Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Projekty

WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowita wartość: 28 759 922,76 PLN
Wartość dofinansowania: 24 440 834,32 PLN

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

CELE I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

Cel ogólny: Rozwój cyfrowy Województwa Małopolskiego, poprzez zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w Urzędzie Marszałkowskim Województwa małopolskiego i wybranych jednostkach zależnych od Województwa Małopolskiego.

Cele bezpośrednie:

1) podniesienie jakości oraz bezpieczeństwa wewnętrznych usług, mających na celu zapewnienie prawidłowej i ciągłej pracy Beneficjenta, podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i Partnera, poprzez:

 • zapewnienie szerszego, łatwiejszego i bezpieczniejszego dostępu do informacji oraz świadczonych e-usług,
 • wdrożenie mechanizmów cyberochrony oraz zastosowanie odpowiednich standardów cyberbezpieczeństwa,
 • uruchomienie bezpiecznego środowiska IT mogącego świadczyć zaawansowane usługi cyfrowe dla podmiotów powiązanych,
 • zabezpieczenie ciągłości działania dla realizowanych e-usług,
 • zapewnienie możliwości wydajnej i niezawodnej pracy użytkownikom usług świadczonych przez środowisko IT,
 • wdrożenie bezpiecznego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,

2) zwiększenie dostępności do e-administracji szczebla regionalnego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją, poprzez:

 • rozbudowę zasobów sprzętowych i infrastruktury Beneficjenta i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu/Partnera,
 • uruchomienie i udostępnienie usług wewnątrzadministracyjnych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu/Partnera,
 • wdrożenie w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Małopolskiego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (EZD PUW),
 • zwiększenie poziomu wykorzystania innowacyjnych rozwiązań informatycznych w pracy administracji publicznej w województwie małopolskim,
 • ograniczenie „papierowego” obiegu dokumentów w pracy administracji publicznej Województwa Małopolskiego,
 • upowszechnienie elektronicznego przepływu informacji w pracy samorządu Województwa Małopolskiego,
 • uruchomienie i udostępnienie on-line usługi publicznej umożliwiającej kontakt klientów zewnętrznych z administracją samorządową,
 • uruchomienie i udostępnienie on-line usługi publicznej umożliwiającej komunikację pomiędzy jednostkami administracji publicznej,
 • podniesienie kwalifikacji i umiejętności ICT pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
 • objęcie pracowników ww. podmiotów systemem zarządzania opartym na technologiach teleinformatycznych (2 266 osób),

3) w wyniku realizacji przedmiotowego projektu zostaną utworzone nowe miejsca pracy

Realizacja projektu służy rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniając się do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowego urzędu, także w zakresie podniesienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz usług, poprzez wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w wybranych jednostkach zależnych od Województwa Małopolskiego. Rozwój e-administracji jest wielką szansą na usprawnienie działania urzędów, co jest korzystne dla nich samych i osób w nich zatrudnionych, jak również bardzo pożądane z punktu widzenia obywateli oraz przedsiębiorców. Proponowane działania mają na celu podniesienie jakości oferowanych usług dla odbiorców wewnętrznych – użytkowników systemów informatycznych i odbiorców zewnętrznych – klientów.

 

Projekt realizowany od 01.2014 do 12.2015 roku, polegający na stworzeniu jednolitej zintegrowanej platformy wymiany danych medycznych i udostępnieniu elektronicznych usług medycznych w skali regionu. W ramach pilotażu platforma teleinformatyczna Systemu MSIM objęła 3 Szpitale Specjalistyczne: im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu; im. J. Dietla w Krakowie; im. L. Rydygiera w Krakowie. Dzięki systemowi pacjenci i podmioty lecznicze uzyskali możliwość m.in. rejestracji on-line, szybkiego dostępu do danych medycznych, a co za tym idzie, poprawę jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

PILOTAŻ objął elementy:

 • integracja systemów informatycznych jednostek medycznych,
 • system udostępniania danych medycznych,
 • wdrożenie platformy integrującej wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej na poziomie regionalnym,
 • wdrożenie elektronicznych usług medycznych,
  • wyszukiwanie dokumentacji medycznej pacjenta,
  • wymiana/udostępnianie dokumentacji medycznej pomiędzy jednostkami medycznymi,
  • udostępnianie pacjentowi dokumentacji medycznej, w tym wyników badań,
  • elektroniczna rejestracja pacjentów (e-rejestrację).
 • zapewnienie interoperacyjności,
 • ujednolicenie dokumentacji medycznej.

Realizacja pilotażu umożliwiła wypracowanie standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy jednostkami medycznymi.

Portal pacjenta: https://www.e-zdrowie.malopolska.pl/ 

Osoba do kontaktu: Grzegorz Wójcik, Biuro Cyfryzacji UMWM, tel.: 126303513 e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Ponadto, w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020, projekt MSIM będzie umożliwiać przyłączenie do niego kolejnych jednostek ochrony zdrowia. Projekt realizowany jest również przez Województwo Małopolskie (Departament Inwestycji Strategicznych), a głównymi beneficjentami będą publiczne jednostki szpitalne znajdujące się na terenie województwa małopolskiego.

