Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych zabytków

W 2017 roku, tak jaki i w ubiegłych latach, posiadacze zabytków mieli możliwość ubiegania się o bezzwrotne dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytków – wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków – z różnych źródeł, budżetów: jednostek samorządu terytorialnego, państwa oraz funduszy unijnych. Z budżetu Województwa Małopolskiego wydatkowano na ten cel w sumie 2,6 mln zł w podziale na 120 zadań.

W porównaniu do innych samorządów województw w kraju Województwo Małopolskie utrzymuje się w ścisłej czołówce, przeznaczając na ochronę nad zabytkami znaczne kwoty. W sumie w latach 2010-2017 samorząd Małopolski wydatkował ponad 28 mln zł na zachowanie regionalnego dziedzictwa. Środki przeznaczane są dla beneficjentów konkursów pn. "Ochrona zabytków Małopolski" i KAPLICZKI MAŁOPOLSKI.

Do regionu, poza kwotami z budżetów samorządów powiatów i gmin, trafiają też pieniądze publiczne – pozyskane przez aktywnych opiekunów zabytków – z budżetu państwa, będące w dyspozycji: ministra kultury, wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Stolica Małopolski, jako jedyne miasto w kraju, uhonorowana jest specjalnym finansowym wsparciem przeznaczanym bezpośrednio z budżetu Kancelarii Prezydenta RP. Kwoty przekazane na odnowę zabytków Krakowa w 2017 r. wyniosły ponad 30 mln zł.

Do Małopolski trafiają też środki z funduszy unijnych, głównie z: Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich, Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Norweskiego. Dotacje unijne pozwalają na realizację poważnych i kosztownych inwestycji, modernizacje dużych obiektów i cennych zespołów obiektów zabytkowych. W porównaniu do środków krajowych beneficjenci programów unijnych uzyskują dużo większe kwoty dotacji, realizowane są jednak mniejsze ilości zadań.

Zestawienie wnioskodawców z terenu Małopolski, którym przyznano dotacje z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

Zestawienie wnioskodawców z terenu Małopolski, którym przyznano dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków)