Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Od nowa i odnowa

Projekty instytucji kultury województwa małopolskiego realizowane w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona i dziedzictwo kulturowe i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.


Stworzenie nowoczesnej, interaktywnej ekspozycji prezentującej dorobek polskiej muzyki XX i XXI wieku. Ekspozycja przyjmie formę ścieżek dydaktycznych, co pozwoli na uzyskanie synergii działań kulturalnych i edukacyjnych. Podkreślając szczególną rolę Krzysztofa Pendereckiego i jego imponujący wkład w rozwój polskiej i europejskiej kultury, ekspozycja będzie prezentować bogactwo polskiej muzyki najnowszej i jej twórców: od Karola Szymanowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego przez Witolda Lutosławskiego, Grażynę Bacewicz, Andrzeja Panufnika, Wojciecha Kilara i Henryka Mikołaja Góreckiego po awangardowych twórców komponujących obecnie.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3,4 mln złotych.


Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej, zahamowanie procesów destrukcyjnych, wyeksponowanie walorów architektonicznych i estetycznych oraz poprawa efektywności funkcjonowania poprzez wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w obiekcie Filharmonii Krakowskiej. Poprawa warunków akustycznych poprzez wykonanie prac badawczych i budowlanych w budynku Filharmonii, podniesienie standardu korzystania z kultury poprzez rozbudowę widowni wraz z zapleczem socjalnym i technicznym dla obsługi wydarzeń kulturalnych.
W wyniku realizacji projektu zabytkowy obiekt zyska prawie 1200 m² powierzchni, kubatura zwiększy się o ponad 4 tys. m³, strefa estrady pomieści 100-osobową orkiestrę i 80-osobowy chór, a widownia sali koncertowej – 723 osoby.
Całkowita wartość projektu wynosi 13,7 mln złotych.


Projekt zakłada zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi oraz skoordynowaną promocję. Dodatkowo projekt zakłada przeprowadzenie działań przyczyniających się do technicznego zabezpieczenia obiektów drewnianych poprzez m.in. systemy monitoringu, antywłamaniowego, budowę i naprawę ogrodzeń.
Projekt planowany jest do realizacji w formule partnerstwa. Liderem projektu jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (instytucja kultury województwa małopolskiego), a partnerami w projekcie są:

  • Gmina Dobczyce;
  • Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej

oraz 5 instytucji kultury województwa małopolskiego:

  • Muzeum Okręgowe w Tarnowie
  • Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
  • Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
  • Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
  • Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

W efekcie zrealizowania projektu odbiorcy uzyskają wyraźną korzyść indywidualną i społeczną, w szczególności w postaci pozytywnych wrażeń, oglądając ponad 100 odnowionych budynków
w krajobrazie kulturowym i przyrodniczym w 9 skansenach w Małopolsce. Zwiększy się bezpieczeństwo i komfort zwiedzania. Odwiedzający skorzystają z kilku zmodernizowanych ekspozycji stałych prezentujących zasoby muzealne głównie o charakterze etnograficznym i historycznym. Zintegrowany program kulturowy pod wspólną marką SKANSENOVA może zaspokoić potrzeby i oczekiwania odbiorców, wzbudzić emocje poprzez ponad 600 nowych form aktywności. Będzie to możliwe dzięki wypracowanym propozycjom kulturalnym i edukacyjnym przewidzianym dla szerokiego kręgu uczestników – ogółem dla blisko 260 tys. osób rocznie – zarówno mieszkańców lokalnych, jak i turystów z Małopolski, z kraju i z zagranicy, także dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla osób niepełnosprawnych. Element wyróżniający propozycję kulturalną na tle innych muzeów w regionie i w kraju jest zintegrowanie oferty pod wspólną marką.
Grupa 9 skansenów tworzy swoisty klaster kulturowy dysponujący terenem o powierzchni prawie 40 ha ze 180 budynkami, 19 tys. muzealiów ruchomych i niemal 100-osobowym personelem.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 13,7 mln złotych.


Roboty budowlane i konserwatorskie obejmujące zespół 6 obiektów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem (Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza, Galeria Władysława Hasiora, Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. M. i B. Dembowskich, Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze) wymagających prac restauratorskich i modernizacyjnych o łącznej powierzchni prawie 2200 m². Inwestycja obejmuje także modernizację wnętrz obiektów dla rozwoju dotychczasowych lub wprowadzenia nowych form działalności, w szczególności przestrzeni ekspozycyjnych, edukacyjnych i recepcyjnych.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 11 mln złotych.


Projekt zakłada kompleksową ochronę dziedzictwa kulturowego o europejskim znaczeniu, poprawę stanu technicznego obiektów oraz nowoczesne przystosowanie ich do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, w połączeniu z promocją zasobów kulturowych Muzeum Lotnictwa Polskiego. Realizacja projektu przełoży się bezpośrednio na rewaloryzację i konserwację 5 obiektów zabytkowego zespołu dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny (Hangar Główny, Kancelaria, Garaż nr 1, Garaż nr 2, Spadochroniarnia, Wartownia), w wyniku czego zostanie oddanych do użytku ponad 7000 m² powierzchni użytkowej o przeznaczeniu muzealnym, edukacyjnym i ekspozycyjnym.
Całkowita wartość projektu wynosi 11 mln złotych.

