Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych zabytków

W 2016 r., tak jaki i w ubiegłych latach, posiadacze zabytków mieli możliwość ubiegania się o bezzwrotne dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytków – wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków – z różnych źródeł, budżetów: jednostek samorządu terytorialnego, państwa oraz funduszy unijnych. Z budżetu Województwa Małopolskiego wydatkowano na ten cel w sumie 1,8 mln zł w podziale na 88 zadań.

W porównaniu do innych samorządów województw w kraju Województwo Małopolskie wciąż utrzymuje się w ścisłej czołówce, przeznaczając na ochronę nad zabytkami znaczne kwoty. W sumie w latach 2010-2016 samorząd Małopolski wydatkował 24,4 mln zł na zachowanie regionalnego dziedzictwa.

Środki przeznaczane są dla beneficjentów konkursów: "Ochrona zabytków Małopolski" i "Kapliczka". Do regionu, poza kwotami z budżetów samorządów powiatów i gmin, trafiają też pieniądze publiczne – pozyskane przez aktywnych opiekunów zabytków – z budżetu państwa, będące w dyspozycji: ministra kultury, wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Stolica Małopolski, jako jedyne miasto w kraju, uhonorowana jest specjalnym finansowym wsparciem przeznaczanym bezpośrednio z budżetu Kancelarii Prezydenta RP. Kwoty przekazane na odnowę zabytków Krakowa w 2016 r. wyniosły ponad 30 mln zł.

Do Małopolski trafiają też środki z funduszy unijnych, głównie z: Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich, Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Norweskiego. Dotacje unijne pozwalają na realizację poważnych i kosztownych inwestycji, modernizacje dużych obiektów i cennych zespołów obiektów zabytkowych. W porównaniu do środków krajowych beneficjenci programów unijnych uzyskują dużo większe kwoty dotacji, realizowane są jednak mniejsze ilości zadań.

Średnie kwoty dotacji na prace konserwatorskie zabytków w regionie wyniosły w 2015 r. odpowiednio: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 240 tys zł, ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa – 148 tys zł, od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 60 tys zł, z budżetu Województwa Małopolskiego – 27 tys zł. Prace konserwatorskie, modernizacyjne i adaptacyjne małopolskich zabytków prowadzone są też przez prywatnych inwestorów, ale są to nadal jednak szlachetne wyjątki od reguły, w której mobilizacją do podjęcia działań jest pozyskanie funduszy publicznych.

Zestawienie wnioskodawców z terenu Małopolski, którym przyznano w dotacje z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – wraz z informacjami na temat dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego przyznanym tym samym wnioskodawcom

Zestawienie wnioskodawców z terenu Małopolski, którym przyznano dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków) – wraz z informacjami na temat dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego przyznanym tym samym wnioskodawcom