Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

II. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email:

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy przetwarzania

Podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn.zm.) oraz art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1307, 1669).

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu opracowania Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” i instrumentów służących jej realizacji oraz uspołecznienia tego procesu.

IV. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest konieczne do realizacji zadań związanych z opracowania Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” i instrumentów służących jej realizacji oraz uspołecznienia tego procesu; realizowanego na podstawie ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.