki i krajobrazowy. Metodą realizacji koncepcji jest indukcja – oddolna budowa dobrych praktyk, realizacja rzeczywistych, uwieńczonych sukcesem, niewielkich, lecz licznych zamierzeń, zachęcających do naśladownictwa. Oznacza to tworzenie szlaku od niewielkich odcinków; spajanie ich w większe fragmenty i zespoły.

Cel główny Projektu: zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-słowackiego za sprawą dziedzictwa kultury wołoskiej. 

Cele szczegółowe Projektu:

 • zwiększenie rozpoznawalności potencjału pogranicza poprzez popularyzację kultury pasterskiej 
 • odtworzenie tradycji związanych z kulturą wołoską i pasterstwem
 • stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego związanego z kulturą wołoską

Zakres rzeczowy Projektu w Małopolsce:

 • inwentaryzacja zasobów kulturowych i przyrodniczych dziedzictwa wołoskiego
 • opracowanie produktów turystycznych (pakietów turystycznych po pograniczu)
 • oznakowanie szlaku - słupki, laski wołoskie - 19 szt.
 • oznakowanie szlaku - tablice informacyjne -16 szt.
 • wykonanie i montaż bram karpackich  – 3 szt.
 • wykonanie altan turystycznych – 6 szt.
 • wykonanie ekspozycji pasterskich – 2 szt.
 • wyposażenie bacówek w sprzęt pasterski – 10 szt.
 • organizacja imprezy turystycznej na szlaku – 1 szt.
 • organizacja warsztatów kulinarnych – 1 szt.
 • pozyskanie treści do strony internetowej o szlaku – 1 szt.
 • organizacja study tour dla dziennikarzy – 1 szt.
 • organizacja ukierunkowanej prezentacji szlaku na rynku krajowym, skierowanej do punktów informacji turystycznej i organizacji turystycznych z terenu pogranicza – 1 szt.

Realizacja: 2018 r.

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)
Tel. 17 850 01 81

Koordynator Projektu:
Agnieszka Pieniążek  
Asystent Koordynatora Projektu:  Justyna Zimny-Frużyńska  

Koordynator merytoryczny po stronie Województwa Małopolskiego:
Departament Turystyki i Sportu UMWM
Osoba do kontaktu: Małgorzata Czapla
Tel. 12 379 60 16

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.