Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rozwój Polski Południowej

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 była pierwszym dokumentem o charakterze ponadregionalnym w Polsce, opracowanym z inicjatywy samorządów regionalnych. Przyjęta została przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku stając się tym samym oficjalną polityką rządu wobec makroregionu Polski Południowej oraz tworzących go województw.

Strategia identyfikuje potencjały, specyficzne potrzeby oraz kluczowe wyzwania stojące przed makroregionem. Wskazuje możliwości współpracy pomiędzy województwami śląskim i małopolskim oraz wskazuje kierunki interwencji umożliwiające rozwijanie i zacieśnianie tej współpracy. Głównym celem Strategii jest uczynienie z Polski Południowej nowoczesnego i atrakcyjnego regionu w Europie. Szanse rozwoju tego makroregionu związane są z jakością kapitału ludzkiego (wiedza i umiejętności mieszkańców), atrakcyjnym położeniem geograficznym, rozbudowaną infrastrukturą oraz występowaniem dużych aglomeracji miejskich.

Strategia koncentruje się na wspólnych działaniach w ramach obszarów obejmujących:

  • Integrację przestrzeni województw,
  • współdziałanie metropolii,
  • podwyższanie konkurencyjności gospodarki,
  • rozwój kapitału ludzkiego,
  • promocję Polski Południowej.

Realizacja celów zapisanych w tym dokumencie przyczyniać się będzie m.in. do poprawy dostępności komunikacyjnej obu województw, ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, rozwoju systemów komunikacyjno-transportowych, kreowania specjalności gospodarczych Polski Południowej oraz rozwoju sieci współpracy przedsiębiorstw.

Bieżąca ocena postępów prac nad realizacją Strategii odbywa się poprzez monitorowanie, na podstawie wyznaczonych wskaźników oraz stopnia wdrożenia wybranych działań i projektów służących realizacji jej celów i efektów. Proces ten służy do przygotowania corocznej informacji o realizacji Strategii oraz okresowego raportu z realizacji Strategii sporządzanego co 4 lata.