Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Informacje dla klientów Biur Podróży

O czym należy pamiętać kupując imprezę turystyczną w biurze podróży:

 1. Sprawdź, czy firma będąca organizatorem imprezy turystycznej posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Informacji tych można również szukać w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, prowadzonej przez Ministra Sportu i Turystyki. Organizatora turystyki, mającego siedzibę na terenie Województwa Małopolskiego można sprawdzić TUTAJ lub dzwoniąc do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (nr tel.: 12/37-96-028 lub 029).
  Jeżeli kupujesz imprezę za pośrednictwem agenta turystycznego umowa:
  -  powinna być podpisywana na formularzu organizatora,
  - musi jasno określać, kto jest organizatorem imprezy turystycznej, ponieważ to nie agent, lecz organizator ponosi odpowiedzialność   za oferowaną imprezę
 2. Porównaj ceny tych samych imprez turystycznych w różnych biurach podróży.
 3. Zwróć uwagę na wysokość oraz datę ważności zabezpieczenia finansowego.
 4. Żądaj umowy o świadczenie usług turystycznych w formie pisemnej.
 5. Poproś o pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczenia finansowego, jeżeli wpłacasz należność za imprezę turystyczną lub zaliczkę przekraczającą 10% ceny imprezy turystycznej.
 6. Żądaj biletu w obie strony, w przypadku imprezy turystycznej z transportem lotniczym rejsowym lub regularnym.

Więcej informacji jak przygotować się do wyjazdów można znaleźć na stronie: www.turystykabezryzyka.pl

Ważne informacje na temat akcji "Wakacyjne latanie" znajdziesz tutaj

Umowa o świadczenie usług turystycznych musi określać:

 • organizatora turystyki, numer jego wpisu do rejestru, numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która podpisuje umowę w imieniu organizatora,
 • miejsce pobytu lub trasę wycieczki,
 • czas trwania imprezy turystycznej,
 • program imprezy turystycznej obejmujący: rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym: rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów nie zaliczanych do rodzajów i kategorii, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania i inne usługi, wliczone w cenę imprezy turystycznej,
 • cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny,
 • wysokość składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (nie dotyczy imprez turystycznych organizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów mających lądową granicę  z Rzeczpospolitą Polską wraz z obwodem kaliningradzkim),
 • sposób zapłaty,
 • rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela,
 • termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń,
 • termin zawiadomienia o przeniesieniu uprawnień na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie i przejęciu przez tą osobę obowiązków wynikających z umowy,
 • sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji,
 • wymagania specjalne, o których klient powiadomił organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i na które strony umowy wyraziły zgodę,
 • podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy.

W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

 

W ofercie imprezy turystycznej muszą być zawarte następujące dane:

 • cena imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo sposób jej ustalenia,
 • miejsce pobytu lub trasa imprezy,
 • rodzaj, klasa, kategoria lub charakterystyka środka transportu,
 • położenie, rodzaj i kategoria obiektu zakwaterowania, wg przepisów kraju pobytu,
 • ilość i rodzaj posiłków,
 • program zwiedzania i atrakcji turystycznych,
 • kwota lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej,
 • termin zapłaty całej ceny,
 • termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń,
 • podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy,
 • ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej

 

Przed zawarciem umowy na imprezę turystyczną organizator imprezy ma obowiązek podać:

 1. Ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej,
 2. Informację o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (przy imprezach organizowanych zagranicą),
 3. Informację o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy,
 4. Nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki (lub innej instytucji), do którego klient może zwracać się w razie trudności, a także jego adres i numer telefonu,
 5. W odniesieniu do imprez turystycznych dla dzieci - informację o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka,
 6. Planowany czas przejazdu, miejsca i czas trwania postojów,
 7. Szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych oraz miejsca, jakie klient będzie zajmował w środku transportu, a szczególności kabiny na statku lub przedziału sypialnego pociągu

 

Pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczenia finansowego:

Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wypadek niewypłacalności ma postać II filarów:

I FILAR:

 • umowa gwarancji ubezpieczeniowej lub,
 • umowa gwarancji bankowej lub,
 • umowa ubezpieczenia na rzecz klientów lub,
 • przyjmowanie wpłat na rachunek powierniczy (dotyczy imprez turystycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);

II FILAR:

 • dokonywanie terminowych wpłat składki w należnej wysokości do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (nie dotyczy imprez na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz  krajów mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego).

