Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Strategia Rozwoju Małopolski

Kluczowym zadaniem samorządu województwa jest prowadzenie polityki rozwoju regionu w taki sposób, aby Małopolska była atrakcyjnym miejscem do życia, nauki, pracy i spędzania czasu wolnego. Taką wizję rozwoju i sposoby jej realizacji wytycza Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Jest to podstawowy i najważniejszy dokument przyjmowany przez samorząd województwa.

Strategia mówi, co, jako społeczność regionalna, możemy i chcemy osiągnąć do roku 2020. Dokument służy wspieraniu pozytywnych zmian w regionie oraz niwelowaniu barier utrudniających rozwój. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, strategia ma wspierać członków społeczności regionalnej w skutecznym odkrywaniu potencjałów i pełnym wykorzystywaniu szans na rozwój.

W systemie zarządzania polityką rozwoju, dokument pełni kluczową rolę jako generalny plan postępowania władz samorządu regionalnego w zarządzaniu województwem, ale również jako narzędzie komunikowania się i partnerskiej współpracy ze społecznością regionalną. W oparciu o zapisy strategii przyjmowane są wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem polityki rozwoju, w tym regionalny program operacyjny finansowany z funduszy europejskich.

Głównym celem strategii jest „efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim”. Aby to osiągnąć władze regionu wytyczyły siedem celów szczegółowych:

  • Gospodarka wiedzy i aktywności. Małopolska stanie się regionem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, dzięki rozwojowi przemysłów wiedzy i nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniu kluczowych atutów rozwojowych, jakimi są: kapitał intelektualny, aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców.
  • Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego. Region chce odgrywać rolę lidera w kraju i Europie Środkowej w dziedzinie przemysłów czasu wolnego – wykorzystując zasoby dziedzictwa regionalnego oraz kultury, a także chroniąc naturalne i symboliczne bogactwa.
  • Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej. Po Małopolsce będzie się łatwiej podróżować, szybciej będzie można dotrzeć do innych części kraju - dzięki skoordynowanej polityce komunikacyjnej, w tym transportowej. Poprawi to konkurencyjność gospodarczą i spójność przestrzenną regionu.
  • Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony. Dla każdego z pięciu subregionów zapisano indywidualne programy rozwoju, aby najlepiej wykorzystać potencjał tych obszarów.
  • Rozwój miast i terenów wiejskich. Małopolska stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pracy, dzięki: poprawie dostępu do podstawowych usług publicznych w miastach i na wsiach, rewitalizacji miast, lepszej ofercie dla inwestorów w miastach, wspieraniu ekologicznego rolnictwa na obszarach wiejskich.
  • Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne. Region będzie komfortowym miejsce do życia, dzięki poprawie bezpieczeństwa mieszkańców w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym. Małopolska będzie przygotowana do ochrony przed katastrofami i klęskami żywiołowymi.
  • Zarządzanie rozwojem województwa. Region będzie sprawnie zarządzany przez władze województwa, wykorzystujące zasadę partnerstwa, co zwiększy kapitały społeczny i aktywność obywatelską.

Strategia 2011-2020

Monitoring i ewaluacja Strategii 2011-2020

Development Strategy 2011-2020

Wcześniejsze strategie rozwoju województwa