Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

MPR

WAŻNE: Po wysłaniu zgłoszenia, na wskazany w formularzu adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym. Link będzie aktywny tylko przez godzinę. W przypadku niekliknięcia w link, wymagane będzie ponowne wypełnienie formularza.

Formularz zgłoszenia MPR edycja 2021

formularz rejestracyjny

Do końca rejestracji pozostało:

26
dni
2
godzin
11
minut
Zarejestruj się

Formularz zgłoszenia udziału w Systemie Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (MPR) w województwie małopolskim

* - pola wymagane

1) INFORMACJE O OBIEKCIE - obowiązkowe do wypełnienia

2. Dane kontaktowe

3. Kategoria obiektu (proszę zaznaczyć właściwe) *: Podpowiedź: Obiekt może ubiegać się o rekomendację w kilku kategoriach.

4. Lokalizacja obiektu

Województwo: MAŁOPOLSKIE

5. Sezonowość funkcjonowania obiektu (proszę zaznaczyć właściwe)*:

2) SPEŁNIANIE STANDARDÓW MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM - obowiązkowe do spełnienia i wypełnienia

1. OBIEKT NOCLEGOWY:
2. OBIEKT GASTRONOMICZNY lub ATRAKCJA TURYSTYCZNA lub INFORMACJA TURYSTYCZNA lub POZOSTAŁY OBIEKT USŁUGOWY: Podpowiedź: Kryterium PARKING ROWEROWY nie dotyczy ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ, po której można poruszać się rowerem lub na którą można zabrać rower np. rejs statkiem, przejazd pociągiem retro.

 

3) USŁUGI DODATKOWE DEDYKOWANE ROWERZYSTOM/UDOGODNIENIA W OBIEKCIE - nieobowiązkowe do wypełnienia

Usługi dodatkowe będą brane pod uwagę, jeśli w ofercie obiektu na stronie internetowej jest dostępna informacja o świadczonych tego typu usługach. 

1. Usługi dodatkowe dedykowane rowerzystom świadczone w obiekcie:
2. Udogodnienia w obiekcie:

4) Załączniki

Maksymalnie 5 zdjęć obiektu zgodnie z instrukcją w Regulaminie tj.: 

  • zdjęcie musi być zorientowane w poziomie
  • rozdzielczość nie mniejsza niż 1920x600 px
  • wielkość pojedynczego zdjęcia nie powinna przekraczać 5 MB
  • format jpg.
  • każdy plik powinien być nazwany nazwą obiektu i kolejnym numerem np. Willa Szarotka_1, Willa Szarotka_2 itd.

Rekomenduje się, aby min. 1 zdjęcie przedstawiało widok obiektu od frontu, pozostałe zdjęcia - charakterystyczne elementy obiektu, pozwalające na jego wyróżnienie. 

Przeciągnij plik tutaj
lub

Przeciągnij plik tutaj
lub

Przeciągnij plik tutaj
lub

Przeciągnij plik tutaj
lub

Przeciągnij plik tutaj
lub

Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

Wymagane w przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie.

Przeciągnij plik tutaj
lub

4) OŚWIADCZENIA - obowiązkowe do wypełnienia

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacja jego zasad
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim i akceptuję jego zasady.*:
Deklaruję w terminie 14 dni od uzyskania rekomendacji MPR umieszczenie na swojej stronie internetowej bannera informującego o przynależności do sieci MPR, opisu systemu rekomendacji i odnośnika link/baner do strony internetowej narowery.visitmalopolska.pl*:
Oświadczenie o prawdziwości przedstawionych w formularzu informacji
Oświadczam, że przedstawione w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i znane są mi konsekwencje określone w Kodeksie Cywilnym związane z udzieleniem informacji niezgodnych z prawdą.*:
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwykłych w zakresie imię i nazwisko, nazwę i adres obiektu, adres poczty elektronicznej, telefon przez Administratora Danych Osobowych Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków) w celu wdrożenia i funkcjonowania Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim na stronie internetowej narowery.visitmalopolska.pl oraz w celu zamieszczenia ww. danych w materiałach promocyjnych, w tym przekazywanie podmiotom trzecim działającym na zlecenie Województwa Małopolskiego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*:
Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o Administratorze Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
- w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 13 RODO -


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO*– informuje się, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
II. Inspektor Ochrony Danych*
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; e-mail: .
III. Cele przetwarzania danych
Administrator będzie przetwarzać dane w celu realizacji projektów z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu, zgodnie z Regulaminem współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim.
IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa
Podanie danych osobowych, zawartych w Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim, ma charakter dobrowolny i pozwoli wziąć udział w realizacji projektów z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu. 
V. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Systemie Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim.
VI. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzane Pani/Pana dany osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
IX. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych będą mieszkańcy Małopolski, turyści, osoby zainteresowane ofertą turystyczną Regionu.
X. Prezentacja danych osobowych
Dane osobowe będą prezentowane zgodnie z Regulaminem współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim.
XI Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
Powyższy obowiązek informacyjny, o którym mowa w cytowanym art. 13 RODO nie dotyczy przetwarzania danych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorców będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

Oświadczam iż zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych Osobowych *:
Oświadczenie o aktualności wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Wymagane w przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie. 

Oświadczam, że przedstawiony wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym i znane są mi konsekwencje określone w Kodeksie Cywilnym, związane z udzieleniem informacji niezgodnych z*:
Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich i majątkowych do przekazanych zdjęć i udzielenie nieodpłatnej licencji niewyłącznej

Oświadczam, że posiadam prawa autorskie i majątkowe do przekazanych zdjęć. Przekazanie zdjęć nie narusza praw innych osób, w szczególności praw autorskich, a zdjęcia te nie są obciążone prawami osób trzecich zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.)*:
* - pola wymagane