Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Grant nr 2

Wyniki oceny formalnej

Na podstawie §7 Regulaminu Udzielania Grantów w Ramach Projektu Grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – Grant nr 2  oraz w związku z dokonaną oceną formalną wniosków, które wpłynęły w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – Grant nr 2, informujemy, iż wszystkie wnioski spełniły wymagania oceny formalnej.

W wyniku pozytywnej oceny formalnej wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Na podstawie Uchwały 1825/2020 zmienionej Uchwałami 151/2021 oraz 389/2021 został wydłużony okres oceny wniosków o przyznanie Grantu nr 2. Ocena wniosku o przyznanie Grantu nr 2 składa się z: oceny formalnej (do 30 dni kalendarzowych od zakończenia naboru), a następnie oceny merytorycznej (do 60 dni kalendarzowych od zakończenia oceny formalnej danego wniosku).

UWAGA! Ważny komunikat

Zarząd Województwa Małopolskiego, wydłuża okres składania wniosków o przyznanie grantów w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 2 . Nabór wniosków o przyznanie grantów będzie trwał 40 dni i będzie prowadzony od 21 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 stycznia 2021 do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru). Wnioskodawcy składają wnioski w formie elektronicznej na adres mailowy: Serdecznie zapraszamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i policealnych), zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego do złożenia wniosku.

Poniżej dokumenty – grant 2

Województwo Małopolskie - Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza: nabór wniosków o udzielenie grantu  nr 2 w ramach projektu  pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” w  ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza I Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego  Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 I. Cel
Celem naboru grantowego jest przyznanie 22 grantów, po jednym w każdym małopolskim powiecie, skierowanym do Szkół Modelowych i udzielenie im grantów na zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w celu umożliwienia transformacji cyfrowej tych szkół i wprowadzenia do nich elementów nauczania metodą STEAM. Transformacja będzie realizowana w ramach projektu koordynacyjnego, w którym szkoły te . zostaną objęte wszechstronnym wsparciem i w wyniku tych działań staną się tzw. Szkołami modelowymi.

II. Formuła projektu
Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 i 36 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i policealnych) z terenu Województwa Małopolskiego.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków
Do udziału w konkursie grantowym uprawniony jest organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i policealnych), które są  zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego. Grantobiorca realizuje zadanie grantowe na podstawie Umowy o powierzenie grantu.
Wnioskodawca w ramach niniejszego konkursu grantowego może złożyć wyłącznie jeden wniosek. W przypadku złożenia kolejnych wniosków przez tego samego Wnioskodawcę, wniosek złożony później nie będzie podlegał ocenie, o ile wcześniejszy wniosek lub wnioski nie zostały wycofane przez Wnioskodawcę.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

1. Wydatki kwalifikowane w projektach realizujących zadanie grantowe stanowią wyłącznie koszty zakupu:

1)  Urządzenia cyfrowe:

 1. Komputery przenośne (laptopy)
 2. Urządzenia ekranowe (smartfony, tablety, czytniki)
 3. Urządzenia audio – video np. kamery cyfrowe z wyposażeniem wspomagającym typu gimball, statywy, oświetlenie, blendy, głośniki mobilne bezprzewodowe
 4. Projektory multimedialne, w tym piko projektory i projektory krótkoogniskowe do tablic multimedialnych oraz ekrany
 5. Tablice interaktywne wraz z oprzyrządowaniem typu stojak mobilny
 6. Urządzenia do realizacji zajęć edukacyjnych w Rzeczywistości Wirtualnej/ Rozszerzonej (VR/AR) oprogramowania edukacyjnego,

2)         ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;

3)         Oprogramowanie, np.:

 1. oprogramowanie do realizacji zajęć edukacyjnych w Rzeczywistości Wirtualnej/ Rozszerzonej (VR/AR)
 2. Oprogramowanie do montażu materiałów video
 3. Oprogramowanie do montażu materiałów audio
 4. Oprogramowanie „radiowe” do uruchomienia szkolnej cyfrowej stacji radiowej
 5. Oprogramowanie graficzne do budowania serwisów internetowych, aplikacji i narzędzi webowych wykorzystywanych w ramach działań szkoły
 6. Oprogramowanie do tablic interaktywnych

4)         Pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie edukacji np.:

 1. Klocki, roboty i inne urządzenia służące realizacji działań robotyczno – programistycznych
 2. Dostęp do platform edukacyjnych zawierających materiały i pomoce dydaktyczne
 3. Dostęp do serwisów streamingowych w wersjach premium typu Spotify, Yotube, Tidal itp.

