Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Tereny Inwestycyjne i Strefy Gospodarcze

Zapraszamy do współpracy inwestorów zainteresowanych działalnością na terenie regionu.
Oferujemy:

  • przygotowanie specjalistycznych opracowań dotyczących gospodarki regionalnej;
  • dostęp do bazy ofert nieruchomości inwestycyjnych na terenie Małopolski;
  • pomoc w kontaktach z administracją lokalną;
  • informacje na temat oferty inwestycyjnej województwa;
  • informacje o pomocy publicznej dla inwestorów, strefach inwestycyjnych, funduszach unijnych i grantach;
  • doradztwo w zakresie rekrutacji pracowników, kontaktu ze szkołami wyższymi, procedur prawnych i administracyjnych;
  • promocję przedsięwzięć inwestycyjnych.

Znakomitym wsparciem dla inwestorów są funkcjonujące w Małopolsce strefy aktywności gospodarczej, są to wydzielone i przygotowane do inwestycji obszary, odpowiadające za potrzebowaniom potencjalnych inwestorów, tworzone najczęściej przez samorządy lokalne. Strefy posiadają kluczowe znaczenie dla wzrostu poziomu inwestycji komercyjnych, w istotny sposób zwiększają atrakcyjność inwestycyjną regionu, rozwijają przedsiębiorczość i kreują nowe miejsca pracy. Gminy, dostrzegając pozytywne efekty działania takich stref, scalają nowe tereny, budują infrastrukturę techniczną, a także zmieniają przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu liczba stref aktywności gospodarczej stale wzrasta.

Pierwsze strefy aktywności gospodarczej (przemysłowe) powstały w połowie lat 90-tych. Obejmowały przede wszystkim niezagospodarowane tereny komunalne. Strefy różnią się wielkością, infrastrukturą i sposobem zagospodarowania. Z czasem w strefy aktywności gospodarczej zostaną przekształcone Specjalne Strefy Ekonomiczne.

 

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest enklawą gospodarczą, powołaną w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego na obszarach zagrożonych dużym bezrobociem lub wymagających głębokiej restrukturyzacji.

Główne cele powstania SSE:
- rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej;
- wspomaganie lokalnej infrastruktury technicznej;
- rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej;
- dywersyfikacja struktury produkcji;
- rozwój eksportu;
- zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług, zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej,
- wzrost PKB;
- tworzenie nowych miejsc pracy;
- zagospodarowanie nie wykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad równowagi ekologicznej.

Działalność gospodarcza w strefach może być prowadzona na określonych ustawowo zasadach. Zarząd strefy wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE oraz pomaga w procesie inwestycyjnym, poprzez np. ułatwianie kontaktów z władzami lokalnymi czy administracją centralną w kwestii między innymi zakupu ziemi pod inwestycje.

Zezwolenia te są przyznawane w trybie przetargu lub rokowań, ogłaszanych w postaci zaproszenia zamieszczonego w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Planowane przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być realizowane w strefie, oceniane są przez Komisję Przetargową.

Akty prawne dotyczące inwestowania w specjalnej strefie ekonomicznej do pobrania ze strony SSE Krakow

Zobacz również