Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Najczęściej zadawane pytania. Grant nr 2

Pytanie: Dotyczy kryterium 1, czy liczba laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 można odnieść do 50 uczniów?
Odpowiedź: Wykazując liczbę laptopów wskazujemy wyłącznie laptopy, które mogą być udostępnione uczniom. Nie bierzemy tu pod uwagę laptopów, które wykorzystywane są w codziennej pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły.

***Interpretacja - diagnoza potrzeb szkoły
Diagnoza potrzeb szkoły powinna  być jedną uniwersalną dla każdego projektu diagnozą zapotrzebowania szkoły. Diagnozy potrzeb szkoły nie tworzy się pod wymagania projektu, w którym szkoła chce uczestniczyć, a jest dokumentem, z którego wynika, że szkoła ma braki w wyposażeniu i dlatego przystępuje do danych projektów, po to aby te braki uzupełnić.
Diagnoza potrzeb szkoły może więc być szerszym dokumentem w zakresie zapotrzebowania na sprzęt niż wynika to z złożonych wniosków o dofinansowanie sprzętu (wniosków złożonych w różnych projektach/inicjatywach, w tym  w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych”). Diagnoza potrzeb szkoły nie może być natomiast węższa (przedstawiać mniejsze zapotrzebowanie na sprzęt) niż wynika to zbiorczo z wnioskowanego i przyznanego wsparcia w ramach wszystkich projektów/inicjatyw w danym okresie przewidzianym diagnozą potrzeb szkoły (np. niedopuszczalna jest sytuacja, że z diagnozy potrzeb szkoły wynika, iż szkoła potrzebuje 15 komputerów. Szkoła w ramach 1 projektu kupiła 10 komputerów, w ramach drugiego projektu kupiła 5 komputerów i chce wnioskować o kolejne komputery na podstawie  tej diagnozy).
Diagnoza potrzeb szkoły może oczywiście być aktualizowana o nowe sprzęty, które są potrzebne szkole. Aktualizacja takiej diagnozy powinna nastąpić przed złożeniem wniosku w danym projekcie, w którym wnioskuje się o dany sprzęt (w tym przypadku grant nr 2).
Ze względu na specyfikę  grantu  nr 2 w ramach projektu  pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” (wykaz urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania, powstaje  w drodze konsultacji z przedstawicielami Stowarzyszeniem Miasta w Internecie po złożeniu wniosku) w diagnozie potrzeb szkoły, przed złożeniem wniosku o grant 2 należy wykazać zapotrzebowanie szkoły wynikające z Regulaminu udzielenia grantów – grant 2  § 5 ust. 2 tj. : 
1)         Urządzenia cyfrowe:

 1. Komputery przenośne (laptopy)
 2. Urządzenia ekranowe (smartfony, tablety, czytniki)
 3. Urządzenia audio – video np. kamery cyfrowe z wyposażeniem wspomagającym typu gimball, statywy, oświetlenie, blendy, głośniki mobilne bezprzewodowe
 4. Projektory multimedialne, w tym piko projektory i projektory krótkoogniskowe do tablic multimedialnych oraz ekrany
 5. Tablice interaktywne wraz z oprzyrządowaniem typu stojak mobilny
 6. Urządzenia do realizacji zajęć edukacyjnych w Rzeczywistości Wirtualnej/ Rozszerzonej (VR/AR) oprogramowania edukacyjnego,

2)            Ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;

3)            Oprogramowanie, np.:

 1. oprogramowanie do realizacji zajęć edukacyjnych w Rzeczywistości Wirtualnej/ Rozszerzonej (VR/AR)
 2. Oprogramowanie do montażu materiałów video
 3. Oprogramowanie do montażu materiałów audio
 4. Oprogramowanie „radiowe” do uruchomienia szkolnej cyfrowej stacji radiowej
 5. Oprogramowanie graficzne do budowania serwisów internetowych, aplikacji i narzędzi webowych wykorzystywanych w ramach działań szkoły
 6. Oprogramowanie do tablic interaktywnych

4)            Pomoce dydaktyczne niezbędne w procesie edukacji np.:

 1. Klocki, roboty i inne urządzenia służące realizacji działań robotyczno – programistycznych
 2. Dostęp do platform edukacyjnych zawierających materiały i pomoce dydaktyczne
 3. Dostęp do serwisów streamingowych w wersjach premium typu Spotify, Yotube, Tidal itp.

W diagnozie potrzeb szkoły należy również wskazać, iż ostateczny wykaz sprzętu w ujęciu  ilościowym zostanie ustalony ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie, które w ramach projektu „Małopolska chmura edukacyjna-nowy model nauczania” Poddziałanie 10.1.4 RPO WM przeprowadzi transformacje cyfrową szkoły. Wykaz zostanie ustalony po analizie zasobów oprogramowania i sprzętu szkoły.

***We wniosku o dofinansowanie należy wskazać Odsetek nauczycieli uczestniczących w ostatnich 3 latach we wsparciu z zakresu wykorzystania TIK w edukacji w obszarze dydaktyki z wyłączeniem szkoleń o charakterze ściśle dotyczącym obsługi technicznej urządzeń TIK;
Pytanie: Czy można zatem tutaj wykazać nauczycieli uczestniczących w szkoleniu „Office 365 w edukacji”?
Odpowiedź: Z uwagi na fakt iż jednym z elementów Office 365 jest Microsoft Teams, można wykazać nauczycieli, którzy brai udział w szkoleniu.
Pytanie: W jaki sposób należy wyliczyć ww. odsetek nauczycieli? Dzieląc łączną liczbę nauczycieli uczestniczących w ostatnich 3 latach we wsparciu z zakresu wykorzystania TIK w edukacji w obszarze dydaktyki (z wyłączeniem szkoleń o charakterze ściśle dotyczącym obsługi technicznej urządzeń TIK) przez aktualną liczbę wszystkich nauczycieli w szkole?
Odpowiedź: Wyliczenia należy dokonać poprzez proporcje np. jeśli 80 nauczycieli to 100%, a w szkoleniach brało udział 30 nauczycieli to liczymy następująco:
80 to 100%
30 to x 
30 x 100/80=37,5%

Pytanie: W ramach kryterium nr 4 ocenie podlega odsetek nauczycieli uczestniczących w ostatnich 3 latach we wsparciu z zakresu wykorzystania TIK w edukacji w obszarze dydaktyki. W ramach tego kryterium można otrzymać: 81-90% nauczycieli - 1 punkt, 71-80% nauczycieli - 2 punkty. Jeśli odsetek nauczycieli wynosi 80,77%, który przedział należy wskazać we wniosku o dofinansowanie: 81-90% czy 71-80%?
Odpowiedź: Jeśli wynik wynosi 80,77% to należy zaokrąglić w górę do 81% zgodnie z zasadami matematyki.