Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rekrutacja

logo funduszy eurpoejskich regionalnego programu, flaga Polski, logo Województwa Małopolskiego, logo Unii Eurposjskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU "MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ"

Informujemy, że rekrutacja do projektu została zakończona. Dziękujemy za duże zainteresowanie projektem.

Rekrutację Uczestników/Uczestniczek do projektu prowadzą wspólnie Województwo Małopolskie oraz Partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł.

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż zakres wymaganych dokumentów jest zależny od danego etapu rekrutacji. Na I etapie rekrutacji (tj. rekrutacji formalnej) jedynym wymaganym dokumentem jest formularz zgłoszeniowy bez dodatkowych załączników dokumentujących sytuację materialno-życiową/zdrowotną osoby fizycznej. Takie dokumenty jak np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stanie niepełnosprawności lub zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej powinny być składane wyłącznie na dalszych etapach rekrutacji.

Poniżej ogólne zasady rekrutacji i informacja jak skorzystać ze wsparcia.

Kluczowe informacje o "Małopolskim Tele-Aniele" znajdziesz również w zakładce o projekcie.

Formularze dostępne są również w Biurze Projektu Małopolski Tele-Anioł w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 (1 piętro, pokój 122), na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 i ul. Basztowej 22.

Do Urzędu złóż lub prześlij TYLKO formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie.

Pomoc w wypełnieniu formularza otrzymasz w Biurze Projektu przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie.

Jeżeli masz pytania dotyczące wypełnienia formularza zgłoszeniowego zadzwoń: 12 61-60-611 lub napisz:

Wypełniony czytelnie i podpisany formularz zgłoszeniowy należy składać w Biurze Projektu Małopolski Tele-Anioł w Krakowie lub Biurach Projektu Partnerów: Caritas Diecezji Kieleckiej w Proszowicach i Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego w Suchej Beskidzkiej (miejsca i sposób składania dokumentów zostały określone w załączniku nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł - Baza teleadresowa).

WAŻNE - do formularza zgłoszeniowego nie należy dołączać żadnych dodatkowych dokumentów.

Aktualnie zebrano pełną liczbę Uczestników/Uczestniczek. Osoby zgłaszające chęć udziału będą wpisywane na listę rezerwową, a ich udział w projekcie będzie możliwy w przypadku zwolnienia się miejsca.

Weryfikacja formalna obejmuje sprawdzenie złożonych formularzy zgłoszenia, zarejestrowanie ich oraz wpisanie Kandydatów/Kandydatek na listy rankingowe:

 • na pierwszej liście rankingowej - umieszczone zostaną osoby spełniające kryteria włączenia (minimalne warunki udziału w projekcie) oraz przynajmniej jedno z kryterów preferowanych (im więcej spełnionych kryteriów preferencyjnych, tym więcej punktów i wyższe miejsce na liście rankingowej),
 • na drugiej liście rankingowej rezerwowej - osoby spełniające tylko minimalne warunki udziału w projekcie,
 • dodatkowo punktowany będzie fakt niekorzystania ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
 • osoby, które uzyskały taką samą liczbę punktów szeregowane będą na liście rankingowej/liście rankingowej rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.

Jako pierwsze - wsparcie w projekcie otrzymają osoby spełniające kryteria preferowane, które zostały umieszczone na liście rankingowej, aż do wyczerpania limitu miejsc. Równocześnie, w miarę dostępnych miejsc, włączane do projektu będą osoby z listy rankingowej rezerwowej. Osoby te utworzą listę osób formalnie zakwalifikowanych do projektu.

Po utworzeniu listy zakwalifikowanych formalnie do projektu skontaktujemy się z osobami, które przeszły pozytywnie I etap rekrutacji. Zostaniesz poinformowany kiedy i gdzie odbędzie się drugi etap - tzw. Ocena Materialno-Życiowa, podczas której przedstawisz dokumenty potwierdzające deklarowane w formularzu zgłoszeniowym kryteria.

Ocena sytuacji materialno-życiowej jest przeprowadzana u wszystkich, którzy przeszli proces rekrutacji formalnej - jest ostateczną kwalifikacją do udziału w projekcie.

1 . Osoby niesamodzielne zakwalifikowane formalnie do projektu przedkładają podczas oceny sytuacji materialno-życiowej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 • wypełnioną przez lekarza ocenę stopnia sprawności w skali Barthel (karta oceny jest załącznikiem nr 7 do Regulaminu - należy ją wydrukować i poprosić lekarza o jej wypełnienie)

lub

 • zaświadczenie lekarskie o  stanie  zdrowia  potwierdzające, że Kandydat/ka do projektu jest osobą niesamodzielną w przynajmniej jednej podstawowej czynności dnia codziennego. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 7a do Regulaminu (zaświadczenie należy wydrukować i poprosić lekarza o wypełnienie)

lub

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego zapisów wynika niesamodzielność Kandydata/ki do projektu i potrzeba wsparcia w codziennej egzystencji.

Osoby, które ukończyły 75 rok życia nie muszą przedstawiać powyższych dokumentów.

