Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Strategia promocyjna Marki Małopolska

Marka Małopolska jest jednym z kluczowych narzędzi wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i podwyższania jakości życia jego mieszkańców. Rola budowy
i promocji marki Małopolska na arenie krajowej i międzynarodowej została uznana jako ważny sposób zarządzania rozwojem regionu na mocy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Strategia zakłada, że dynamiczny rozwój regionu będzie możliwy dzięki sprawnemu i skutecznemu marketingowi regionalnemu w wymiarze krajowym i zagranicznym opartym na jednolicie zidentyfikowanej marce Małopolska.
Dokumentem wykonawczym do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 w zakresie rozwoju i promocji marki Małopolska jest program strategiczny Marketing Terytorialny. Stanowi on także ważne narzędzie strategicznego planowania rozwoju Województwa Małopolskiego, łącząc priorytety rozwoju regionu z priorytetami i założeniami strategicznymi Strategii Rozwoju Kraju 2020, kładącej nacisk na „wspieranie specjalizacji regionów opartej na ich zasobach i możliwościach rozwojowych”.

Małopolska posiada mocne atuty oraz dobrą sytuację wizerunkową, co pozwala regionowi na zajęcie wysokiej pozycji na mapie marek terytorialnych. Posiadając silną bazę rozpoznawalności i atrakcyjności poszczególnych produktów regionalnych (miejsc, wydarzeń itd.), na tle innych województw, mocne poczucie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców oraz prowadząc intensywną promocję, opartą o potencjał regionu, Małopolska powinna obecnie skoncentrować wysiłki na dalszym wzroście koordynacji i uspójnieniu marki. Dążenie do wzmocnienia marki Małopolska wymaga jednak dwutorowej intensyfikacji wysiłków: po pierwsze konsekwentnego wdrożenia procesu budowy marki Małopolska i potrzeby stymulowania partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów na rzecz marki regionu, a po drugie wzmożenia skoordynowanych przedsięwzięć marketingowych ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie wizerunku Małopolski, zgodnego z zamierzoną tożsamością marki regionu.
Biorąc pod uwagę powyższe, program strategiczny Marketing Terytorialny koncentruje się na realizacji celu głównego jakim jest „silna, skutecznie i efektywnie zarządzana marka Małopolska oparta na innowacyjnym potencjale regionu, jako narzędzia służącego podniesieniu konkurencyjności i możliwości rozwoju społeczno – gospodarczego Małopolski”, poprzez przyjęcie dwóch priorytetów:

  1. Rozwój marki Małopolska
  2. Silna marka Małopolska rozpoznawalna na rynkach zewnętrznym i wewnętrznym.

Tak zdefiniowane zadania stanowić będą odpowiedź na priorytet zdefiniowany w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 jako działanie 7.4.1, tj.: „Sprawny i skuteczny marketing regionalny w wymiarze krajowym i zagranicznym oparty ma jednolicie zidentyfikowanej marce Małopolska”.