Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Grupy Robocze ds. Inteligentnych Specjalizacji

Grupy Robocze ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji są największym forum współpracy Województwa Małopolskiego z firmami i innymi uczestnikami systemu innowacji. Mają one pomóc w dostosowaniu polityki innowacyjnej Małopolski do potrzeb przedsiębiorstw, uczelni, jednostek badawczo rozwojowych, otoczenia biznesu oraz użytkowników innowacji.

Głównym przedmiotem pracy Grup są inteligentne specjalizacje małopolski (ich doprecyzowanie, wskazanie kierunków rozwoju oraz najbardziej perspektywicznych nisz, w które powinny być zainwestowane środki prywatne i publiczne przeznaczone na wzrost innowacyjności). Grupy są także miejscem animowania współpracy między przedsiębiorstwami i sektorem nauki w celu poprawy transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych. Grupy kontynuują w Małopolsce tzw. proces przedsiębiorczego odkrywania, a wyniki ich prac, po skonsultowaniu z Małopolską Radą Innowacji, przedstawiane są Zarządowi Województwa Małopolskiego.

Zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 Grupy Robocze wspólnie z Małopolską Radą Innowacji stanowią najważniejszy element systemu, w ramach którego kontynuowany jest proces przedsiębiorczego odkrywania w regionie. Proces ten realizowany jest w formule poczwórnej helisy, angażując przede wszystkim przedsiębiorców, a także przedstawicieli nauki, instytucji otoczenia biznesu, administracji oraz użytkowników innowacji.

Liczba Grup Roboczych

Województwo Małopolskie powołało 8 Grup Roboczych:

 • siedem grup roboczych odpowiadających obszarom małopolskich inteligentnych specjalizacji (Nauki o życiu (life sciences), Energia zrównoważona, Technologie informacyjne i komunikacyjne, Chemia, Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, Elektrotechnika i przemysł maszynowy, Przemysły kreatywne i czasu wolnego);
 • jedna grupa robocza – Interdyscyplinarna nastawiona na poszukiwanie nowych, potencjalnych i perspektywicznych obszarów, które mogłyby zostać uznane, jako inteligentna specjalizacja Małopolski (poszerzając lub zastępując obecny katalog specjalizacji);

Skład Grup Roboczych

Każda Grupa składa się z maksimum 20 członków. W skład GR wchodzą przedstawiciele:

 • przedsiębiorstw (max. 10 członków),
 • jednostek naukowych (max. 4 członków)
 • instytucji otoczenia biznesu (max. 3 członków),
 • administracji samorządowej (max. 2 członków),
 • innych interesariuszy (max. 1 członek)

W dniu 18 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa zatwierdził skład osobowy Grup (Uchwała nr 755/15 z 18 czerwca 2015 r.). Chętni do pracy w Grupach zgłaszali swoje kandydatury podczas otartego naboru przeprowadzonego w dniach 22.04.2015 – 8.05.2015. Nabór spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem – wpłynęło 261 zgłoszeń z czego aż połowę stanowili małopolscy przedsiębiorcy. Statystyka wyników naboru kształtuje się następująco:

Liczba zgłoszeń do wszystkich Grup Roboczych: 261 w tym:

 • Przedsiębiorstwa: 130
 • Jednostki naukowe: 64
 • Instytucje otoczenia biznesu: 28
 • Administracja samorządowa: 15
 • Inni interesariusze: 24

Każda Grupa Robocza kierowana jest przez Koordynatora wybieranego spośród członków danej grupy. Grupy Robocze pracują w oparciu o Regulamin przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego (Uchwała nr 734/15 z 16 czerwca 2015 r.).

Uszczegółowienie opisów małopolskich inteligentnych specjalizacji – efekt pracy Grup Roboczych

W dniu 22.09.2015 r. Zarząd Województwa przyjął dokument pn. „Inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020” (Uchwała nr 1262/15 z 22 września 2015 r.).

Dokument zawiera szczegółowy opis obszarów małopolskich inteligentnych specjalizacji, które zostały przedstawione w zarysie w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Opis ten stanowić będzie m.in. wytyczną w zakresie określania zgodności z małopolskimi inteligentnymi specjalizacjami projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka wiedzy oraz osi priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis specjalizacji został dokonany przez Grupy Robocze ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania podczas 25 spotkań oraz intensywnej współpracy z wykorzystaniem korespondencji elektronicznej. Pracując nad szczegółowym opisem specjalizacji Grupy Robocze korzystały m.in. z: opisów obszarów technologicznych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (2015); badania „Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego” (2014); propozycji przypisania kodów PKD dla dziedzin specjalizacji regionalnej Małopolski, przygotowanych w ramach opracowania „Charakterystyka dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu” (2014); analizy technologii przyszłości (foresight technologiczny) – „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020” (2010). Dokument uszczegóławiający małopolskie inteligentne specjalizacje został skonsultowany z Małopolską Radą Innowacji a także z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.

Grupy Robocze będą nadal pracować nad inteligentnymi specjalizacjami województwa małopolskiego, aby na bieżąco uwzględniać zmiany i trendy w gospodarce oraz reagować na pojawiające się potencjały i przewagi konkurencyjne regionu.