Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych zabytków

W 2020 roku, tak jaki i w ubiegłych latach, posiadacze zabytków mieli możliwość ubiegania się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytków – wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków – z różnych źródeł, budżetów: jednostek samorządu terytorialnego, państwa oraz funduszy unijnych. Z budżetu województwa małopolskiego wydatkowano na ten cel ponad 3,8 mln zł w podziale na 111 zadań.

W porównaniu do innych samorządów województw w kraju województwo małopolskie utrzymuje się w ścisłej czołówce, przeznaczając na ochronę nad zabytkami znaczne kwoty. W ostatnich dwóch latach samorząd Małopolski wydatkował ponad 10 mln zł na zachowanie regionalnego dziedzictwa. Środki przeznaczane są dla beneficjentów konkursów pn. "Ochrona zabytków Małopolski" i "Kapliczki Małopolski".

Do regionu, poza kwotami z budżetów samorządów powiatów i gmin, trafiają też pieniądze publiczne – pozyskane przez aktywnych opiekunów zabytków – z budżetu państwa, będące w dyspozycji: ministra kultury, wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Stolica Małopolski, jako jedyne miasto w kraju, uhonorowana jest specjalnym finansowym wsparciem przeznaczanym bezpośrednio z budżetu Kancelarii Prezydenta RP. Kwoty przekazane na odnowę zabytków Krakowa w 2020 r. wyniosły ponad 30 mln zł.

Zestawienie wnioskodawców z terenu Małopolski, którym przyznano dotacje z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie w latach 2014-2019 (informacja sporządzona na podstawie danych uzyskanych z WUOZ)

Zestawienie wnioskodawców z terenu Małopolski, którym przyznano dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków) w latach 2014-2019 (informacja sporządzona na podstawie danych uzyskanych z MKiDN)

Do Małopolski trafiają też środki z funduszy unijnych, głównie z: Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich, Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Norweskiego. Dotacje unijne pozwalają na realizację poważnych i kosztownych inwestycji, modernizacje dużych obiektów i cennych zespołów obiektów zabytkowych. W porównaniu do środków krajowych beneficjenci programów unijnych uzyskują dużo większe kwoty dotacji, realizowane są jednak mniejsze ilości zadań.

Zestawienie dotacji przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i kształtowania przestrzeni publicznej Małopolski