Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Instrukcja obsługi

Za pomocą formularza wprowadzamy dane projektów do Banku Projektów Ponadlokalnych (BPP) – narzędzia mającego służyć poszukiwaniu i generowaniu partnerskich przedsięwzięć rozwojowych w celu sformułowania interwencji publicznej w ramach opracowywanej Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Formularz zgłaszania projektów do Banku Projektów Ponadlokalnych

 1. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką * są wymagane do akceptacji zgłoszenia. W przypadku braku wpisu w tych polach zostaną one podświetlone, a formularz nie zostanie wysłany do momentu uzupełnienia wymaganych informacji.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych w rozumienie RODO jest wyrażona zgoda, umieszczona pod Formularzem.
 2. Wysłanie Formularza następuje po jego wypełnieniu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz po potwierdzeniu „nie jestem robotem”. W celu wysłania formularza  należy kliknąć przycisk „Wyślij”. System generuje wówczas unikalny Numer Identyfikacyjny Projektu  i wyświetla go na potwierdzeniu, a następnie wysyła kopię Formularza na wskazany adres mailowy.
 3. Pole wyboru „Nowy Projekt” lub „Korekta poprzedniego wpisu” - zaznaczamy „Nowy Projekt” przy wprowadzaniu po raz pierwszy Państwa projektu. W szczególnych przypadkach, gdy zachodzi konieczność korekty wysłanego już formularza, zaznaczamy „Korekta poprzedniego wpisu”. Wówczas w polu poniżej należy wpisać Numer Identyfikacyjny Projektu  nadany Państwa projektowi przy pierwszym wpisie (zgłoszeniu do Banku Projektów Ponadlokalnych). Zgłaszając korektę projektu, należy ponownie wypełnić WSZYSTKIE pola formularza (a nie wyłącznie te, w których umieszczone będą skorygowane informacje). Korekty bez podania Numeru Identyfikacyjnego Projektu nie będą akceptowane.
 1. Pole „Nazwa Projektu*”– wpisujemy krótką nazwę identyfikacyjną Państwa projektu.
 2. Pole „Opis Projektu*” – wpisujemy opis projektu z podaniem celu, opisu głównych działań i rezultatów projektu.
 3. Pole „Podmiot Zgłaszający*” – wpisujemy nazwę podmiotu dokonującego zgłoszenia (pole tekstowe o maksymalnej długości 200 znaków).
 4. Pole „Typ podmiotu*” – wybieramy z listy rozwijanej typ podmiotu, który będzie realizował projekt. (Gdy w polu „Typ podmiotu” wybrano „Departament UMWM” lub „WSJO”, wówczas wprowadzenie danych w polu Gmina1 nie jest obowiązkowe)
 5. Pole „Osoba do Kontaktu*” – wpisujemy imię i nazwisko osoby właściwej do udzielania informacji nt. projektu (pole tekstowe o maksymalnej długości 200 znaków).
 6. Pole „Telefon” – wpisujemy bez spacji numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego (pole tekstowe).
 7. Pole „email*” – wpisujemy adres mailowy (pole tekstowe o maksymalnej długości 100 znaków).
 8. Pole „Podaj ponownie adres mailowy*” – wpisujemy ponownie adres mailowy. Dla uniknięcia błędów zaleca się niekopiowanie wcześniej wpisanego adresu, lecz jego ponowne odręczne wpisanie (pole tekstowe o maksymalnej długości 100 znaków).
 9. Pole „Rozpoczęcie” – wybieramy z listy rozwijanej rok rozpoczęcia projektu, możliwe lata rozpoczęcia to okres od 2019 do 2030 (pole wyboru).
 10. Pole „Zakończenie” – wybieramy z listy rozwijanej rok zakończenia projektu, możliwe lata rozpoczęcia to okres od 2019 do 2030 (pole wyboru).
 11. Pole „Projekt*” – wybieramy jedną z opcji „Infrastrukturalny” lub „Nieinfrastrukturalny” (pole wyboru).
 12. Pole „Według sektora działalności” – wybieramy z listy rozwijanej możliwy charakter projektu. Po wybraniu „Inny” wymagane jest opisanie tego sektora w polu „Jaki?”, które pojawi się obok.
 13. Pole „Projekt Partnerski” – wybieramy z listy rozwijanej „Tak” lub „Nie” (pole wyboru). Po wybraniu „Tak” pojawiają się dodatkowe pola „Partner1”, „Partner2”, „Partner3”. W pola te wpisujemy nazwę organizacji będących członkami partnerstwa (pola tekstowe o maksymalnej długości 200 znaków). Do wpisania większej ilości partnerów służy pole „Inni Partnerzy”  – wpisujemy pozostałe organizacje będące członkami partnerstwa (pole tekstowe o maksymalnej długości 250 znaków).
 14. Pole „Lider/Podmiot realizujący” – wpisujemy organizację, którą wybrano na lidera partnerstwa (pole tekstowe o maksymalnej długości 200 znaków).
 15. Pole „Oddziaływanie Projektu*” – wybieramy „Ogólnowojewódzkie” lub „Ponadlokalne” (pole wyboru).
 16. Pole „Gmina1*” – wybieramy z alfabetycznej listy rozwijanej gminę, w której będzie realizowany proponowany projekt (pole wyboru).
 17. Pola „Gmina2”, „Gmina3”, „Gmina4” –  wybieramy z listy rozwijanej gminy, w których będzie realizowany proponowany projekt (pola wyboru). Do wpisania większej ilości gmin służy pole „Inne Gminy” - wpisujemy pozostałe gminy, na których obszarze będzie realizowany projekt.
 18. Pole „Szacowana wartość projektu (brutto w PLN)*” – wpisujemy bez spacji kwotę (od 1000 do 999999999) przedstawiającą łączny koszt brutto realizacji projektu (pole CYFROWE o maksymalnej długości 9 znaków).
 19. Pole „Źródło1*” – wybieramy z listy rozwijanej (pole wyboru - wymagane jest podanie przynajmniej jednego źródła finansowania).
 20. Pola „Źródło2”, „Źródło3”, „Źródło4”, „Źródło5”, „Źródło6”– wybieramy z listy rozwijanej nazwę źródła finansowania (pole wyboru).
 21. Pole „Status Przygotowań”– wybieramy z listy rozwijanej możliwy status zaawansowania projektu.
 22. Pole „Jakiego rodzaju wsparcia oczekują Państwo od Województwa Małopolskiego” wybieramy jedną LUB dwie LUB trzy z opcji „Wsparcie merytoryczne w przygotowaniu i realizacji projektu” lub „Wsparcie finansowe” lub „Wsparcie realizacji projektu”.
 23. Pole „Uwagi do wprowadzonych danych” –wpisujemy uwagi/dodatkowe informacje dotyczące danych oraz samego projektu.
 24. „Zgoda na przetwarzanie danych – RODO” – zaznaczenie pola oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych (pole wyboru). Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zgłoszenia projektu do Banku Projektów Ponadlokalnych. Projekty, których autorzy nie wyrażą zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie zostaną umieszczone w Banku Projektów Ponadlokalnych (Formularz nie zostanie wysłany).
 1. Potwierdzenie „nie jestem robotem”. W przypadku niewłaściwego potwierdzenia system umożliwia kolejną próbę.
 2. Przycisk „Wyślij” zapisuje wprowadzoną informację oraz wysyła odpowiednie komunikaty, w tym potwierdzenie dla Państwa z podaniem unikalnego Numeru Identyfikacyjnego Projektu. Prosimy o zachowanie tego numeru. Potwierdzenie wraz z kopią zgłoszenia jest również wysyłane na podany adres mailowy.