Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

MECHANIZM 1% podatku

1% PODATKU to mechanizm umożliwiający przekazanie 1 % podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). Jest to szczególna forma wsparcia tylko i wyłącznie dla organizacji posiadających status pożytku publicznego. Szczegółowe zasady przekazania 1 % określa art. 45 c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od 1 stycznia 2004 roku osoba fizyczna może w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) pomniejszyć kwotę należnego podatku (czyli tego, który i tak musimy odprowadzić do urzędu skarbowego) o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku (kwota 1% wyliczana jest z kwoty należnego podatku).

Pierwszym rokiem, za który podatnicy mogli w Polsce odpisać 1% był rok 2003. Idea odpisu 1% została przeniesiona na grunt polski bezpośrednio z Węgier, gdzie odpis 1% funkcjonuje od 1996 roku. Przykład węgierski przeniesiony został także do innych krajów Europy Środkowej: Słowacji, Rumunii, czy Litwy.

UWAGA! 1% NIE JEST DAROWIZNĄ ANI ULGĄ

Dzięki temu mechanizmowi podatnik może świadomie zdecydować na jakie konkretne cele chce przeznaczyć 1% swojego podatku należnego państwu. Jedyne ograniczenie w tym zakresie, to konieczność przekazania środków wyłącznie organizacjom pożytku publicznego, a więc takim, które spełniają określone warunki, a przede wszystkim realizują zadania pożytku publicznego.

WAŻNE INFORMACJE

Status organizacji pożytku publicznego nadawany jest przez Krajowy Rejestr Sądowy na podstawie dobrowolnych zgłoszeń przesyłanych przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, instytucje i organizacje kościołów i związków wyznaniowych) zainteresowane jego uzyskaniem. Niemniej jednak nie każda organizacja może uzyskać status pożytku publicznego (OPP). Aby uzyskać status OPP organizacja musi prowadzić działalność w obszarach pożytku publicznego, które wymienia ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spełnić dodatkowe wymagania dotyczące jawności i standardów swojego działania. Uzyskanie tego statusu daje organizacjom kilka przywilejów, m.in. możliwość korzystania z odpisu 1%, którego nie posiadają organizacje nie zarejestrowane i jest pewnego rodzaju świadectwem, certyfikatem "zaufania od państwa", które w każdej chwil może stracić. Aby zapewnić, zgodne z prawem, korzystanie z przyznanych OPP uprawnień ustawa wprowadziła pojęcie nadzoru nad działalnością OPP, który to zgodnie z ustawą sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień w odniesieniu do prowadzonej przez te organizacje działalności pożytku publicznego.

Przykładowo: organizacja pożytku publicznego ma obowiązek przekazywania sprawozdań merytorycznych i finansowych ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) w terminie trzech miesięcy od końca roku obrotowego przyjętego przez organizację w polityce rachunkowości.

Baza takich sprawozdań znajduje się na stronach Departamentu Ekonomi Społecznej i Solidarnej

Zgodnie z zapisami art. 45 ust. c- Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po  datku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 z pózn. zm.) oraz art. 21b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) urzędy skarbowe zostały zobowiązane do przekazywania na wniosek podatnika kwoty 1% PODATKU NALEŻNEGO, wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Podatnik, który chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację, z zamieszczonych w wykazie ogłoszonym do końca roku podatkowego w drodze obwieszczenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Podstawowe zasady przekazywania 1%:

1% przekazać mogą jedynie osoby fizyczne płacące podatek dochodowy; podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku;

 • przekazanie może nastąpić wyłącznie na rzecz organizacji posiadających status pożytku publicznego (tzw. OPP) wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji, nie można podzielić swojego 1% między kilka organizacji;
  podatnik wskazuje numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) organizacji pożytku publicznego, która znalazła się w wykazie publikowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html ) oraz kwotę 1% w zeznaniu podatkowym (PIT);
 • jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel). Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w:

- poz. 136 – PIT-28,
- poz. 325 – PIT-36,
- poz. 96 –PIT-36L,
- poz. 139 – PIT-37,
- poz. 59 – PIT-38,

wpłaty organizacji będą wpływać na konta organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali podatkowej).

Informacje nt. 1% można znaleźć również na stronach:

www.ekonomiaspoleczna.gov.pl
www.pozytek.ngo.pl

KROK 1 - SPRAWDŹ CZY MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1% PODATKU

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
 • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
 • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
 • 1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci – jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37.

KROK 2 - WYBIERZ ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO, KTÓREJ CHCESZ PRZEKAZAĆ 1%

Wybierz organizację posiadającą status pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% swojego podatku. Wyboru OPP dokonujesz z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku, prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zamieszczonego na stronie internetowej -> zobacz

UWAGA! Podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji, nie można podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

KROK 3 - WYPEŁNIJ PIT I OBLICZ 1% PODATKU

Wypełnij odpowiedni formularz PIT i ustal wysokość należnego podatku. Następnie w jednej z ostatnich rubryk formularza PIT zatytułowanej "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" wpisz w odpowiednich polach numer Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji i kwotę odpisu. Pamiętaj, aby wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W rubryce formularza PIT zatytułowanej "Informacje uzupełniające" możesz określić sposób dysponowania przez organizację przekazanymi środkami. Informacje te urząd skarbowy przekaże organizacji. Jednak rozdysponowanie tych środków pozostaje w wyłącznej gestii organizacji, jednak powinno odbywać się w zgodzie z określonym statutowo przedmiotem działalności i przepisami prawa. W tej samej rubryce formularza PIT zakreślając odpowiednie pole, podatnik może wyrazić zgodę na przekazanie przez urząd skarbowy swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu) organizacji, na rzecz której przekazał odpis 1% podatku.
UWAGA! Kwota przekazywana organizacji nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego.

KROK 4 - REZULTAT

Pieniądze, które w zeznaniu podatkowym przekazane zostały na rzecz wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego, urząd skarbowy przekaże na jej konto w terminie od maja do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potracone zostaną koszty przelewu.

Informacje nt. 1% można znaleźć również na stronach:

www.ekonomiaspoleczna.gov.pl
www.pozytek.ngo.pl