Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Odnowa i od nowa

Projekty instytucji kultury województwa małopolskiego realizowane w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona i dziedzictwo kulturowe i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020:


Stworzenie nowoczesnej, interaktywnej ekspozycji prezentującej dorobek polskiej muzyki XX i XXI wieku. Ekspozycja przyjmie formę ścieżek dydaktycznych, co pozwoli na uzyskanie synergii działań kulturalnych i edukacyjnych. Podkreślając szczególną rolę Krzysztofa Pendereckiego i jego imponujący wkład w rozwój polskiej i europejskiej kultury, ekspozycja będzie prezentować bogactwo polskiej muzyki najnowszej i jej twórców: od Karola Szymanowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego przez Witolda Lutosławskiego, Grażynę Bacewicz, Andrzeja Panufnika, Wojciecha Kilara i Henryka Mikołaja Góreckiego po awangardowych twórców komponujących obecnie.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3,4 mln złotych.


Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej, zahamowanie procesów destrukcyjnych, wyeksponowanie walorów architektonicznych i estetycznych oraz poprawa efektywności funkcjonowania poprzez wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w obiekcie Filharmonii Krakowskiej. Poprawa warunków akustycznych poprzez wykonanie prac badawczych i budowlanych w budynku Filharmonii, podniesienie standardu korzystania z kultury poprzez rozbudowę widowni wraz z zapleczem socjalnym i technicznym dla obsługi wydarzeń kulturalnych.
W wyniku realizacji projektu zabytkowy obiekt zyska prawie 1200 m² powierzchni, kubatura zwiększy się o ponad 4 tys. m³, strefa estrady pomieści 100-osobową orkiestrę i 80-osobowy chór, a widownia sali koncertowej – 723 osoby.
Całkowita wartość projektu wynosi 13,7 mln złotych.


Projekt zakłada zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi oraz skoordynowaną promocję. Dodatkowo projekt zakłada przeprowadzenie działań przyczyniających się do technicznego zabezpieczenia obiektów drewnianych poprzez m.in. systemy monitoringu, antywłamaniowego, budowę i naprawę ogrodzeń.
Projekt planowany jest do realizacji w formule partnerstwa. Liderem projektu jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (instytucja kultury województwa małopolskiego), a partnerami w projekcie są:

 • Gmina Dobczyce;
 • Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej

oraz 5 instytucji kultury województwa małopolskiego:

 • Muzeum Okręgowe w Tarnowie
 • Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
 • Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
 • Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
 • Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

W efekcie zrealizowania projektu odbiorcy uzyskają wyraźną korzyść indywidualną i społeczną, w szczególności w postaci pozytywnych wrażeń, oglądając ponad 100 odnowionych budynków
w krajobrazie kulturowym i przyrodniczym w 9 skansenach w Małopolsce. Zwiększy się bezpieczeństwo i komfort zwiedzania. Odwiedzający skorzystają z kilku zmodernizowanych ekspozycji stałych prezentujących zasoby muzealne głównie o charakterze etnograficznym i historycznym. Zintegrowany program kulturowy pod wspólną marką SKANSENOVA może zaspokoić potrzeby i oczekiwania odbiorców, wzbudzić emocje poprzez ponad 600 nowych form aktywności. Będzie to możliwe dzięki wypracowanym propozycjom kulturalnym i edukacyjnym przewidzianym dla szerokiego kręgu uczestników – ogółem dla blisko 260 tys. osób rocznie – zarówno mieszkańców lokalnych, jak i turystów z Małopolski, z kraju i z zagranicy, także dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla osób niepełnosprawnych. Element wyróżniający propozycję kulturalną na tle innych muzeów w regionie i w kraju jest zintegrowanie oferty pod wspólną marką.
Grupa 9 skansenów tworzy swoisty klaster kulturowy dysponujący terenem o powierzchni prawie 40 ha ze 180 budynkami, 19 tys. muzealiów ruchomych i niemal 100-osobowym personelem.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 13,7 mln złotych.


Roboty budowlane i konserwatorskie obejmujące zespół 6 obiektów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem (Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza, Galeria Władysława Hasiora, Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. M. i B. Dembowskich, Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze) wymagających prac restauratorskich i modernizacyjnych o łącznej powierzchni prawie 2200 m². Inwestycja obejmuje także modernizację wnętrz obiektów dla rozwoju dotychczasowych lub wprowadzenia nowych form działalności, w szczególności przestrzeni ekspozycyjnych, edukacyjnych i recepcyjnych.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 11 mln złotych.