2. Warunkiem zakwalifikowania wydatków jest:
1)zakup nowego sprzętu komputerowego;
2)zakup sprzętu używanego o ile spełnione są łącznie następujące warunki;

 1. cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu,
 2. sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
 3. sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (liczonych w miesiącach kalendarzowych od daty rozliczenia wydatku) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;
  3) zakupiony może być wyłącznie sprzęt/oprogramowanie, którego wykaz zostanie ustalony ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie, które w ramach projektu „Małopolska chmura edukacyjna-nowy model nauczania” Poddziałanie 10.1.4 RPO WM przeprowadzi transformacje cyfrową szkoły. Wykaz zostanie ustalony po analizie zasobów oprogramowania i sprzętu szkoły.
  4) W przypadku zrealizowania zadania grantowego w innym zakresie niż wskazany w Wykazie zakupów tj. zakupu innej niż założono liczby/rodzaju urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania niż wnioskowany, istnieje konieczność uzasadnienia i zgłoszenia zmiany Grantodawcy, a następnie po uzyskaniu zgody Grantodawcy uwzględnienia zmiany w Wykazie. Zadanie grantowe po zmianie musi nadal spełniać kryteria wyboru Grantobiorców, być zgodne z Regulaminem. W przypadku dokonania zmian bez zgody grantodawcy, wydatki zostaną uznane za niekwalifikowalne.
  5) Okres kwalifikowalności wydatków to okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021. Grant z powinien zostać rozliczony w 6 miesięcy od podpisania umowy

 V. Finanse
Wartość projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” wynosi 1 980 000,00  zł

1. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie zadania grantowego wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy zadania grantowego  to 85 %Unia  Europejska + 15 % Budżet Państwa.

2. Wykaz niezbędnych urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych  oraz oprogramowania zostanie sporządzony dla każdej z 22 szkół w drodze konsultacji prowadzonych we współpracy z projektem koordynacyjnym   i będzie zgodny z katalogiem wskazanym w Regulaminie. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia ostatecznej wartości grantu, która nie będzie mogła być jednak wyższa niż 90 000 zł. dla Grantobiorcy.

Szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr

VI. Harmonogram naboru
Termin składania wniosków o grant: od 21 grudnia 2020r. od godziny  12.00  (dzień otwarcia naboru) do dnia 22 stycznia 2021 r. do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru).

VII. Sposób aplikowania
Wypełniony Wniosek o przyznanie grantu (wyłącznie plik programu Excel) wraz z załącznikami określonymi we wniosku o przyznanie grantu (Uchwała Rady Pedagogicznej zawierającej deklarację udziału w Projekcie oraz  Deklaracja zawarcia umowy o realizacji zadań „Szkoły modelowej” w ramach projektu "Małopolska chmura edukacyjna-nowy model nauczania" w ramach poddziałania 10.1.4 RPO WM i opis kryterium potencjału transformacji cyfrowej ) bez pisma przewodniego, powinien zostać dostarczony do Grantodawcy w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o konkursie w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu na adres e-mail:

VIII. Ocena wniosków

1. Ocena wniosku o przyznanie Grantu nr 1 składa się z dwóch etapów: najpierw oceny formalnej a następnie dwu etapowej oceny merytorycznej i  przebiega zgodnie z przyjętymi kryteriami określonymi w Regulaminie.

2. Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Regulaminem Udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 2 .

IX.Informacja o projekcie

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:  lub dzwoniąc pod nr tel.: (+48 12) 6160720, 6160715, 6160719, 6160717  lub 6160721.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej:

Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego

Fundusze Europejskich

Regionalnego Programu Operacyjnego

Departament Edukacji UMWM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Załączniki:

 1. Regulamin udzielania granów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 2, (word)
 2. Wniosek o przyznanie grantu, (excel) wraz z wymaganymi załącznikami tj. Deklaracja zawarcia umowy o realizacji zadań „Szkoły modelowej” w ramach projektu "Małopolska chmura edukacyjna-nowy model nauczania" w ramach poddziałania 10.1.4 RPO WM (word) i opis kryterium potencjału transformacji cyfrowej (word)
 3. Wzór umowy o powierzenie grantu (word)
 4. Wzór protestu (word)
 5. Wzór wniosku o rozliczenie grantu (excel)
 6. Karta oceny formalnej (word)
 7. Karta oceny merytorycznej (word)
 8. Załącznik nr 3 do umowy Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (word)
 9. Załącznik nr 4 do umowy, wykaz sprzętu (excel)
 10. Załącznik nr 5 Umowa dotycząca transformacji cyfrowej (word).