 

2. Osoby niesamodzielne, które deklarowały przynależność do grup osób PREFEROWANYCH, przedkładają także:

 • zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy OPS (jeżeli dotyczy);
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • zaświadczenie z właściwego OPS lub inny dokument potwierdzający zagrożenie ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (jeżeli dotyczy),
 • zaświadczenie właściwego OPS lub innej instytucji potwierdzające zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (jeżeli dotyczy);
 • zaświadczenie właściwego OPS lub innej instytucji potwierdzające fakt korzystania przez osobę lub rodzinę z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wraz z informacją o zakresie wsparcia świadczonego w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa (jeżeli dotyczy);
 • zaświadczenie z właściwego OPS o nie otrzymywaniu pomocy w ramach systemu pomocy społeczne (jeżeli dotyczy);
 • inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów preferowanych;

Uwaga: w celu bezpiecznego korzystania z opaski teleopieki, osoby posiadające rozrusznik serca, kardiowerter-defibrylator lub inne urządzenie powinny przedstawić zgodę lekarza specjalisty na udział w projekcie. Poniższe zaświadczenie należy wydrukować i poprosić lekarza o podpisanie.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w projekcie (wzór)

Ocena sytuacji materialno-życiowej to weryfikacja deklarowanych na etapie rekrutacji formalnej kryteriów włączenia oraz kryteriów preferowanych (na podstawie przedłożonych dokumentów oraz uzupełniająco poprzez obserwację i wywiad), a także ocena zasadności przyznania Kandydatowi/Kandydatce wsparcia w formie teleopieki wraz z określeniem potrzeby przyznania dodatkowego wsparcia w formie usług opiekuńczych bądź sąsiedzkich.

Podczas Oceny Materialno-Życiowej opracowany jest dla Uczestnika/Uczestniczki Indywidualny Plan Wsparcia i Opieki, w którym zostaje określone przyznanie wsparcia w formie usług Centrum Teleopieki oraz przydzielona opaska bezpieczeństwa: podstawowa lub zaawansowana.

W przypadku potwierdzenia kryteriów włączenia - rozpoczynasz udział w projekcie.

Podlegają jej osoby wskazane do objęcia dodatkowym wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub sąsiedzkich. Ocena sytuacji materialno-życiowej rozszerzona będzie przeprowadzana w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej.

Podczas oceny pozyskane zostaną dodatkowe informacje niezbędne do określenia zakresu, rodzaju, częstotliwości i wymiaru usług opiekuńczych/sąsiedzkich. Usługi opisane w Indywidualnym Planie Wsparcia i Opieki zostaną dobrane we współpracy z rodziną lub opiekunem osoby niesamodzielnej. Zakres opracowanych Indywidualnych Planów Wsparcia i Opieki będzie stanowił podstawę kontraktu trójstronnego.

W przypadku stwierdzenia niezasadności przyznania usług opiekuńczych/sąsiedzkich nastąpi odmowa ich świadczenia.

Podpisanie umowy to ostatni etap rekrutacji. Uczestnicy/Uczestniczki projektu zobowiązani/zobowiązane są także do:

 

 • podpisania oświadczenia uczestnika projektu,
 • podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie „Małopolski Tele-Anioł”,
 • wypełnienia ankiety zawierającej dane uczestników indywidualnych projektu „Małopolski Tele-Anioł”.

Brak złożenia i podpisania ww. dokumentów będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie. Pobierz i wypełnij dokumenty:

Osoby, którym zostanie przyznane wsparcie w postaci usług opiekuńczych/sąsiedzkich w miejscu zamieszkania podpisują dodatkowo kontrakt trójstronny.

Z uwagi na zapisy w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł, po wyczerpaniu miejsc rekrutacja do projektu będzie prowadzona bez podziału na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne, a osoby, które złożą formularze rekrutacyjne, będą umieszczane na liście rezerwowej, o której mowa w § 6 ust. 18. Regulaminu.
Listę rezerwową, tworzą:
− osoby, które zakwalifikowały się formalnie do projektu a ich udział nie był możliwy z uwagi na wyczerpanie miejsc,
− osoby, o których mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu, (czyli osoby zakwalifikowane formalnie do projektu, nieodbierające telefonu pomimo co najmniej trzech prób kontaktu telefonicznego lub osoby nieobecne podczas uzgodnionego terminu oceny podstawowej sytuacji materialno-życiowej),
− kandydaci/tki spełniający wymogi formalne zgłaszający się do projektu po wyczerpaniu miejsc. 
 
Lista rezerwowa tworzona jest na zasadach określonych odpowiednio w ust. 10, 12 -14 i 16 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że jest tworzona każdorazowo po informacji o zwolnieniu miejsc.
Osoby na liście rezerwowej szeregowane są w oparciu o kryterium liczby punktów, a w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, w oparciu o kryterium kolejności zgłoszeń. Udział w projekcie osób z listy rezerwowej będzie możliwy w przypadku zwolnienia się miejsc.

WAŻNE - do formularza zgłoszeniowego nie należy dołączać żadnych dodatkowych dokumentów. Takie dokumenty jak np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stanie niepełnosprawności lub zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej powinny być składane wyłącznie na dalszych etapach rekrutacji.