Projekt zakłada kompleksową ochronę dziedzictwa kulturowego o europejskim znaczeniu, poprawę stanu technicznego obiektów oraz nowoczesne przystosowanie ich do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, w połączeniu z promocją zasobów kulturowych Muzeum Lotnictwa Polskiego. Realizacja projektu przełoży się bezpośrednio na rewaloryzację i konserwację 5 obiektów zabytkowego zespołu dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny (Hangar Główny, Kancelaria, Garaż nr 1, Garaż nr 2, Spadochroniarnia, Wartownia), w wyniku czego zostanie oddanych do użytku ponad 7000 m² powierzchni użytkowej o przeznaczeniu muzealnym, edukacyjnym i ekspozycyjnym.
Całkowita wartość projektu wynosi 11 mln złotych.

Łączna wartość tych projektów to blisko 53 mln zł, w tym ponad 44,4 mln zł stanowią środki unijne, natomiast dotacja celowa z budżetu województwa małopolskiego wynosi około 8,1 mln zł.

Projekty instytucji kultury województwa małopolskiego realizowane w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:


Projekt zakłada utworzenie siedziby Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej – pierwszej w Polsce specjalistycznej placówki zajmującej się kompleksowo ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Rewaloryzacji zostanie poddany zabytkowy dwór, zostanie rozbudowany budynek mieszkalny, obecnie pustostan znajdujący się na skraju parku; zabytkowy park zostanie zrewitalizowany, ogrodzony i zagospodarowany, zyskując funkcje rekreacyjne oraz możliwość prowadzenia plenerowej działalności kulturalnej.


Pracami inwestycyjnymi zostaną objęte trzy zabytkowe kamienice: przy Rynku 20 i 21 oraz ulicy Kapitulnej 9. Przewiduje się kompleksową restaurację i konserwację substancji najcenniejszego zespołu renesansowych kamienic w Rynku, obejmującą zabytkowe polichromie, kamieniarkę i wątki ceglane. Zostanie przeprowadzona adaptacja poddasza, rozszerzona przestrzeń ekspozycji stałej, wprowadzone nowoczesne technologie wystawiennicze i zabezpieczające. Powstanie pracowania renowacji i pracowania digitalizacji; wsparciem konserwatorskim zostanie objęte 46 zabytków ruchomych.


Projekt zakłada przebudowę i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną następujących budynków Muzeum Tatrzańskiego: Gmachu Głównego; budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich (restauracja, konserwacja i adaptacja obiektu służąca powstaniu nowoczesnego centrum naukowo-badawczego); Muzeum Kornela Makuszyńskiego (willa Opolanka – modernizacja ekspozycji z utworzeniem centrum interaktywnego promującego czytelnictwo wraz z niezbędnymi adaptacjami obiektu). Wszystkie obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Projekt zakłada modernizację i rewitalizację budynku, w którym mieści się balet i studio baletowe Opery Krakowskiej w Krakowie (m.in. renowację elewacji, wymianę stolarki okiennej, docieplenie obiektu, wzmocnienie posadowienia budynku, powiększenie użytkowej powierzchni podziemia, adaptację poddasza na cele użytkowe, odnowienie i wymianę stolarki drewnianej, wymianę podłóg baletowych, dostosowanie obiektu do aktualnych standardów w zakresie wyposażenia, remont konserwatorski elewacji zewnętrznych, zakup wyposażenia, realizację prac digitalizacyjnych i związanych z zakupem i instalacją w obiekcie multimedialnego centrum baletowego). Powstanie ogólnodostępna wystawa multimedialna z programem lekcji muzealnych (utworzona zostanie strefa edukacyjno–informacyjna poświęcona krakowskiej operze i baletowi); będzie możliwe prowadzenie lekcji muzealnych, wykładów, zajęć i warsztatów tanecznych oraz przedstawień kameralnych, etiud tanecznych i artystycznych happeningów ulicznych.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – w wyniku jego realizacji Muzeum uzyska przestrzenie na wystawy stałe i czasowe oraz pomieszczenia biurowe i magazynowe. Planuje się, że Muzeum wprowadzi się do nowej siedziby w 2018 roku. Przypomnijmy, że w 2015 roku Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu straciło swoją filię – Galerię Dawna Synagoga – zwróconą właścicielom, czyli żydowskiej gminie wyznaniowej, i znalazło się w trudnej sytuacji lokalowej. Ponadto obecna siedziba Muzeum Okręgowego, Dom Gotycki przy ul. Lwowskiej, stanowi własność parafii św. Małgorzaty, która nie wyraziła zgody na przedłużenie umowy najmu.