Łączna wartość tych projektów to blisko 53 mln zł, w tym ponad 44,4 mln zł stanowią środki unijne, natomiast dotacja celowa z budżetu województwa małopolskiego wynosi około 8,1 mln zł.

Projekty instytucji kultury województwa małopolskiego realizowane w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego


Projekt zakłada utworzenie siedziby Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej – pierwszej w Polsce specjalistycznej placówki zajmującej się kompleksowo ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Rewaloryzacji zostanie poddany zabytkowy dwór, zostanie rozbudowany budynek mieszkalny, obecnie pustostan znajdujący się na skraju parku; zabytkowy park zostanie zrewitalizowany, ogrodzony i zagospodarowany, zyskując funkcje rekreacyjne oraz możliwość prowadzenia plenerowej działalności kulturalnej.

Pracami inwestycyjnymi zostaną objęte trzy zabytkowe kamienice: przy Rynku 20 i 21 oraz ulicy Kapitulnej 9. Przewiduje się kompleksową restaurację i konserwację substancji najcenniejszego zespołu renesansowych kamienic w Rynku, obejmującą zabytkowe polichromie, kamieniarkę i wątki ceglane. Zostanie przeprowadzona adaptacja poddasza, rozszerzona przestrzeń ekspozycji stałej, wprowadzone nowoczesne technologie wystawiennicze i zabezpieczające. Powstanie pracowania renowacji i pracowania digitalizacji; wsparciem konserwatorskim zostanie objęte 46 zabytków ruchomych.

Projekt zakłada przebudowę i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną następujących budynków Muzeum Tatrzańskiego: Gmachu Głównego; budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich (restauracja, konserwacja i adaptacja obiektu służąca powstaniu nowoczesnego centrum naukowo-badawczego); Muzeum Kornela Makuszyńskiego (willa Opolanka – modernizacja ekspozycji z utworzeniem centrum interaktywnego promującego czytelnictwo wraz z niezbędnymi adaptacjami obiektu). Wszystkie obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt zakłada modernizację i rewitalizację budynku, w którym mieści się balet i studio baletowe Opery Krakowskiej w Krakowie (m.in. renowację elewacji, wymianę stolarki okiennej, docieplenie obiektu, wzmocnienie posadowienia budynku, powiększenie użytkowej powierzchni podziemia, adaptację poddasza na cele użytkowe, odnowienie i wymianę stolarki drewnianej, wymianę podłóg baletowych, dostosowanie obiektu do aktualnych standardów w zakresie wyposażenia, remont konserwatorski elewacji zewnętrznych, zakup wyposażenia, realizację prac digitalizacyjnych i związanych z zakupem i instalacją w obiekcie multimedialnego centrum baletowego). Powstanie ogólnodostępna wystawa multimedialna z programem lekcji muzealnych (utworzona zostanie strefa edukacyjno–informacyjna poświęcona krakowskiej operze i baletowi); będzie możliwe prowadzenie lekcji muzealnych, wykładów, zajęć i warsztatów tanecznych oraz przedstawień kameralnych, etiud tanecznych i artystycznych happeningów ulicznych.

Łączna wartość wyżej wymienionych projektów to ponad 38 mln zł, w tym ponad 22 mln zł stanowią środki unijne, natomiast dotacja celowa z budżetu województwa małopolskiego wynosi ponad 9 mln złotych.

Projekty instytucji kultury województwa małopolskiego realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020


Wartość projektu to ponad 4,8 mln zł, w tym ponad 4 mln zł środki w ramach PWT oraz ok. 700 tys. zł środki z budżetu WM.
Liderem projektu jest Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, partnerem po stronie polskiej jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, natomiast po stronie słowackiej partnerami projektu są Múzeum oravskej dediny w Zubercu oraz Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava w Dolnym Kubinie.
Projekt partnerski zakłada zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców oraz wzmocnienie walorów kulturowych na obszarze polsko-słowackiego pogranicza. Projekt zakłada rozbudowę ścieżki przemysłów chłopskich na Orawie (rekonstrukcja, odbudowa i wyposażenie obiektów w Muzeum – OPE w Zubrzycy Górnej obejmująca rekonstrukcję XVIII-wiecznej farbiarni z wyposażeniem, maglowni z urządzeniem magla kieratowego oraz translokację, konserwację, odbudowę zabytkowej zagrody i urządzenie w niej pracowni stolarskiej i gonciarni); budowę sektora przemysłu ludowego ziemi sądeckiej w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu (w skład którego wejdą czynne drewniane obiekty przemysłowe napędzane siłą wody tj. młyny, dwa tartaki i folusz); remont i wyposażenie pracowni rzemieślniczych i zakładów przemysłowych na terenie słowackiej części Orawy – zadanie obejmie remont 10 obiektów w Muzeum Wsi Słowackiej w Martinie oraz 5 obiektów Muzeum Wsi Orawskiej w Zubercu. Ponadto w obiektach zostaną stworzone ekspozycje poświęcone obróbce lnu, pszczelarstwu i pasiecznictwu, tradycyjnej obróbce drewna.