Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małe granty

Celem  zadania jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Małopolski w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony powietrza poprzez prowadzenie akcji informacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów, propagowanie idei zero waste a także ochronę powietrza  w połączeniu z aktywnymi działaniami, warsztatami i wydarzeniami ekologicznymi.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach procedury „małych grantów” tryb 19a z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • W ramach „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi).
 • Ofertę na realizację zadania przedstawia organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy.
 • Dofinansowanie lub finansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa, nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.
 • Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
 • Łączna wartość środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym
 • Ofertę należy przygotować za pośrednictwem generatora – (oferta zostanie wygenerowana na aktualnych formularzach ofert określonych według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku).
 • Ostateczną wersję oferty przygotowanej w generatorze należy wyeksportować z tego narzędzia, wydrukowaćpodpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta i dostarczyć do
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
  • osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, Kraków, ul. Basztowa 22, Kraków) w godz. 8.00-16.00. lub
  • listownie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 31-156 Kraków) lub        
  • na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 • Suma kontrolna wygenerowanej papierowej oferty, składanej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, musi być tożsama z sumą kontrolną ostatecznej oferty złożonej w generatorze.
 • Oferty złożone na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego muszą zostać opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta lub powinny zostać podpisane przez te osoby za pośrednictwem profilu zaufanego.
 • Wygenerowaną ofertę należy złożyć  w jeden z wyżej wymienionych sposobów nie później niż 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania licząc od następnego dnia po złożeniu  oferty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

 

 

Obowiązki organizacji po zakończeniu realizacji zadania:

Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku.

Zachęcamy do skorzystania z instrukcji sporządzania sprawozdania.

Kontakt:

Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Kancelaria Zarządu UMWM
tel. 12 61 60 906, 12 61 60 120, 12 61 60 121, 12 61 60 982
e-mail: