Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem lub pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania

Podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem Banku Projektów Ponadlokalnych.

IV. Konsekwencje niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zgłoszenia projektu do Banku Projektów Ponadlokalnych. Projekty, których autorzy nie wyrażą zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie zostaną umieszczone w Banku Projektów Ponadlokalnych.

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich.

VI. Kategorie danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

IX. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.