Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Najczęściej zadawane pytania. Grant nr 1

Pytanie: Organem prowadzącym jest gmina. Ona podpisuje umowę o dofinansowanie reprezentowana przez wójta gminy. Grant jest  przekazywany na rachunek dochodów gminy.Natomiast wydatki w przypadku jst są ponoszone przez konkretne jednostki gminy np. urząd, szkoły, ZEAS-y. Faktury za zakup sprzętu zostaną wystawione na Gminę ..(nazwa gminy) jako nabywcę i daną jednostkę np. urząd gminy, szkołę jako odbiorcę. Którą z jednostek rekomendują Państwo jako realizatora grantu? Nie może być nim sama gmina?

Odpowiedź: Wybór realizatora grantu należy do organu prowadzącego – w tym przypadku do gminy -  który jest stroną Umowy o powierzeniu grantu, tzw. Grantobiorcą, ze względu na fakt, że w ramach grantu Grantobiorca może dokonać zakupu sprzętu dla kilku jednostek (szkół) rekomenduje się, aby realizatorem był urząd gminy. Faktura za zakupiony sprzęt powinna  być wystawiona na organ prowadzący/urząd gminy.

Pytanie: Czy wsparcie może być przeznaczone dla szkoły podstawowej specjalnej (która realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego) i działa w zespole szkół ze szkołą specjalna Przysposabiająca do Pracy? Czy wsparcie może być przeznaczone dla Liceum Ogólnokształcącego działającego wraz ze Szkołą Branżową I Stopnia oraz Technikum w ramach zespołu szkół?

Odpowiedź: Wsparcie może być przeznaczone dla obu szkół tj. szkoły podstawowej specjalnej i Liceum Ogólnokształcącego wskazanych w pytaniu.

Pytanie: W formularzu wniosku zablokowane jest pole gdzie mamy wpisać nr telefonu do kontaktów roboczych, czy mogę wpisać nr telefonu przy adresie e mail? Oprogramowanie - czy system WINDOWS należy wpisać w pozycji oprogramowanie czy potraktować go jako część laptopa? Obszar według stopnia urbanizacji - czy wystarczy jeżeli opiszę jako kategoria 3?

Odpowiedź: Telefon można wpisać w polu mail lub przy nazwisku. To już od państwa zależy czy będziecie kupować laptopy już wyposażone w Windows czy laptopy bez Windows. Trzeba jedynie odpowiednio wpisać we wniosku o grant. Wystarczy wpisanie cyfry określającej obszar Degurba.

Pytanie: Diagnoza potrzeb szkoły na sprzęt komputerowy: jak powinna wyglądać taka diagnoza? Czy jest określony jakiś wzór? Na etapie aplikowania o środki do programu Zdalna szkoła każda ze szkół składała nam informację jednostronicową zawierająca informacje o posiadanym sprzęcie komputerowym, sprzęcie który wymaga wymiany ze względu na swój wiek. Na podstawie tej diagnozy został zakupiony sprzęt. Czy taki dokument będzie akceptowalny? Czy jeśli w ramach Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+ kupiliśmy już komputery dla 6 szkół z naszego terenu ale nie zaspokoiły one realnych potrzeb szkół to czy możemy teraz w ramach "Cyfryzacji..." zakupić dla nich sprzęt? Szkoła otrzymała np. 10 laptopów a wnioskowała o 20?

Odpowiedź: Nie ma wzoru diagnozy. Diagnoza to określenie potrzeb i oczekiwań. Nie tworzycie Państwo nowej diagnozy dla projektu realizowanego przez Województwo Małopolskie Departament Edukacji projektu  pn.  Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny cyfryzacja szkół i placówek oświatowych, możecie wykorzystać diagnozę, przeprowadzoną dla innego projektu np. Zdalna szkoła, czy Zdalna szkoła+ lub odpowiednio zmodyfikować posiadaną diagnozę potrzeb na sprzęt komputerowy. Jeżeli jednak nie było takiej diagnozy to trzeba ją opracować i organ prowadzący misi zatwierdzić. Możecie też Państwo wykorzystać diagnozę potrzeb opracowaną w czerwcu 2020 na potrzeby rozeznania Departamentu Edukacji UMWM  ta diagnoza powinna być zatwierdzona przez organ prowadzący.Jeśli udział w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + nie zaspokoiły potrzeb na sprzęt to można wnioskować o grant.

