Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małe granty

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Małym grancie "Podaj dalej" .

W celu realizacji zapisów wynikających z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów, Województwo Małopolskie podejmuje działania związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów.

Realizacja zadania pn. „Podaj dalej!” zostanie zlecona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 3 ww. ustawy w szczególności zrzeszającym małopolskie gospodynie z terenów wiejskich.

Celem zadania jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Małopolski w zakresie gospodarowania odpadami poprzez prowadzenie akcji informacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów w połączeniu z aktywnymi działaniami w zakresie wymiany różnorodnych przedmiotów, ponownego wykorzystania odpadów oraz naprawy starych i używanych rzeczy.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach procedury małych grantów:

  • organizacja składa ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem MRPiPS (wzór oferty), 
  • projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,
  • zadanie powinno obejmować działania z zakresu zapobiegania powstawaniu odpadów promujące ponowne wykorzystanie używanych rzeczy oraz usługi napraw,
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10 000 zł,
  • zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.


Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).
Oferty należy składać min. 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

  • osobiście na Dziennik Podawczy:

Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00 z dopiskiem MAŁY GRANT

  • lub pocztą na adres:   

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30 - 017 Kraków
z dopiskiem MAŁY GRANT

Kontakt:
Zespół ds. Organizacji Pozarządowych
Kancelaria Zarządu UMWM
tel. 12/ 61 60 906, 61 60 538
e-mail:

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez organizację na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia MRPiPS w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego (wzór sprawozdania).