Ww. zabezpieczenia finansowe zapewniają klientom:

 • pokrycie kosztów powrotu do kraju w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, oraz
 • zwrot wpłat lub części wpłat za niezrealizowane lub przerwane imprezy turystyczne.

Jeżeli płacicie Państwo należność za imprezę turystyczną lub zaliczkę przekraczającą 10% ceny imprezy to powinniście otrzymać dokument potwierdzający posiadanie przez organizatora imprezy zabezpieczenia finansowego wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z ww. zabezpieczeń finansowych w tym pisemnego potwierdzenia odprowadzenia składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Warto zwrócić uwagę na termin i wysokość pobieranych przez przedsiębiorcę zaliczek na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłych usług turystycznych, który powinien być zgodny z posiadaną przez niego umową gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umową ubezpieczenia na rzecz klientów.

 

Jeśli organizator turystyki przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, powinien klienta o tym niezwłocznie powiadomić. Wówczas klient może przyjąć zmianę umowy lub odstąpić od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich, wpłaconych pieniędzy.

Jeśli klient odstępuje od umowy lub jeśli firma odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo według swojego wyboru uczestniczyć w imprezie zastępczej (standard imprezy zastępczej nie może być niższy, chyba że uczestnik wyraził na to zgodę) albo może zażądać zwrotu wszystkich wniesionych pieniędzy.

 

Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Niezależnie od zawiadomienia, klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia tej imprezy, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić przyczyny odmowy. W sytuacji gdy skargi klientów odnoszą się do kwestii cywilnoprawnych, wówczas swoich roszczeń można dochodzić na drodze cywilnoprawnej w sądzie.

 

Przedstawiamy Państwu praktyczne informacje przy korzystaniu z usług biur podróży.

 1. Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić:
  - czy organizator imprezy turystycznej posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych,
  - czy organizator imprezy turystycznej posiada aktualną umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowę ubezpieczenia na rzecz klientów,
  - jaka jest wysokość sumy gwarancyjnej oraz jaki jest termin i wysokość pobieranych przez organizatora turystyki przedpłat na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłych usług turystycznych.
 2. Umowa o imprezę turystyczną wymaga formy pisemnej:
  - umowa powinna zawierać wszystkie istotne elementy dotyczące imprezy turystycznej, np. dokładne informacje o organizatorze turystyki (nazwa, adres, nr wpisu do Rejestru i nr NIP), cenę i sposób zapłaty, termin, rodzaj transportu i zakwaterowania, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania i atrakcji turystycznych, rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela, sposób zgłaszania reklamacji,
  - cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.
 3. Każdy zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej wymaga zgłoszenia do
  kuratorium oświaty w terminie do 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku oraz 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w formie półkolonii i wypoczynku za granicą.
 4. Informacje na temat przedsiębiorców organizujących imprezy turystyczne oraz
  pośredniczących na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług
  turystycznych znajdują się w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników
  Turystycznych dostępnej na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki tj.:
  www.turystyka.gov.pl
 5. Szczegółowych informacji udziela Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, adres do korespondencji: ul. Racławicka
  56, 30-017 Kraków, nr tel.: 012/37-96-028 lub 029, nr fax: 012/37-96-001, e-mail:

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.malopolskie.pl/biurapodrozy.

 

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2018 r. Marszałek Województwa Małopolskiego, działając na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późń. zm.), wydał dyspozycję wypłaty środków należnych poszkodowanym klientom z gwarancji ubezpieczeniowej nr 02.546.627 wystawionej przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. dla biura NAUTICA Incentive Sp. z o.o. na pokrycie zwrotu wpłat lub ich części wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za niezrealizowane imprezy turystyczne w związku z niewypłacalnością ww. przedsiębiorcy.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami w umowie gwarancji ubezpieczeniowej nr 02.546.627 biura NAUTICA Incentive Sp. z o.o. wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom dokonuje Gwarant tj.:

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel.: 22/555-00-00
fax.: 22/555-05-00
e-mail:

Gwarant dokonuje wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków. Za prawidłowe rozliczenie środków z gwarancji odpowiada Gwarant.