Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Grant nr 1

Informacje o rozstrzygnięciu naboru o przyznaniu grantu nr 1 w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”- grant nr 1, dostępne są TUTAJ.

Zmiana regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant nr 1, dostępna tutaj.

Poniżej lista dokumentów – grant 1

Województwo Małopolskie - Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza:

Nabór wniosków o grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” W Ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza I Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 I. Cel projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

 II.Formuła projektu

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) z terenu Województwa Małopolskiego.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą może być organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

Wydatki kwalifikowane w zadaniu grantowym stanowią wyłącznie koszty zakupu:

 1. laptopów,
 2. komputerów typu All in One,
 3. tabletów,
 4. ubezpieczeń zakupionego sprzętu komputerowego,
 5. usług zapewniających dostęp do Internetu,
 6. oprogramowań,
 7. innych niezbędnych urządzeń peryferyjnych i akcesoriów umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędnych akcesoriów i oprogramowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość jednostkowego sprzętu nie może przekroczyć kwoty, właściwej dla środka trwałego 10 000 zł netto.

Warunkiem zakwalifikowania wydatków na sprzęt jest:

 1. zakup nowego sprzętu komputerowego,
 2. zakup sprzętu używanego o ile spełnione są łącznie następujące warunki:
 3. cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu,
 4. sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
 5. sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (liczonych w miesiącach kalendarzowych od daty rozliczenia wydatku) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych.

Należy pamiętać, iż deklaracje, o których mowa w pkt. 4 i 5, powinny również zawierać dane umożliwiające powiązanie przedmiotu sprzedaży z zadaniem

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach zadania grantowego realizowanego przez Grantobiorców rozpoczyna się od 17 września 2020 r. i kończy się po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

V. Finanse

Wartość projektu: 8 020 000,00 zł

 1. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie zadania grantowego wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy zadania grantowego to 85 %Unia Europejska + 15 % Budżet Państwa.
 2. Maksymalna wartość grantu wynosi w przypadku wnioskodawców:
 3. z Gminy Miejskiej Kraków, Gminy Miasta Nowy Sącz, Gminy Miasta Tarnów: 125 000 zł (tylko te trzy gminy jako organy prowadzące dla szkół i placówek)
 4. pozostałych: 75 000 zł (gmin i powiatów z Małopolski oraz organów prowadzących niepubliczne placówki w Małopolsce)
 5. Maksymalna wartość wsparcia w ramach grantu przypadająca na jedną szkołę lub placówkę wynosi 25 000 PLN.
 6. Liczba grantów jest uzależniona od posiadanych przez Grantodawcę środków finansowych.

Szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

 VI. Harmonogram naboru

Termin składania wniosków o grant: od 5 października 2020 r. od godziny  12.00  (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 października 2020 do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru).

VII. Sposób aplikowania:

Wypełniony wniosek o grant (bez pisma przewodniego) powinien zostać dostarczony do Grantodawcy w formie elektronicznej (wyłącznie plik .xlsx) na adres e-mail:

VIII. Ocena wniosków

 1. Ocena wniosku o przyznanie Grantu nr 1 składa się z dwóch etapów: najpierw oceny formalnej a następnie oceny porównawczej i przebiega zgodnie z przyjętymi kryteriami, określonymi w Regulaminie.
 2. Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Regulaminem Udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

IX. Informacja o projekcie

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:  lub dzwoniąc pod nr tel.: (+48 12) 6160720, 6160715, 6160719, 6160717  lub 6160721.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej:

http://www.malopolska.pl/mta-pakiet-edukacyjny

https://bip.malopolska.pl/umwm

https://www.fundusze.malopolska.pl

https://www.rpo.malopolska.pl

Departament Edukacji UMWM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Uwaga! W związku z pojawiającym się pytaniami o rachunek bankowy: Grantodawca rekomenduje, aby Grantobiorcy wyodrębnili rachunek bankowy (najlepiej nieoprocentowany) dla przejrzystości operacji finansowych.

Interpretacja Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – grant nr 1

Kryterium formalne, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu tj. „I kryterium - poprawne wypełnienie wszystkich pól we wniosku” zostaje spełnione jeśli Wnioskodawca spełni łącznie następujące przesłanki:

 1. wypełni prawidłowymi danymi wszystkie edytowalne pola we Wniosku o przyznanie grantu 1 (pola zaznaczona na żółto) i
 2. złoży wszystkie oświadczenia z kategorii „pozostałe oświadczenia” tj. oświadczenia od nr 11 do nr 22 poprzez zaznaczenie „Tak” na formularzu Wniosku o przyznanie grantu 1 z wyłączeniem oświadczenia nr 19 - „Oświadczam, ze nie posiadam możliwości odzyskania podatku VAT”, które Wnioskodawca wypełnia według stanu faktycznego i prawnego poprzez zaznaczenie „TAK” lub „Nie”.

Brak spełnienia łącznie obydwu przesłanek skutkować będzie negatywną oceną wniosku o przyznanie grantu.

Załączniki:

 1. Regulamin udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”, (.doc)
 2. Wniosek o przyznanie grantu (.xlsx), Dochód na 1 mieszkańca (.xlsx), DEBURBA (xlsx.), Instrukcja (.doc.),
 3. Wzór umowy o powierzenie grantu, (.doc)
 4. Wzór protestu, (.doc)
 5. Wzór wniosku o rozliczenie grantu, (.xlsx)
 6. Rekomendowane wymagania minimalne i maksymalne dla laptopów, (.doc)
 7. Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT. (.doc)

*** Interpretacja Grantodawcy dotycząca składanego przez Wnioskodawców we wniosku o przyznanie grantu nr 1 Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych Oświadczenia w zakresie dotyczącym, niezalegania z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
Za niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r uznaje się niezaleganie na dzień 31 grudnia 2019 r. z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uregulowanie tych zobowiązań do dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu (w tym: (1) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (2) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, które nie jest uznawane za zaległość).