Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Inne możliwości wsparcia finansowego

VIII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VIII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”, organizowanego przez Fundację BGK.
Do wygrania dotacje Fundacji BGK na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich:

 • Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat;
 • Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, ośrodków kultury i bibliotek w małych miejscowościach;
 • Konkurs „Na dobry początek!” po raz 8. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 10 września 2015 roku.

Celem programu jest podnoszenie jakości edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Dofinansowanie projektów w wysokości od 3 do 10 tysięcy zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców.
Projekty mogą zgłaszać fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.
Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania.
Kryteria uwzględniane przy ocenie wniosków to: nowatorskość, przydatność projektu dla odbiorców, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami przy realizacji projektu, zaangażowanie rodziców, zespół i kompetencje realizatorów, spójność zaplanowanych działań, klarowność budżetu oraz dochód na mieszkańca gminy, w której ma siedzibę wnioskodawca.
Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online. Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2015 roku o godzinie 12:00.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 października 2015 roku, a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2016 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosku.
Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo:

 

"Małe projekty"

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego przede wszystkim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), osi 4 – Leader, działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, które ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizację projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstania nowych miejsc pracy.
W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez Samorząd Województwa, Lokalna Grupa Działania wybiera tzw. „Małe projekty”, w ramach środków przyznanych na realizację strategii, których Beneficjentami mogą być:

 • osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze objętym LSR lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze
 • osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły, posiadające siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze działania LSR

Pomoc na projekt w ramach „Małych projektów” nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i kwoty 25 000 zł. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.
W ramach działania pomocy udziela się m. in. w zakresie:

 • Organizacji imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów;
 • Promocji i organizacji lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych;
 • Odbudowy, renowacji, restauracji albo remontu lub oznakowania obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków;
 • Remontu lub wyposażenia istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje;
 • Kultywowania: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
 • Inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług – z wyłączeniem działalności rolniczej:

Udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
Promocja produktów lub usług lokalnych,
Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
Badanie rynku produktów lub usług lokalnych,

 • Wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej

Aktualne adresy oraz strony internetowe Lokalnych Grup Działania funkcjonujących w Małopolsce wraz z mapką ich rozmieszczenia