Konkursy grantowe

Mecenat Małopolski

"Mecenat Małopolski" - posiedzenie komisji konkursowej

W dniu 30 czerwca o godzinie 15:00 na ul. Basztowej 22 (pok. 126) odbędzie sięposiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w konkursie pn.„Mecenat Małopolski”

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski”.
Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, które zrealizują w dobrej jakości i z najwyższą starannością projekty w dziedzinie kultury i sztuki oraz poszerzą ofertę kulturalną regionu. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą najwcześniej 1 stycznia 2016 roku i będą się kończyć najpóźniej 31 grudnia 2016 roku. Ze środków dotacji będą mogły być pokrywane koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy z Województwem Małopolskim. Na realizację zadań w dziedzinie kultury w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 2.590.000 zł w dwóch naborach, w tym:

  1. w ramach I naboru zaplanowano kwotę 1.790.000 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań;
  2. w ramach II naboru zaplanowano kwotę 800.000 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań.

Terminy składania ofert w konkursie upływają:

  1. w ramach I naboru - 05.02.2016 r. o godz. 15.00,
  2. w ramach II naboru - 03.06.2016 r. o godz.15.00

Liczy się data wpływu oferty do urzędu.

Oferta powinna zostać złożona:
w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych dostępnego pod adresem https://konkursyngo.umwm.pl/dotacja/
i formie papierowej, która powinna stanowić wygenerowaną wersję oferty złożonej w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych, wersja elektroniczna i papierowa powinna być tożsama. Oferent zobowiązany jest dostarczyć do siedziby urzędu ofertę w wersji pisemnej wraz z obowiązującymi załącznikami.

"Małopolska. Nasz region - Nasza Szansa"

Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 362/15 z dnia 31 marca 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. "Małopolska. Nasz region - Nasza szansa".

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu
Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert w II naborze konkursu zostało złożonych 119 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego 1 504 979,20 zł, 26 ofert nie spełniło wymogów formalnych określonych w regulaminie konkursu.
Zarząd Województwa Małopolskiego, uwzględniając opinię Komisji Konkursowej, na podstawie uchwały nr 1284/15 z dnia 22 września 2015 r. udzielił wsparcia finansowego na realizację 50 zadań, na łączną kwotę dofinansowania 209 500 zł.

Rozstrzygnięcie I edycji konkursu
Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach I naboru do dnia 30 kwietnia 2015 r. zostały złożone 283 oferty na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego 3 614 640,37 zł. 72 oferty nie spełniły wymogów formalnych określonych w regulaminie konkursu.
Zarząd Województwa Małopolskiego, uwzględniając opinię Komisji Konkursowej, na podstawie uchwały nr 629/15 z dnia 28 maja 2015 r. udzielił wsparcia finansowego na realizację 115 zadań, na łączną kwotę dofinansowania 635 000 zł.
Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

W ramach mecenatu nad działalnością kulturalną, Samorząd Województwa Małopolskiego udziela finansowego wsparcia na realizację zadań o charakterze przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.
"Mecenat Małopolski" - otwarty konkurs ofert - pozwala na wzbogacenie oferty kulturalnej w regionie poprzez finansowe wspieranie projektów o dużych walorach artystycznych, promocyjnych, edukacyjnych i integracyjnych regionu, wyrażających jego różnorodność kulturową i umożliwiającymi aktywny w nich udział mieszkańców i gości. Ponadto wspiera kreowanie i realizowanie markowych regionalnych projektów kulturalnych o randze ponadlokalnej oraz wyraźnych walorach prorozwojowych i promujących województwo, wskazując na jego potencjał artystyczny i zasoby dziedzictwa kulturowego.
W latach 2004 – 2015 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury pn.: „Mecenat Małopolski”, „Mecenat Małopolski plus” oraz „Chopin wśród Małopolan” złożonych zostało 7158 ofert, z czego dofinansowanych zostało 2178 na łączną kwotę 33 812 200 zł.
Poniżej znajdują się tabele prezentujące statystyki powyższego konkursu w latach 2004 – 2015:

Mecenat Małopolski Plus

Rozstrzygnięcie naboru

Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 1670/15 z dnia 8 grudnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2016-2017 pn. „Mecenat Małopolski plus”. Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert zostało złożonych 76 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego 12 823 159 zł, w tym 6 491 646 zł na 2016 rok i 6 331 513.zł na 2017 rok. 15 ofert nie spełniło wymogów formalnych określonych w Regulaminie konkursu.

Zarząd Województwa Małopolskiego określił wysokość kwoty przeznaczonej na realizację zadań na poziomie 1 800 000 zł, w tym 900 000 zł na rok 2016 oraz 900 000 zł na 2017 rok. Komisja Konkursowa, powołana na mocy uchwały nr 48/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2016 r., dokonała oceny złożonych ofert spełniających wymogi formalne.

Zarząd Województwa Małopolskiego udzielił wsparcia finansowego na realizację 30 zadań, na łączną kwotę 1 800 000 zł uwzględniając opinię Komisji Konkursowej.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.