Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wsparcie finansowe dla OSP

Samorząd Województwa Małopolskiego przeznacza kolejne środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki w wysokości 2 015 000 zł pozwolą na dofinansowanie samochodów pożarniczych i ratowniczo – gaśniczych dla 53 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wykaz Gmin, którym została przyznana pomoc finansowa stanowi załącznik do Uchwały Nr XXIV/362/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 września 2020 r. (do pobrania poniżej).

Jest to kolejne już wsparcie dla małopolskich Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 r. W lutym bieżącego roku Województwo Małopolskie skierowało ponad 898 tys. zł środków dla 57 gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP dotkniętym skutkami ubiegłorocznej powodzi. Ponadto, w lipcu bieżącego roku Województwo Małopolskie udzieliło pomocy finansowej dla 111 gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich na łączną kwotę 2 380 967 zł.

Każde wsparcie udzielane przez Województwo Małopolskie na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych ma strategiczne znaczenie, gdyż znacząco pozwala podnieść stopień przygotowania operacyjnego tych jednostek oraz poprawia efektywność działań ratowniczych, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski.

W latach 2018 - 2019 Samorząd Województwa Małopolskiego udzielił pomocy finansowej 54 Gminom z przeznaczeniem dla jednostek OSP na zakup samochodów pożarniczych i ratowniczo-gaśniczych na łączną kwotę 2 967 450 zł.

Samorząd Województwa Małopolskiego przeznacza kolejne środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki w wysokości 2 380 967 zł pozwolą na przeprowadzenie prac budowlano – remontowych w 111 remizach strażackich. Wykaz Gmin, którym została przyznana pomoc finansowa stanowi załącznik do Uchwały Nr XXIII/326/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2020 r.

Jest to kolejne już wsparcie dla małopolskich Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 r. W lutym bieżącego roku Województwo Małopolskie skierowało ponad 898 tys. zł środków dla 57 gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP dotkniętym skutkami ubiegłorocznej powodzi.

Każde wsparcie udzielane przez Województwo Małopolskie na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych ma strategiczne znaczenie, gdyż znacząco pozwala podnieść stopień przygotowania operacyjnego tych jednostek oraz poprawia efektywność działań ratowniczych, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski.

Wykaz Gmin, którym udziela się pomocy finansowej - Remizy 2020

 

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków na wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na prace budowlano-remontowe w remizach i zakup samochodów strażackich w 2020 r.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

Zakres prac obejmuje:

 • zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonywania prac budowlano-remontowych, które zostaną wykorzystane w bieżącym roku kalendarzowym,
 • wykonanie prac budowlano-remontowych, w szczególności dot. części operacyjno-technicznej remizy, zagospodarowania terenu wokół tej remizy, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zbierania i zagospodarowania wód opadowych,
 • wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu WM.

Pomoc finansowa (dotacja) nie może być przeznaczona na:

 • finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację,
 • finansowanie kosztów dokumentacji budowlanej,
 • zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace budowlano - remontowe nie objęte zgłoszeniem i zawartą umową o udzieleniu dotacji.

Minimalna całkowita wartość zadania nie może być mniejsza niż 20 000 zł.

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść do 60 000 zł, natomiast minimalna wysokość dotacji to 10 000 zł.

 1. pożarniczego lekkiego do 3 t., albo
 2. samochodu ratowniczo – gaśniczego:
  • lekkiego od 3 t. do 7,5 t., albo
  • średniego, albo
  • ciężkiego

(samochody mogą być nowe lub używane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2008 r., obowiązkowo posiadające świadectwo CNBOP ).


Kwota przyznanej dotacji
na prace budowlano - remontowe oraz zakup samochodu może wynieść maksymalnie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Kwalifikowane będą jedynie wydatki poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy dotacji, a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. Zadanie musi być wykonane, odebrane i w całości zapłacone do dnia 31 grudnia 2020 r.

Gmina może przekazać dotację jednostce OSP korzystającej z remizy, na którą zostanie przyznana pomoc finansowa, na realizację wnioskowanych zadań na mocy art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.). Przekazanie dotacji jednostce OSP przez Gminę jest obligatoryjne w przypadku, gdy jednostka OSP, posiada tytuł prawny do władania obiektem.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty udokumentowane dowodami księgowymi wystawionymi na Gminę lub jeśli zadanie zostanie powierzone do realizacji jednostce OSP - 
na jednostkę OSP, poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.

Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej. Nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej kwoty.

Ostateczna decyzja o przyznaniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego, zostanie określona w stosownej uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego, po rekomendacji Zarządu Województwa Małopolskiego listy gmin do udzielenia pomocy finansowej.

Szczegółowe zasady, tryb, warunki i wysokość udzielanej pomocy określą umowy zawierane pomiędzy Województwem Małopolskim a gminą. Wzór umowy zostanie przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego odrębną uchwałą.

Niezależnie od przekazania przez Gminę dotacji jednostce OSP, za realizację zadania oraz przedłożenie stosownych dokumentów i wyjaśnień odpowiada Gmina.

Kogo dotyczy?

Podmiotem uprawnionym do składania wniosków jest Gmina.
Gmina może złożyć wniosek zarówno na prace budowlano - remontowe jak i na zakup samochodu.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2020 roku:
- w zakresie prac budowlano-remontowych remiz strażackich (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1),
- w zakresie zakupu samochodu (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2).


Przeznaczone przez Województwo Małopolskie środki finansowe na ww. zadanie wpływają na polepszenie warunków pracy strażaków działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz środowiska i mienia społeczności lokalnej.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
z dopiskiem: „Remizy 2020” oraz "Samochody 2020"

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
z dopiskiem: „Remizy 2020” oraz "Samochody 2020"

/947ts6aydy/SkrytkaESP

oraz w wersji edytowalnej na e-mail: w zakresie prace budowlano-remontowych i  w zakresie zakupu samochodów.

Szczegóły na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/malopolskie-osp w zakładce Rolnictwo →Konkursy.