Wartość projektu, w którego ramach Muzeum pozyska na własność nową siedzibę, wynosi 4,2 mln zł, w tym wysokość unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego to ponad 1,3 mln złotych. Pozostałe środki wygospodarowało muzeum (ponad 300 tys. złotych) oraz samorząd województwa, dokonując zakupu budynku dla Muzeum i współfinansując prace remontowe i adaptacyjne. Roboty remontowe i konserwatorskie są bardzo zawansowane (wykonano roboty instalacyjne, remont piwnic i sanitariatów, częściowy remont parteru i piętra, naprawiono pokrycie dachu, odnowiono elewację frontową). Zakończenie robót remontowych i konserwatorskich zaplanowano na 15 października 2017 roku. Rozstrzygnięte są także przetargi na dostawę sprzętu biurowego i magazynowego, lada dzień zostanie ogłoszony przetarg na aranżację wystaw.

Stała ekspozycja w przyszłej siedzibie Muzeum Okręgowego będzie nawiązywała do historii budynku – banku austro-węgierskiego w czasach autonomii galicyjskiej i będzie kończyć się przypomnieniem lat II wojny światowej. Na stałe będzie również udostępniona dla zwiedzających kolekcja obrazów Bolesława Barbackiego, malarza, któego twórczość i działalność społeczna są związane z Nowym Sączem. W sali reprezentacyjnej będą ponadto organizowane wystawy, spotkania, konferencje i koncerty.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu sprawnie realizuje inwestycję w Sądeckim Parku Etnograficznym pn. "Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu". Prowadzone są prace w zakresie konserwacji, impregnacji i wymiany pokryć dachowych w sektorze góralskim i lachowskim. Konserwacji i impregnacji zostanie poddanych 26 obiektów, w 22 obiektach zostaną wymienione pokrycia dachowe. Całkowita wartość projektu wynosi 3,4 mln złotych, w tym środki z RPO WM ponad 1,87 mln złotych, środki muzeum ponad 840 tys. złotych, środki z budżetu województwa 690 tys. złotych.

Muzeum rozstrzygnęło przetargi i zawarło umowy z wszystkimi wykonawcami robót. Już przeprowadzono prace konserwatorsko impregnacyjne przy 7 zabytkowych obiektach i wymieniono pokrycie dachowe w 6 obiektach. Prace mają być prowadzone do końca 2018 roku. Przyczynią się one do zabezpieczania i zachowania ważnych eksponatów stanowiących dziedzictwo kulturowe regionu. Dzięki realizacji projektu obiekty architektury drewnianej sektora góralskiego i lachowskiego zostaną kompleksowo zabezpieczone pod względem konserwatorskim i technicznym.

 

Łączna wartość wyżej wymienionych projektów to ponad 46 mln zł, w tym ponad 25 mln zł stanowią środki unijne, natomiast dotacja celowa z budżetu województwa małopolskiego wynosi ponad 10 mln złotych.

Projekty instytucji kultury województwa małopolskiego realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020:


Wartość projektu to ponad 4,8 mln zł, w tym ponad 4 mln zł środki w ramach PWT oraz ok. 700 tys. zł środki z budżetu WM.
Liderem projektu jest Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, partnerem po stronie polskiej jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, natomiast po stronie słowackiej partnerami projektu są Múzeum oravskej dediny w Zubercu oraz Oravské Múzeum Pavla Országha Hviezdoslava w Dolnym Kubinie.
Projekt partnerski zakłada zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców oraz wzmocnienie walorów kulturowych na obszarze polsko-słowackiego pogranicza. Projekt zakłada rozbudowę ścieżki przemysłów chłopskich na Orawie (rekonstrukcja, odbudowa i wyposażenie obiektów w Muzeum – OPE w Zubrzycy Górnej obejmująca rekonstrukcję XVIII-wiecznej farbiarni z wyposażeniem, maglowni z urządzeniem magla kieratowego oraz translokację, konserwację, odbudowę zabytkowej zagrody i urządzenie w niej pracowni stolarskiej i gonciarni); budowę sektora przemysłu ludowego ziemi sądeckiej w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu (w skład którego wejdą czynne drewniane obiekty przemysłowe napędzane siłą wody tj. młyny, dwa tartaki i folusz); remont i wyposażenie pracowni rzemieślniczych i zakładów przemysłowych na terenie słowackiej części Orawy – zadanie obejmie remont 10 obiektów w Muzeum Wsi Słowackiej w Martinie oraz 5 obiektów Muzeum Wsi Orawskiej w Zubercu. Ponadto w obiektach zostaną stworzone ekspozycje poświęcone obróbce lnu, pszczelarstwu i pasiecznictwu, tradycyjnej obróbce drewna.

