Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Mały Mistrz

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie założeń rokrocznie opracowywanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na terenie Województwa Małopolskiego projekt realizuje operator wojewódzki wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Projekt adresowany jest do dzieci klas I - III szkół podstawowych i ma na celu zachęcenie dzieci do podnoszenia sprawności fizycznej i zdobywania nowych umiejętności ruchowych, m.in. celem poprawy stanu zdrowia. Program zakłada współpracę Ministerstwa Sportu i Turystyki, samorządów wojewódzkich i organów prowadzących szkoły podstawowe.

Do otwartego konkursu ofert mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118 ze zm.), które prowadzą działalność statutową w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.