 

*** Cyfrowe szkoły modelowe HUMINE

W Małopolsce powstaną 22 szkoły modelowe, które w latach 2021-2023 przejdą modernizacyjną transformację, bazującą na rozwiązaniach cyfrowych, stając się nowoczesnymi placówkami edukacyjnymi, odpowiadającymi na wyzwania XXI wieku.

Każda ze szkół modelowych będzie systematycznie wspierana przez ekspertów i trenerów Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” (SMWI) w ramach uruchomionego przez władze województwa projektu Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE. Wszystkie elementy wsparcia udostępniane będą bezpłatnie. Projekt stanowi element pakiet regionalnego programu antykryzysowego powołanego w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

Do udziału w projekcie HUMINE w roli szkół modelowych zostaną zakwalifikowane 22 placówki wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – po jednej w każdym z powiatów ziemskich i miast na prawach powiatu.

Kluczowym warunkiem skutecznego udziału w nim jest przedstawienie przez szkołę pakietu działań, których realizacja do czerwca 2023 roku zapewni cyfrową modernizację placówki. Oczekiwane zmiany obejmują m.in.:

 • upowszechnienie metod dydaktycznych aktywizujących ucznia, zapewniających warunki do interakcji między nauczycielami a uczniami oraz indywidualizacji nauczania, a także do odmiejscowienia uczenia (się)
 • zapewnienie warunków do „uczenia się przez doświadczenie” poprzez wprowadzanie do codziennej dydaktyki modelu STEAM
 • nabycie przez wszystkich nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych kompetencji metodyczno-cyfrowych, a przez dyrektorów kompetencji w zakresie zarządzania transformacją cyfrową placówki
 • wdrożenie procedur i upowszechnienie kultury dbałości o bezpieczeństwo i higienę cyfrową uczniów i pracowników szkoły
 • dokonanie zmian organizacyjnych w szkole umożliwiających skuteczne przeprowadzenie transformacji cyfrowej
 • zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu dla uczniów i pracowników na terenie całej szkoły
 • zapewnienie cyfrowych urządzeń, pomocy dydaktycznych, aplikacji i narzędzi cyfrowych, niezbędnych do przeprowadzenia transformacji cyfrowej.

Istotą procesu modernizacyjnej transformacji cyfrowej szkoły jest dokonanie trwałych, skutecznych zmian w dotychczasowej pracy szkoły i przygotowanie jej kadr do stawienia czoła wyzwaniom edukacyjnym XXI wieku. Dlatego w konkursie promowane będą szkoły posiadające potencjał do przeprowadzenia takich zmian: gotowość kierownictwa i nauczycieli do wprowadzenia nowych metod pracy i podnoszenia kompetencji, poparcie dla zmian wyrażone przez organ prowadzący oraz odpowiednią infrastrukturę dostępu do Internetu. Działania w ramach inicjatywy szkół modelowych nie oznaczają tylko modernizacji infrastruktury (zakupu cyfrowych urządzeń, aplikacji i pomocy dydaktycznych), lecz realizację systemowych zmian transformujących szkołę z modelu obecnego do modelu cyfrowej szkoły XXI wieku.      

W ramach projektu szkoły modelowe uzyskają kompleksowe, bieżące wsparcie realizowane przez ekspertów i trenerów SMWI, a także przez liderów edukacji cyfrowej z całej Polski. Od października br. pracuje punkt konsultacyjny, który udziela odpowiada na pytania i znajduje rozwiązania problemów zgłaszanych przez małopolskie szkoły. Każda ze szkół otrzyma wsparcie dedykowanego jej konsultanta. Pierwszym krokiem na drodze ku modernizacyjnym zmianom w każdej z placówek będzie opracowanie przez dyrekcję i nauczycieli wspólnie z ekspertem SMWI tzw. Planu Transformacji Cyfrowej Szkoły do roku 2023.

Kadrom szkół modelowych zostaną udostępnione online poradniki, tutoriale i inne materiały edukacyjne oraz kursy e-learningowe. Już w 2 kwartale 2021r. szkoła otrzyma także grant w wysokości 90.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych, aplikacji i urządzeń cyfrowych, niezbędnych do realizacji programu transformacji cyfrowej (zakup musi zostać dokonany zgodnie ze specyfikacją sprzętu i pomocy dydaktycznych opracowaną przez ekspertów Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE).   

Konkurs, w ramach którego zostaną wyłonione szkoły modelowe, został ogłoszony 21 grudnia 2020r. Wnioski w konkursie można zgłaszać  do 22 stycznia 2021 roku (godz. 12:00). Konsultacji związanych z konkursem udzielają eksperci HUMINE pod adresem