Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Malopolskie Praktyki 2016

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w miesiącach sierpień i wrzesień organizowane będą płatne praktyki dla studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych uczelni wyższych z terenu Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolskie Praktyki 2016”

Celem organizacji płatnych praktyk jest zapewnienie studentom możliwości zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczącej kompetencji i zasad funkcjonowania samorządu województwa, a także umożliwienie studentom wykorzystania, zdobytej w toku nauki, wiedzy poprzez współuczestnictwo w realizacji zadań samorządu województwa.

Liczba miejsc: 30

Termin praktyk: sierpień, wrzesień 2016 r.

Czas: Praktyka studencka trwa 1 miesiąc i obejmuje 100 godzin zegarowych.

Każdy ze studentów może uczestniczyć tylko w jednej miesięcznej praktyce.

Oferowane przez urząd praktyki są płatne w wysokości 800 zł brutto.

Kandydaci:

Studenci odbywają praktyki w zaproponowanych przez siebie departamentach /kancelariach/biurach, przy czym kierunek studiów powinien być zbieżny z zakresem zadań samorządu realizowanych we wskazanym przez studenta departamencie/ kancelarii/biurze.

Preferowane kierunki studiów to w szczególności: prawo, administracja, ekonomia, finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, kulturoznawstwo oraz informatyka.

O praktyki ubiegać się mogą studenci od drugiego roku studiów I stopnia.

Studenci odbywający praktyki w Urzędzie powinni: interesować się problematyką dotyczącą samorządu województwa, wykazywać się pomysłowością, inicjatywą i zaangażowaniem, biegle posługiwać się komputerem i pakietem Ms Office, wykazywać się życzliwością i zdyscyplinowaniem oraz wysoka kulturą osobistą.

Zasady rekrutacji na praktykę:

1. Kandydat powinien zapoznać się z regulaminem organizacji praktyk oraz opisem poszczególnych komórek organizacyjnych
2. Wypełnić i wydrukować wniosek
3. Wniosek należy złożyć:

a) osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 (nowy budynek – Dziennik Podawczy) lub
b) w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres: lub
c) pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Dotyczy programu „Małopolskie Praktyki 2016",

4. O terminie złożenia decyduje stempel pocztowy w zgłoszeniach wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu przy zgłoszeniach złożonych osobiście.
5. W przypadku zaznaczenia większej liczby terminów i departamentów będzie brany pod uwagę pierwszy wskazany termin i departament/kancelaria/biuro.
6. W przypadku złożenia przez studentów większej liczby kompletnych wniosków aniżeli liczba miejsc przewidzianych na praktyki, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
7. W kwestiach spornych dotyczących kolejności zgłoszeń ostateczna decyzje podejmuje Kierownik Zespołu właściwego do spraw Kadr.
8. O zakwalifikowaniu na praktykę studenci zostaną poinformowani e-mailem lub w przypadku braku e-maila pisemnie za pośrednictwem poczty.

Termin rekrutacji na praktyki:

Rekrutacja rozpocznie się 11 lipca 2016 r. i potrwa do 22 lipca 2016 r.

Informacje i kontakt:

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: