Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Strategia Rozwoju Małopolski na lata 2011-2020

Kluczowym zadaniem samorządu województwa jest prowadzenie polityki rozwoju regionu w taki sposób, aby Małopolska była atrakcyjnym miejscem do życia, nauki, pracy i spędzania czasu wolnego. Taką wizję rozwoju i sposoby jej realizacji wytycza Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Jest to podstawowy i najważniejszy dokument przyjmowany przez samorząd województwa.

Strategia mówi, co, jako społeczność regionalna, możemy i chcemy osiągnąć do roku 2020. Dokument służy wspieraniu pozytywnych zmian w regionie oraz niwelowaniu barier utrudniających rozwój. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, strategia ma wspierać członków społeczności regionalnej w skutecznym odkrywaniu potencjałów i pełnym wykorzystywaniu szans na rozwój.

W systemie zarządzania polityką rozwoju, dokument pełni kluczową rolę jako generalny plan postępowania władz samorządu regionalnego w zarządzaniu województwem, ale również jako narzędzie komunikowania się i partnerskiej współpracy ze społecznością regionalną. W oparciu o zapisy strategii przyjmowane są wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem polityki rozwoju, w tym regionalny program operacyjny finansowany z funduszy europejskich.

Głównym celem strategii jest „efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim”. Aby to osiągnąć władze regionu wytyczyły siedem celów szczegółowych:

  • Gospodarka wiedzy i aktywności. Małopolska stanie się regionem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, dzięki rozwojowi przemysłów wiedzy i nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniu kluczowych atutów rozwojowych, jakimi są: kapitał intelektualny, aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców.
  • Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego. Region chce odgrywać rolę lidera w kraju i Europie Środkowej w dziedzinie przemysłów czasu wolnego – wykorzystując zasoby dziedzictwa regionalnego oraz kultury, a także chroniąc naturalne i symboliczne bogactwa.
  • Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej. Po Małopolsce będzie się łatwiej podróżować, szybciej będzie można dotrzeć do innych części kraju - dzięki skoordynowanej polityce komunikacyjnej, w tym transportowej. Poprawi to konkurencyjność gospodarczą i spójność przestrzenną regionu.
  • Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony. Dla każdego z pięciu subregionów zapisano indywidualne programy rozwoju, aby najlepiej wykorzystać potencjał tych obszarów.
  • Rozwój miast i terenów wiejskich. Małopolska stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pracy, dzięki: poprawie dostępu do podstawowych usług publicznych w miastach i na wsiach, rewitalizacji miast, lepszej ofercie dla inwestorów w miastach, wspieraniu ekologicznego rolnictwa na obszarach wiejskich.
  • Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne. Region będzie komfortowym miejsce do życia, dzięki poprawie bezpieczeństwa mieszkańców w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym. Małopolska będzie przygotowana do ochrony przed katastrofami i klęskami żywiołowymi.
  • Zarządzanie rozwojem województwa. Region będzie sprawnie zarządzany przez władze województwa, wykorzystujące zasadę partnerstwa, co zwiększy kapitały społeczny i aktywność obywatelską.

Strategia 2011-2020

Monitoring i ewaluacja Strategii 2011-2020

Development Strategy 2011-2020

Wcześniejsze strategie rozwoju województwa