Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

MPR

WAŻNE: Po wysłaniu zgłoszenia, na wskazany w formularzu adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym. Link będzie aktywny tylko przez godzinę. W przypadku nie kliknięcia w link, wymagane będzie ponowne wypełnienie formularza.

Formularz zgłoszenia MPR

formularz rejestracyjny

Do końca rejestracji pozostało:

25
dni
14
godzin
1
minut
Zarejestruj się

Formularz zgłoszenia udziału w Systemie Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (MPR) w województwie małopolskim

* - pola wymagane

Informacje o obiekcie zgłaszanym do systemu rekomendacji MPR.

 

Spełnianie standardów Miejsc Przyjaznych Rowerzystom - obowiązkowe do spełnienia

Uzupełnić tylko w przypadku wybrania kategorii OBIEKT NOCLEGOWY:
Uzupełnić w przypadku wybrania kategorii: OBIEKT GASTRONOMICZNY lub ATRAKCJA TURYSTYCZNA lub INFORMACJA TURYSTYCZNA lub POZOSTAŁY OBIEKT USŁUGOWY: Podpowiedź: Kryterium PARKING ROWEROWY nie dotyczy ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ, po której można poruszać się rowerem lub na którą można zabrać rower np. rejs statkiem, przejazd pociągiem retro)

 

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe będą brane pod uwagę, jeśli w ofercie obiektu na stronie internetowej jest dostępna informacja o świadczonych tego typu usługach. Należy zaznaczyć wszystkie usługi dostępne w obiekcie wg listy. W przypadku innych niż wymienione, należy wpisać jakie.

Usługi dodatkowe dedykowane rowerzystom świadczone w obiekcie:

Udogodnienia w obiekcie

Należy zaznaczyć wszystkie usługi dostępne w obiekcie wg listy. W przypadku innych niż wymienione, należy wpisać jakie.

Udogodnienia w obiekcie:

Załączniki

  • Maksymalnie 5 zdjęć obiektu zgodnie z instrukcją w Regulaminie tj.: W dniu wysyłania formularza zgłoszeniowego należy również wysłać maksymalnie 5 kolorowych fotografii, w rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x600 px w formacie jpg. Zdjęcie musi być zorientowane w poziomie. Wielkość pojedynczego zdjęcia nie powinna przekraczać 5 MB. Każdy plik powinien być nazwany nazwą obiektu i kolejnym numerem np. Willa Szarotka_1, Willa Szarotka_2 itd. Fotografie powinny być dobrej jakości, a ich zawartość musi odzwierciedlać zakres świadczonych usług określonych w formularzu zgłoszeniowym. Rekomenduje się, aby min. 1 zdjęcie przedstawiało widok obiektu od frontu, pozostałe zdjęcia - charakterystyczne elementy obiektu, pozwalające na jego wyróżnienie. Organizator Systemu Rekomendacji może odmówić publikacji zdjęć obiektu, jeśli zdjęcia nie spełnią powyższych warunków.

Przeciągnij plik tutaj
lub

Przeciągnij plik tutaj
lub

Przeciągnij plik tutaj
lub

Przeciągnij plik tutaj
lub

Przeciągnij plik tutaj
lub

Wymagane w przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie.

  • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

Przeciągnij plik tutaj
lub

KLAUZULA INFORMACYJNA
- w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 13 RODO -


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO*– informuje się, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
II. Inspektor Ochrony Danych*
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; e-mail: .
III. Cele przetwarzania danych
Administrator będzie przetwarzać dane w celu realizacji projektów z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu, zgodnie z Regulaminem współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim.
IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa
Podanie danych osobowych, zawartych w Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim, ma charakter dobrowolny i pozwoli wziąć udział w Systemie Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim
V. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Systemie Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim.
VI. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji projektu lub wycofania zgody oraz przez okres archiwizacji dokumentacji wynoszący 25 lat, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. nr 14, poz. 67 z późn. zm.), w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzane Pani/Pana dany osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
IX. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych będą mieszkańcy Małopolski, turyści, osoby zainteresowane ofertą turystyczną Regionu.
X. Prezentacja danych osobowych
Dane osobowe będą prezentowane zgodnie z Regulaminem współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim.
XI Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
Powyższy obowiązek informacyjny, o którym mowa w cytowanym art. 13 RODO nie dotyczy przetwarzania danych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorców będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

Oświadczenia

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwykłych w zakresie imię i nazwisko, nazwę i adres obiektu, adres poczty elektronicznej, telefon przez Administratora Danych Osobowych Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków) w celu realizacji projektów z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu, zgodnie z Regulaminem współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim poprzez umieszczenie na stronie internetowej narowery.visitmalopolska.pl oraz zamieszczanie ww. danych w materiałach promocyjnych, w tym przekazywanie podmiotom trzecim działającym na zlecenie Województwa.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych*:
Oświadczam iż zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych Osobowych *:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim i akceptuję jego zasady.*:
Deklaruję w terminie 14 dni od uzyskania rekomendacji MPR umieszczenie na swojej stronie internetowej bannera informującego o przynależności do sieci MPR, opisu systemu rekomendacji i odnośnika link/baner do strony internetowej narowery.visitmalopolska.pl*:
Oświadczam, że przedstawione w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i znane są mi konsekwencje określone w Kodeksie Cywilnym, związane z udzieleniem w formularzu zgłoszeniowym informacji niezgodnych z prawdą.*:
Oświadczam, że przedstawiony wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym i znane są mi konsekwencje określone w KC, związane z udzieleniem informacji niezgodnych z prawdą*: Podpowiedź: Wymagane w przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie

Oświadczam, że posiadam prawa autorskie i majątkowe do przekazanych zdjęć oraz opisu obiektu. Przekazanie zdjęć nie narusza praw innych osób, w szczególności praw autorskich, a zdjęcia te nie są obciążone prawami osób trzecich zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.)*:
* - pola wymagane