Osoba do kontaktu: Karolina Czaharyńska, Departament Inwestycji Strategicznych, tel.: 126160332, e-mail:

Projekt realizowany od września 2013 do września 2015 roku przez Krakowski Park Technologiczny i Województwo Małopolskie, we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Forum Virium Helsinki, Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu. Strategicznym celem projektu było opracowanie strategii SMART_KOM czyli mapy drogowej dla wdrożenia rozwiązań smart city w Krakowie i Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, wraz z przygotowaniem projektów pilotażowych do wdrożenia. Obszary kluczowe dla idei smart to: mieszkańcy, jakość życia, środowisko, gospodarka, transport i administracja. W pracach nad strategią wzięli udział, eksperci 4 sektorów (nauka, biznes, administracja, organizacje pozarządowe) działający w sześciu obszarach smart, tj.: Mieszkańcy, Jakość życia, Środowisko, Gospodarka Transport oraz Administracja.
Strategia - mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym to wypracowany zestaw strategicznych rekomendacji kierunkowych i szczegółowych dla czterech obszarów rozwoju Krakowa i KOM w zgodzie z ideą smart city. Wytycza kierunki rozwoju miasta adaptywnego, czyli miasta, które jest otwarte na różne efektywne modele reagowania na zmiany i nowe podejście w rozwiązywaniu problemów oraz świadczenia usług publicznych tak, aby zapewnić jak najwyższą jakość życia mieszkańców jak najniższym kosztem. Przyjęto rekomendacje w następujących 4 obszarach: Polityka zarządzania informacją w instytucjach publicznych poprzez otwarcie danych; Partycypacja oraz jakość przestrzeni publicznej; Mobilność i środowisko w KOM; Profilaktyka zdrowia, polityka senioralna, srebrna gospodarka, bezpieczeństwo i ochrona prywatności.

Strategia do pobrania: Strategia SMART_KOM

Propozycje projektów: http://www.kpt.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/07/aneks_raport_sklad_06_interaktywny.pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

W ramach projektu m_MSIT zaplanowano stworzenie platformy cyfrowej, która umożliwi prezentację oferty turystycznej regionu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi multimedialnych, ułatwi dostęp do informacji z dziedziny turystyki, umożliwi pobranie materiałów informujących
o Małopolsce, a także ułatwi samodzielne zwiedzanie regionu.
System będzie umożliwiał interakcję z użytkownikami zgodnie z zasadami user experience, zostanie wyposażony w efektywne i przyjazne e-usługi publiczne oparte na ponownym wykorzystaniu zasobów i informacji z turystyki, udostępnianych w sposób otwarty z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Przede wszystkim zostanie podniesiona wydajność systemu co umożliwi zapoznanie się z ofertą turystyczną Małopolski, zaplanowanie zwiedzania w czasie rzeczywistym, bez konieczności oczekiwania na załadowanie się systemu.
W ramach projektu zaplanowano m.in.:

 • wykonanie aplikacji mobilnej prezentującej ofertę turystyczną Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolskich Szlaków Dziedzictwa m.in. Szlaku Architektury Drewnianej, Szlaku św. Jana Pawła II, Szlaku Światowego Dziedzictwa UNESCO i Szlaku Orlich Gniazd oraz miejsc związanych ze św. Janem Pawłem II i turystyką sakralną.
 • wykonanie planera podróży umożliwiającego turyście szczegółowe zaplanowanie podróży do regionu, wzbogaconego w funkcję wirtualnego asystenta, który oprowadza turystę po Małopolsce. 
 • stworzenie portalu turystycznego prezentującego atrakcje turystyczne Województwa Małopolskiego
 • stworzenie wirtualnego forum wymiany informacji (np. opinie, opisy, filmy, zdjęcia) między turystami, internautami.
 • digitalizację obiektów turystycznych - wykonanie trójwymiarowych albumów obiektów turystycznych z Małopolski.

 

Od 2012 roku małopolskie instytucje, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych oraz Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie wykorzystują w codziennej pracy System Komunikacji Video. Wdrożenie systemu komunikacji video usprawniło przepływ informacji dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjno – informacyjnych oraz obniżyło koszty związane z udziałem pracowników w wyjazdach służbowych. System wykorzystywany jest do:

 • prowadzenia posiedzeń ZWM,
 • prowadzenia posiedzeń komisji sejmikowych,
 • transmisji obrad sejmiku,
 • wykonywania prezentacji multimedialnych,
 • połączeń videokonferencyjnych pomiędzy lokalizacjami urzędu
 • połączeń videokonferencyjnych z organizacjami zewnętrznymi w kraju i za granicą (takimi jak MAiC, Komisja Europejska, Partnerzy krajowi i zagraniczni oraz Wykonawcami zamówień publicznych).

Projekt pn. „System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.