Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Jest szansa na granty dla gmin i powiatów wspierających uchodźców z Ukrainy

Fundusze europejskie
25 listopada 2022
Ruszył program wsparcia województwa małopolskiego dla gmin, powiatów i organizacji pozarządowych (NGO) z Małopolski, który pozwoli na zwiększenie możliwości pomocy uchodźcom z Ukrainy. Pomoc będzie udzielana w formie grantów. Nabór wniosków trwa do 20 grudnia. Do rozdysponowania jest ponad 10 mln. zł.

Celem projektu  „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” jest zwiększenie potencjału i możliwości podmiotów udzielających pomocy osobom uciekającym z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na ten kraj. Pomoc ta dotyczy osób, które od 24 lutego 2022 r. przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmioty uprawnione do składania wniosków o udzielenie grantów:

 • organizacje pozarządowe działające i organizujące pomoc na obszarze województwa małopolskiego oraz posiadające na jego terenie siedzibę, filię, delegaturę oddział, czy inną formę działalności
 • małopolskie jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich związki i stowarzyszenia

udzielające wsparcia osobom legalnie przebywającym w Polsce, a uciekającym z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na ten kraj od dnia 24 lutego 2022 r. 
Warunkiem udziału wymienionych podmiotów w naborze wniosków o przyznanie grantu jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie. Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu. W przypadku złożenia kolejnych wniosków tego samego wnioskodawcy, wnioski złożone później nie będą podlegały ocenie, o ile wcześniejszy wniosek lub wnioski nie zostały wycofane.

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie finansowe w formie grantów dla NGO i JST, które będzie mogło być wykorzystane na realizację przedsięwzięć z zakresu infrastruktury społecznej, w szczególności w zakresie:

 • przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do zakwaterowania, w tym również w szczególności ich dostosowanie w zakresie dostępności oraz ich wyposażenie w niezbędne media (dostęp do wody, gazu, energii elektrycznej, systemu oczyszczania ścieków),
 • rozbudowa istniejącej infrastruktury społecznej (mieszkania, ośrodki wsparcia dziennego, świetlice, infrastruktura przedszkolna, żłobkowa), w tym również w szczególności ich dostosowanie w zakresie dostępności oraz ich wyposażenie w niezbędne media (dostęp do wody, gazu, energii elektrycznej, systemu oczyszczania ścieków),
 • wyposażenie, doposażenie budynków/pomieszczeń mające na celu sprostanie wyzwaniom migracyjnym.

Dopuszcza się możliwość realizacji niezbędnych działań o charakterze społecznym przy wykorzystaniu mechanizmu cross-financingu (do wysokości 10% wartości grantu), pod warunkiem, że ich koszty są konieczne do odpowiedniej realizacji przedsięwzięcia i są z nim bezpośrednio związane.

Środki finansowe otrzymane w ramach grantu mogą być przeznaczone na pokrycie kwalifikowalnych wydatków związanych z realizacją grantu poniesionymi od dnia 24.02.2022 r. do dnia 30.06.2023 r., pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w regulaminie.

Kwota alokacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na realizację projektu grantowego wynosi 10 064 832,35 PLN (100 % finansowania), w tym:

 • alokacja dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota alokacji wynosi 8 051 865,88 PLN
 • alokacja dla organizacji pozarządowych – kwota alokacji wynosi 2 012 966,47 PLN

Wysokość grantu, jaki można uzyskać, uzależniona jest od liczby uchodźców z Ukrainy zarejestrowanych w gminie, w której grantobiorca realizuje wsparcie i wynosi:

 • do 50 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano do 500 uchodźców z Ukrainy,
 • do 75 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano od 501 do 1000 uchodźców z Ukrainy,
 • do 150 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano od 1001 do 5000 uchodźców z Ukrainy,
 • do 300 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano powyżej 5001 uchodźców z Ukrainy.

Jeden wnioskodawca może wskazać wyłącznie jedną gminę jako główne miejsce realizacji wsparcia. Wykaz gmin województwa małopolskiego zawierający liczbę zarejestrowanych uchodźców stanowi załącznik do regulaminu.

Termin naboru wniosków o udzielenie grantów: od dnia 25 listopada do dnia 20 grudnia 2022 r.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem udzielania grantów. Wniosek o przyznanie grantu stanowi załącznik do regulaminu.

Formularz wniosku (wyłącznie plik programu Excel) należy złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem
https://epuap.gov.pl/
na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
/947ts6aydy/SkrytkaESP
z wykorzystaniem pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna.

Zasady realizacji spraw przez Internet dostępne są pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umwm,m,2852,zalatw-sprawe-przez-internet.html

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:
oraz dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 12 397-44-50 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

Nabór prowadzi województwo małopolskie (Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)  w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” w ramach 14 Osi Priorytetowej: REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej, Typ A wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 i 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Galeria zdjęć

Autor: Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej/ Redakcja