Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rekrutacja

Rekrutację Uczestników/Uczestniczek do projektu prowadzą wspólnie: Województwo Małopolskie oraz Partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, w dwóch turach podzielonych na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne. Podczas każdej tury do projektu zakwalifikowanych zostanie 5 000 osób niesamodzielnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł.

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Poniżej ogólne zasady rekrutacji.

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA

Kluczowe informacje o "Małopolskim Tele-Aniele" znajdziesz również w zakładce o projekcie.

Formularze dostępne będą również w Biurze Projektu Małopolski Tele-Anioł w Krakowie przy ul. Szlak 73 (parter, pokój 1), na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 i ul. Basztowej 22 oraz w siedzibach Partnerów Projektu. Pomoc w wypełnieniu formularza otrzymasz w Biurze Projektu przy ul. Szlak 73 w Krakowie.

Jeżeli masz pytania dotyczące wypełnienia formularza zgłoszeniowego zadzwoń: 12 61-60-611 lub napisz:

Wypełniony czytelnie i podpisany formularz zgłoszeniowy należy składać w Biurze Projektu Małopolski Tele-Anioł w Krakowie lub Biurach Projektu Partnerów: Caritas Diecezji Kieleckiej w Proszowicach i Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego w Suchej Beskidzkiej (miejsca i sposób składania dokumentów zostały określone w załączniku nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł - Baza teleadresowa).

WAŻNE - do formularza zgłoszeniowego nie należy dołączać żadnych dodatkowych dokumentów, zwłaszcza tych zawierających dane medyczne.

Weryfikacja formalna obejmuje sprawdzenie złożonych formularzy zgłoszenia, zarejestrowanie ich oraz wpisanie Kandydatów/Kandydatek na listy rankingowe:

 • na pierwszej liście rankingowej - umieszczone zostaną osoby spełniające kryteria włączenia (minimalne warunki udziału w projekcie) oraz przynajmniej jedno z kryterów preferowanych (im więcej spełnionych kryteriów preferencyjnych, tym więcej punktów i wyższe miejsce na liście rankingowej),
 • na drugiej liście rankingowej rezerwowej - osoby spełniające tylko minimalne warunki udziału w projekcie,
 • dodatkowo punktowany będzie fakt niekorzystania ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
 • osoby, które uzyskały taką samą liczbę punktów szeregowane będą na liście rankingowej/liście rankingowej rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.

Jako pierwsze - wsparcie w projekcie otrzymają osoby spełniające kryteria preferowane, które zostały umieszczone na liście rankingowej, aż do wyczerpania limitu miejsc. Równocześnie, w miarę dostępnych miejsc, włączane do projektu będą osoby z listy rankingowej rezerwowej. Osoby te utworzą listę osób formalnie zawalifikowanych do projektu.

Model ten będzie powtarzany w każdym 2-tygodniowym cyklu, aż do wyczerpania limitu 5 000 miejsc w każdej turze. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do I tury przekroczy dostępną liczbę miejsc, osoby niezakwalifikowane zostaną wpisane na listę rankingową lub listę rankingową rezerwową pierwszego cyklu II tury.

W przypadku zebrania pełnej liczby Uczestników/Uczestniczek, osoby zgłaszające chęć udziału będą wpisywane na listę rezerwową, a ich udział w projekcie będzie możliwy w przypadku zwolnienia się miejsca.

Po utworzeniu listy zakwalifikowanych formalnie do projektu skontaktujemy się z osobami, które przeszły pozytywnie I etap rekrutacji. Zostaniesz poinformowany kiedy i gdzie odbędzie się drugi etap - twz. Ocena Materialno-Życiowa, podczas której przedstawisz dokumenty potwierdzające deklarowane w formularzu zgłoszeniowym kryteria.

Ocena sytuacji materialno-życiowej jest przeprowadzana u wszystkich, którzy przeszli proces rekrutacji formalnej - jest ostateczną kwalifikacją do udziału w projekcie.