Całkowity koszt projektu po stronie polskiej szacuje się na ok. 5,6 mln zł, w tym prognozowany udział środków unijnych na poziomie 4,3 mln zł, udział środków z budżetu województwa małopolskiego ok. 1,2 mln zł oraz środki własne 109 tys. zł (Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach). Projekt planowany do realizacji w latach 2016-2019.

Partnerami po stronie polskiej są:
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – lider
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Partnerzy po stronie słowackiej:
Liptowskie Muzeum w Ruzomberku – skansen w Pribylinie
Orawskie Muzeum Pavla Oszagha Hviezdoslava w Dolnym Kubinie

Głównym założeniem projektu pn. Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego jest zwiększenie dostępności instytucji kultury poprzez stworzenie nowej jakości współczesnego produktu regionalnego w oparciu o tradycję i współczesne formy jej odbioru oraz interpretacji. Dostępność instytucji rozumiana jest zarówno w aspekcie programowym – jako przygotowanie i dostosowanie oferty kulturalnej do potrzeb i możliwości percepcyjnych różnych grup odbiorców (przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodzin z małymi dziećmi) oraz w aspekcie infrastrukturalnym – polegającym na dostosowaniu obiektów do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi czy sensorycznymi (w tym obiekty zlokalizowane na zewnątrz, ekspozycje plenerowe, ścieżki edukacyjne połączone, ogrody sensoryczne).

Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami i analizami.

Zakres rzeczowy projektu po stronie polskiej obejmuje:

 • Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
  stworzenie wystawy stałej strojów ludowych w translokowanej na teren Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku stodole
  stworzenie edukacyjnego parku historii budownictwa ludowego i maszyn – ekspozycji plenerowej połączonej z ogrodem sensorycznym
 • Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
  Muzeum Pienińskie w Szlachtowej
  stworzenie otwartego magazynu studialnego poprzez adaptację budynku przy muzeum
  organizacja działań kulturalnych
  zagospodarowanie terenu, w tym mała architektura oraz ogród sensoryczny
 • Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju
  remont konserwatorski zabytkowego budynku
  nowa aranżacja wystaw
 • Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu
  stworzenie ogrodu sensorycznego
 • Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem
  oddział Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza – willa Koliba
  zagospodarowanie terenu, w tym mała architektura, ekspozycja plenerowa - stworzenie alejki wraz z miniaturami obiektów architektury drewnianej połączonej z ogrodem sensorycznym
 • Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
  stworzenie ogrodu sensorycznego wraz z modernizacją i przystosowaniem sektora małomiasteczkowego do nowych funkcji (dostosowanie domu z Chrzanowa do potrzeb edukacyjno-warsztatowych; budowa pieca garncarskiego; mała architektura rynku małomiasteczkowego; system monitoringu wizyjnego)
  stworzenie ogrodu sensorycznego
 • Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
  stworzenie ogrodu sensorycznego wraz ze strefą edukacji żywa zagroda
  przyrodnicza ścieżka edukacyjna
  modernizacja ekspozycji w Chałupie Dziubka
  wykonanie kopii eksponatów/modeli sensorycznych
  poprawa oznakowania i poziomu dostępności do ekspozycji skansenowskich
 • Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
  digitalizacja zbiorów oraz stworzenie portalu internetowego, blogu poświęconego historycznym dziejom miasta, opracowanie elektronicznej wersji kalendarium Czechowic-Dziedzic i gminy
  nowa wystawa stała uzupełniona o modele sensoryczne
  cykl wykładów i warsztatów przygotowanych dla różnych grup odbiorców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami