Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska - nasz Region, nasza szansa

08 marca 2010
Samorząd Województwa Małopolskiego w 2010 roku ogłasza pierwszą edycję programu "Małopolska - nasz Region, nasza szansa", realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Program realizowany jest poprzez zakup usług promocyjnych, polegających na promocji marki „Małopolska” w ramach przedsięwzięć organizowanych na terenie Województwa Małopolskiego, w kraju lub poza granicami kraju.


 

Adresowany jest do organizatorów przedsięwzięć o charakterze otwartym, stawiających sobie za cel integrację społeczności lokalnych i regionalnych.


Na realizację Programu w roku 2010 Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył kwotę w wysokości 800.000 złotych brutto.


W 2010 roku zostaną przeprowadzone 3 nabory w terminach:

a)  I nabór  -  8 marca 2010 r. – 18 marca 2010 r.

b)  II nabór  -  5 maja 2010 r. – 21 maja 2010 r.

c)  III nabór  -  3 września 2010 r. – 21 września 2010 r. 


Na poszczególne nabory przeznaczono następujące kwoty:

a)  I nabór  -  300 000 zł brutto,

b)  II nabór  -  200 000 zł brutto,

c)  III nabór  -  300 000 zł brutto.


Program został podzielony na 4 kategorie:

a)  Małopolska tradycyjna – promująca inicjatywy wzmacniające tożsamość regionalną, inicjatywy promujące lokalne tradycje, dziedzictwo kulturowe Regionu, małopolskie święta i zwyczaje,

b)  Małopolska aktywnie – promująca aktywne formy spędzania wolnego czasu w Małopolsce.

c)  Małopolska kreatywna – promująca niestandardowe pomysły na promocję Regionu. 

d)  Małopolska społecznie – promująca inicjatywy obywatelskie i postawy patriotyczne


W ramach Programu oferty mogą być składane przez:


a)  organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r., o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w  rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c)  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku  publicznego,

d)  jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie  nadzorowane,

e)  spółdzielnie socjalne,

f)  koła gospodyń wiejskich posiadające osobowość prawną,

g)  przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.


Oceny ofert dokonuje Komisja powołana przez Marszałka Województwa Małopolskiego


Przy ocenie oferty Komisja będzie brała pod atrakcyjność przedsięwzięcia na którą składają się następujące kryteria:

a)  Zasięg przedsięwzięcia – 25 % (pod uwagę będzie brana liczba gmin biorących udział w przedsięwzięciu -liczba mieszkańców z terenu objętego przedsięwzięciem)

b)  Popularność przedsięwzięcia – 25 % (pod uwagę będzie brana szacowana liczba uczestników)

c)  Atrakcyjność oferowanych usług – 25 % (pod uwagę będzie brana zawartość proponowanych usług promocyjnych)

d)  Medialność – 25 % (pod uwagę będzie brana liczba medialnych patronatów, liczba mediów, do których zostanie wysłana informacja o organizowanym przedsięwzięciu, planowana liczba dziennikarzy obecnych na imprezie)


Szczegółowe informacje uzyskać można w:


Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ul. Wrocławska 53, (Zespół ds. Promocji Województwa)

Osoba do kontaktu: Paweł Tokarczyk tel. (12) 3796011, e-mail:

Regulamin Pobierz plik Adobe Acrobat


Formularz oferty Pobierz plik WordPada


Projekt umowy Pobierz plik WordPada


Tagi: WYDARZENIA