Pytanie: Proszę o ponowną analizę dotyczącą systemu WINDOWS, z doświadczenia w realizacji podobnych projektów. Producenci laptopów np. DELL, HP mają tzw status OEM, sami montują ten system w produkowanych przez siebie komputerach, w tym przypadku system jest dużo tańszym elementem. Skutkuje to tym że dostarczyciel laptopów w takiej sytuacji napisze na fakturze w pozycji system WINDOWS 0 zł (czy podczas rozliczenia grantu nie będzie to problem?). Natomiast jeżeli zmusimy dostawców do zakupu odrębnie systemu Windows na rynku komercyjnym to będzie to stanowi koszt ok. 600zł i zmusi nas do zakupu gorszych jakościowo i tańszych laptopów. Podobnie jak przy tabletach system android.

Odpowiedź: Proszę w takim razie w „komórce” laptop wpisać laptop i kwotę a w komórce oprogramowanie liczba sztuk i kwotę „zero”  ( ponieważ cena za oprogramowanie będzie zawierać się w cenie laptopa) lub w „Jednostka miary” w wierszu ‘laptop” wpisać „laptop wraz z oprogramowaniem”

Pytanie: Dotyczy kolejności: najpierw składamy wniosek, czekamy na odpowiedz i dopiero po akceptacji wniosku kupujemy sprzęt?

Odpowiedź: Wydatki są kwalifikowalne od 17 września, ale zakupy przed przyznaniem grantu jeśli będą dokonane to wyłącznie na ryzyko składającego grant. Zapewne nie wszyscy, którzy złożą wniosek uzyskają środki finansowe w postaci grantu i podpiszą umowę o powierzenia grantu .

Pytanie: Granty są przyznawane na szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne  publiczne i niepubliczne. Jeżeli złożymy wniosek o przyznanie grantu jako gmina (organ prowadzący szkoły publiczne) to czy Stowarzyszenia, które prowadzą na terenie danej gminy szkoły niepubliczne będą mogły złożyć też wnioski na swoje szkoły ?

Odpowiedź: Każdy organ prowadzący szkołę/placówkę oświatową prowadząca kształcenie ogólne (zgodnie z regulaminem)  składa 1 wniosek o przyznanie grantu.

Pytanie: Czy przedszkola, żłobki mogą zostać tez wyposażone?

Odpowiedź: Nie, tylko szkoły i placówki prowadzące kształcenie ogólne mogą korzystać ze wsparcia

Pytanie: Zgodnie z oświadczeniem nr 8 zawartym we wniosku o przyznanie grantu „Oświadczam, iż posiadam zatwierdzoną przez organ prowadzący diagnozę potrzeb szkół/placówek na sprzęt komputerowy”. Czy oznacza to, że we wniosku podać można wyłącznie dane zgodne z diagnozą przesłaną do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w czerwcu 2020 r. czy też można przeprowadzić ponowną diagnozę potrzeb w październiku i we wniosku o udzielenie grantu podać aktualnie zebrane zapotrzebowanie?

Odpowiedź: Diagnoza powinna powstać przed złożeniem wniosku o grant i być przyjęta/zatwierdzana  przez organ prowadzący. Jeśli organ prowadzący przyjmował diagnozę potrzeb i jest ona zatwierdzona przez organ prowadzący to należy ją wykorzystać.

Pytanie: Czy w ramach grantu można kupić laptopy o różnych parametrach, tak by do szkół z mniejszym zapotrzebowaniem ilościowym trafiły laptopy o lepszych parametrach (droższe) niż do szkół, w których potrzebna jest większa liczba laptopów (tańsze)? Jeśli tak to jak taką sytuację ująć we wniosku (we wniosku można podać tylko jedną cenę dla laptopów)

Odpowiedź: Minimalne i maksymalne parametry sprzętu są dostępne na stronie internetowej, na której ogłoszono nabór wniosków. Grantodawca nie określał czy zakupione laptopy do kilku szkół muszą być jednego rodzaju.