1 . Osoby niesamodzielne zakwalifikowane formalnie do projektu przedkładają podczas oceny sytuacji materialno-życiowej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 • wypełnioną przez lekarza ocenę stopnia sprawności w skali Barthel (karta oceny jest załącznikiem nr 7 do Regulaminu - należy ją wydrukować i poprosić lekarza o jej wypełnienie)

lub

 • zaświadczenie lekarskie o  stanie  zdrowia  potwierdzające, że Kandydat/ka do projektu jest osobą niesamodzielną w przynajmniej jednej podstawowej czynności dnia codziennego. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 7a do Regulaminu (zaświadczenie należy wydrukować i poprosić lekarza o wypełnienie)

lub

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego zapisów wynika niesamodzielność Kandydata/ki do projektu i potrzeba wsparcia w codziennej egzystencji.

 

2. Osoby niesamodzielne, które deklarowały przynależność do grup osób PREFEROWANYCH, przedkładają także:

 • zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy OPS (jeżeli dotyczy);
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • zaświadczenie z właściwego OPS lub inny dokument potwierdzający zagrożenie ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (jeżeli dotyczy),
 • zaświadczenie właściwego OPS lub innej instytucji potwierdzające zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (jeżeli dotyczy);
 • zaświadczenie właściwego OPS lub innej instytucji potwierdzające fakt korzystania przez osobę lub rodzinę z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wraz z informacją o zakresie wsparcia świadczonego w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa (jeżeli dotyczy);
 • zaświadczenie z właściwego OPS o nie otrzymywaniu pomocy w ramach systemu pomocy społeczne (jeżeli dotyczy);
 • inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów preferowanych;

Ocena sytuacji materialno-życiowej to weryfikacja deklarowanych na etapie rekrutacji formalnej kryteriów włączenia oraz kryteriów preferowanych (na podstawie przedłożonych dokumentów oraz uzupełniająco poprzez obserwację i wywiad), a także ocena zasadności przyznania Kandydatowi/Kandydatce wsparcia w formie teleopieki wraz z określeniem potrzeby przyznania dodatkowego wsparcia w formie usług opiekuńczych bądź sąsiedzkich.

Podczas Oceny Materialno-Życiowej opracowany jest dla Uczestnika/Uczestniczki Indywidualny Plan Wsparcia i Opieki, w którym zostaje określone przyznanie wsparcia w formie usług Centrum Teleopieki oraz przydzielona opaska bezpieczeństwa: podstawowa lub zaawansowana.

W przypadku potwierdzenia kryteriów włączenia - rozpoczynasz udział w projekcie.

Podlegają jej osoby wskazane do objęcia dodatkowym wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub sąsiedzkich. Ocena sytuacji materialno-życiowej rozszerzona będzie przeprowadzana w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej.

Podczas oceny pozyskane zostaną dodatkowe informacje niezbędne do określenia zakresu, rodzaju, częstotliwości i wymiaru usług opiekuńczych/sąsiedzkich. Usługi opisane w Indywidualnym Planie Wsparia i Opieki zostaną dobrane we współpracy z rodziną lub opiekunem osoby niesamodzielnej. Zakres opracowanych Indywidualnych Planów Wsparcia i Opieki będzie stanowił podstawę kontraktu trójstronnego.

W przypadku stwierdzenia niezasadności przyznania usług opiekuńczych/sąsiedzkich nastąpi odmowa ich świadczenia.

Podpisanie umowy to ostatni etap rekrutacji. Uczestnicy/Uczestniczki projektu zobowiązani/zobowiązane są także do:

 

 • podpisania oświadczenia uczestnika projektu,
 • podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie „Małopolski Tele-Anioł”,
 • wypełnienia ankiety zawierającej dane uczestników indywidualnych projektu „Małopolski Tele-Anioł”.

Brak złożenia i podpisania ww. dokumentów będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie. Pobierz i wypełnij dokumenty:

Osoby, którym zostanie przyznane wsparcie w postaci usług opiekuńczych/sąsiedzkich w miejscu zamieszkania podpisują dodatkowo kontrakt trójstronny.