Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Junior Sport

Przedsięwzięcie, realizowane jest na podstawie założeń rokrocznie opracowywanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na terenie Województwa Małopolskiego projekt realizuje operator wojewódzki wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Projekt jest propozycją rozwiązania systemowego, skierowaną do dzieci i młodzieży - uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, która ma na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w wielu różnych dyscyplinach sportowych. Projekt zakłada współpracę Ministerstwa Sportu i Turystyki, samorządów wojewódzkich i organów prowadzących szkoły podstawowe.

Do otwartego konkursu ofert mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.