Pytanie: W formularzu wniosku nie przewidziano pól umożliwiających wskazanie wymaganych parametrów dla zaplanowanego do zakupu sprzętu. Czy zatem na etapie realizacji grantu możliwe będzie stosowanie wymagań wyższych niż wymagania podane w pliku „Rekomendowane wymagania minimalne i maksymalne dla laptopów” - czy dopuszczalne będzie wymaganie od oferentów dostawy laptopów np. z minimum 8 GB pamięci RAM zamiast 4 GB wynikającej z „Rekomendowanych wymagań minimalnych i maksymalnych laptopów”?

Odpowiedź: Załącznik nr 3 do wzoru umowy zawiera minimalne i maksymalne parametry. Tych wskazań przekroczyć nie należy.

Pytanie: Jaką odpowiedź należy podać w oświadczeniu nr 4, w przypadku gdy zaplanowano zakup nowego sprzętu komputerowego? (przewidziano tylko odpowiedź tak/nie, nie przewidziano odpowiedzi „nie dotyczy”)?

Odpowiedź: Zgodnie z §7 ust. 3 pkt 2 należy wskazać „TAK” .

Pytanie: Czy jest limit wniosków o przyznanie grantów na gminę ? Jeżeli zrobi to Urząd Miejski jako gmina to stowarzyszenia już nie będą mogły ?

Odpowiedź: Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć jeden wniosek. Gmina jest wnioskodawcą która prowadzi szkoły i może złożyć jeden wniosek, a np. Stowarzyszenia to już inni wnioskodawcy i też mogą złożyć 1 wniosek.

Pytanie: Czy spełnienie standardu MIL-STD-810 G dla sprzętu, który zostanie zakupiony w ramach "Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny" jest konieczne? Z naszego rozeznania wynika, iż standard ten dotyczy raczej sprzętu, który ma pracować w terenie i jest stosowany min. przez wojsko, geodetów etc. Parametr ten podwyższ cenę laptopa, przy czym dla celów zdalnej nauki naszym zdaniem istotniejsze są lepsze parametry np. karty graficznej, procesora, czy dysku twardego. Czy zatem standard ten jest obligatoryjny, czy wystarczą np wzmocnione zawiasy etc?

Odpowiedź; Standardy minimum i maksimum są obligatoryjne. Standard ten to odporność w zakresie wytrzymałości na upadek i odporności na zalanie. We wniosku w oświadczeniu nr 10  oświadczacie Państwo,  że zakupiony zostanie  sprzęt zgodny z minimalnymi i maksymalnymi parametrami.  W wykazie jest mowa o MIL-STD-810 G lub równoważnym. Takie kryterium było stosowane w innych konkursach i cena laptopa nie przewyższała 3000 zł.

Pytanie: W związku z przygotowywaniem wniosku do projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa” – pakiet edukacyjny, mam kilka pytań dot. dostępności laptopów z wymaga datą wprowadzenia procesora po raz pierwszy na rynek nie wcześniej niż w czwartym kwartale 2019 r. Laptopów z procesorem intel core i3, i5, i7 typowo z okresu (Q4/20) nie ma na rynku.

Odpowiedź: W związku ze złożonym wnioskiem w naborze: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”, informujemy, że w załączniku „Rekomendowane wymagania minimalne i maksymalne  dla laptopów”, nastąpiła omyłka pisarska w zakresie sprzętu (procesor). Poprawny plik znajduje się w dokumentach na stronie Internetowej. Wniosek będzie można oczywiście skorygować na etapie oceny formalnej.

 Pytanie: Czy w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych”, rekomendowane wymagania minimalne i maksymalne dla laptopów (załącznik nr 6) są wymaganiami koniecznymi do spełnienia by uzyskać dofinansowanie, czy też są to jedynie wytyczne dla organów prowadzących, które same mogą dopasować parametry sprzętu do potrzeb swoich szkół?

