Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Komitet Regionów. Małopolskie inteligentne specjalizacje przykładem dla innych regionów

Współpraca
19 lutego 2021
19 lutego 2021 r. odbyły się II Dni Studyjne zorganizowane przez Grupę EKR w Europejskim Komitecie Regionów. Marszałek Małopolski Witold Kozłowski wziął udział w wydarzeniu na zaproszenie ich gospodarza – Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Głównym wydarzeniem zorganizowanym w ramach Dni Studyjnych była konferencja poświęcona wymianie dobrych praktyk w zakresie inteligentnych specjalizacji oraz tendencjom nowej perspektywy finansowej UE. Inteligentne specjalizacje są doskonałym narzędziem pobudzenia wzrostu gospodarczego i przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Dzięki oddolnemu podejściu regiony uczestniczą w procesie ich przygotowania i wdrażania, a zastosowane narzędzia są dostosowane do lokalnych potrzeb.

Komisja Europejska, która jest pomysłodawcą mechanizmu inteligentnych specjalizacji, nadal tę ideę popiera i rozwija, co podkreślił w swojej wypowiedzi dr Sławomir Tokarski, dyrektor DG GROW. Dodał równocześnie, iż obecna koncepcja inteligentnych specjalizacji kładzie nacisk na trzy obszary. Pierwszym z nich jest powiązanie regionalnych specjalizacji z obecnymi wyzwaniami, takimi jak zielona i cyfrowa transformacja. Do ich właściwego wdrożenia i realizacji potrzebne jest zaangażowanie partnerów lokalnych i zastosowania podejścia biznesowego.  Kolejnym ważnym obszarem jest odporność. „Musimy wyciągnąć wnioski z obecnej sytuacji spowodowanej pandemią wirusa COVID-19, tworzyć w regionach bezpieczne łańcuchy dostaw oraz budować odpowiednie partnerstwa i sieci klastrów, gdyż są one bardzie odporne na kryzysy niż pojedyncze przedsiębiorstwa” - stwierdził dr S. Tokarski.

Według przedstawiciela KE ostatnim kluczowym elementem nowego podejścia w ramach inteligentnych specjalizacji jest kreowanie więzi międzyregionalnych: „Tworząc projekty powinniśmy włączać w nie inne regiony europejskie, w tym naszych sąsiadów. Dzięki temu postęp technologiczny będzie następował szybciej, wykorzystamy posiadane zasoby i doświadczenia i uzyskamy większą siłę przebicia na arenie światowej” - mówił dr Sławomir Tokarski.

Małopolska w swojej strategii postawiła właśnie na inteligentny rozwój. Impuls ku temu dała Komisja Europejska, która w 2010 roku zmobilizowała regiony do przygotowania strategii inteligentnych specjalizacji 

- zaznaczył w trakcie debaty Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, podkreślając też, że była to słuszna idea, za którą podziękował reprezentującemu Komisję Europejską dr. Sławomirowi Tokarskiemu.

Przypomnijmy, że Małopolska w ostatnim czasie dokonała aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji, w której określiła cele do 2030 r. i oceniła potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na każdą z 7 małopolskich inteligentnych specjalizacji.

Zaplanowane przez Małopolskę działania są kontynuacją systemu wspierania przedsiębiorców i naukowców w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz w budowaniu skutecznej współpracy między podmiotami. Jesteśmy przekonani, że konsekwentne wsparcie specjalizacji regionalnych doprowadzi do silnych partnerstw, wysokiej aktywności projektowej i tworzenia kolejnych inicjatyw klastrowych. To wszystko korzystnie wpłynie na długoterminowy rozwój Małopolski

- podkreślił Marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

W Małopolsce wdrożono szereg dobrych praktyk w zakresie zarządzania inteligentnymi specjalizacjami, takich jak: powołanie zespołu zarządzającego Procesem Przedsiębiorczego Odkrywania oraz zajmującego się inteligentnymi specjalizacjami w ramach Urzędu Marszałkowskiego, wzmocnienie komunikacji z przedsiębiorcami oraz atrakcyjne prezentowanie inteligentnych specjalizacji w regionie.

Działania te uznane zostały także za dobre praktyki przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Są one rekomendowane do wdrożenia w innych regionach lub na poziomie krajowym

- zaznaczył marszałek Witold Kozłowski.

Na zakończenie swojej wypowiedzi, Marszałek zwracając się do Komisji Europejskiej stwierdził, że jednym z kluczy do osiągnięcia sukcesu w dziedzinie innowacyjności w regionie jest włączenie się małopolskich instytucji i przedsiębiorstw w realizację dużych, międzynarodowych projektów badawczych.

W związku z tym mamy nadzieję, że instrumenty wsparcia tworzone przez Komisję Europejską np. program Horyzont Europa, będą bardziej przyjazne w aplikowaniu dla podmiotów, które mają małe doświadczenie w tym zakresie

- powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Druga część spotkania poświęcona została nowym trendom w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Kraje członkowskie UE będą mogły skorzystać z wyjątkowego budżetu w wysokości 1,8 mld euro. Środki te zostaną ukierunkowane m.in. na kilka priorytetowych obszarów takich jak: wsparcie regionów, konwergencja, zielone i cyfrowa transformacja czy polityka równości. Przykładem może być 350 mld euro przeznaczonych na fundusz sprawiedliwej transformacji, wspierający regiony zmagające się ze zmianami klimatycznymi czy 5 mld tzw. rezerwy „brexitowej” wspierającej szczególnie obszar rybołówstwa i regionów, które dotychczas prowadziły aktywną współpracę z Wielką Brytanią.

Należy podkreślić, że nowy budżet UE to wypracowany kompromis, który zaspakaja oczekiwania wszystkich stron, a równocześnie podkreśla rolę regionów w rozwoju Europy.

Galeria zdjęć