Odpowiedź: Wymagania są obowiązkowe. We wniosku w oświadczeniu nr 10 potwierdzacie Państwo zakup takiego sprzętu

Pytanie: Zwracam się z zapytaniem czy ceny sprzętu komputerowego podane we wniosku o przyznanie grantu są wiążące już na etapie składania wniosku, czy można je zaktualizować po uzyskaniu grantu i przeprowadzonym przetargu?

Odpowiedź: Zgodnie z regulaminem w  przypadku zrealizowania grantu w innym zakresie niż wskazany we  wniosku o przyznanie grantu  tj. np.: zakupu innej niż założono liczby sprzętu komputerowego lub innego rodzaju sprzętu niż wnioskowany, istnieje  konieczność  uzasadnienia i zgłoszenia zmiany  Grantodawcy, a następnie po uzyskaniu zgody  Grantodawcy uwzględnienia zmiany we wniosku rozliczającym grant, zadanie grantowe po zmianie musi nadal spełniać kryteria wyboru Grantobiorców, być zgodne z Regulaminem. Działania Grntobiorcy podejmowane przed uzyskaniem zgody Grantodawcy podejmowane są na własne ryzyko.

Pytanie: Proszę o potwierdzenie – czy w procedurze wyboru dostawcy sprzętu komputerowego można stosować bardziej zawężone wymagania niż określone w Załączniku nr 3 do wzoru umowy „Rekomendowane wymagania minimalne i maksymalne dla laptopów” o ile nie przekraczają one wartości minimalnych i maksymalnych podanych w tym załączniku? Np. można wymagać minimum 8 GB pamięci RAM (tj. więcej niż rekomendowane minimum 4 GB) ale nie można wymagać minimum 2 GB pamięci RAM (bo jest to mniej niż rekomendowane minimum 4 GB) – czy jest to prawidłowe rozumowanie?

Odpowiedź: Parametry sprzętu mogą być większe od minimalnych wskazanych w załączniku nr 3.

Pytanie: Zgodnie z Regulaminem konkursu „Maksymalna wartość wsparcia w ramach grantu  przypadająca na jedną szkołę lub placówkę wynosi 25 000 PLN”. Czy limit ten należy rozumieć jako wartość średnią przypadającą na jedną szkołę – a tym samym czy zgłaszając przykładowo dwie szkoły, można do jednej z nich przekazać sprzęt o wartości przekraczającej 25 000 PLN (np. 30 000 PLN) a do drugiej o odpowiednio niższej wartości (np. 20 000 PLN), tak by średnia wartość wsparcia przypadająca na jedną szkołę nie przekroczyła 25 000 PLN (30 000 PLN + 20 000 PLN = 50 000 PLN; 50 000 PLN / 2 szkoły = 25 000 PLN)? Czy może limit ten oznacza, że wartość sprzętu przekazywanego do szkół nie może przekroczyć 25 000 zł w żadnej ze szkół (czyli nawet jeśli jedna szkoła otrzyma sprzęt o wartości 20 000 PLN, to druga szkoła może otrzymać sprzęt maksymalnie o wartości 25 000 PLN a nie 30 000 PLN)?

Odpowiedź: 25 000 zł to maksymalna kwota na 1 szkołę. Tej kwoty przekroczyć nie można.

Pytanie: Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat wpisania kwoty dochodu 1 mieszkańca Gminy za rok 2019 we wniosku o przyznanie grantu 1 Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych. Skarbnik Gminy podała mi kwotę 826,26 zł na jednego mieszkańca. Jak wynika z tabeli zamieszczonej na stronie informującej o grancie oraz w załączniku- jest to kwota 4609,54 zł. Proszę o udzielenie wiążącej informacji, która kwota jest prawidłowa, albowiem będzie to miało znaczenie przy ocenie formalnej wniosku.

Odpowiedź: W kwestii dochodu na 1 mieszkańca gminy proszę wykorzystywać dane z tabeli umieszczonej na stronie www dotyczącej projektu grantowego.

Pytanie: Jakie Deburga podać dla powiatu?

Odpowiedź: W związku z tym,  że Degurba jest wyznaczana dla gmin, w przypadku organu - powiatu,  wnioskodawcy mają wskazać Degurbę właściwą  dla miejsca siedziby danego powiatu.