Nabór kandydatów na przedstawicieli NGO do Komitetu Monitorującego Polska-Słowacja

Kultura
04 marca 2015
Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji członka i zastępcy członka Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji członka i zastępcy członka Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2014-2020 (INTERREG VA PL-SK).

Kandydatów, jednocześnie członka i zastępcę członka, zgłaszać mogą organizacje pozarządowe działające w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego, których siedziba mieści się na terenie województwa małopolskiego i które mają kompetencje działania w obszarze wsparcia Programu w województwie małopolskim, tj. w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim oraz w mieście na prawach powiatu Nowy Sącz. Organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata na członka i jednego na zastępcę. Wskazane jest aby kandydat na członka KM INTERREG VA PL-SK i jego zastępca nie byli tej samej płci.

W KM INTERREG VA PL-SK dla reprezentanta ww. organizacji pozarządowej  przewidziano jedno miejsce.

Organizacje pozarządowe dokonują zgłoszenia kandydatów poprzez wypełnienie i przesłanie podpisanych dokumentów, tj. formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz wymaganych oświadczeń poparcia (załącznik nr 2 do Regulaminu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków lub ich osobiste dostarczenie do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków (sekretariat pok. nr 300). Wersję elektroniczną formularza należy przesłać na adres mailowy:

Dokumenty należy przesłać/dostarczyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem: kandydaci na członka/zastępcę członka KM INTERREG VA PL-SK 2014 – 2020

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 18 marca 2015 roku.

Wymagania dotyczące kandydatów:

  • Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w działalności w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego.
  • Kandydaci powinni być komunikatywni, posiadać: zdolności analityczne; umiejętność pracy w zespole; umiejętność logicznego formułowania argumentów; umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM od środowisk, które członek/zastępca członka KM reprezentuje.
  • Kandydatami nie mogą być osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Kandydaci muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.

Kandydat na członka oraz kandydat na zastępcę członka KM muszą uzyskać poparcie co najmniej pięciu organizacji pozarządowych działających w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego, których siedziba mieści się na terenie województwa małopolskiego.

Baza kandydatur, zgłoszonych zgodnie z założeniami wskazanymi w Regulaminie oraz spełniających wymogi określone w Regulaminie przedstawiana jest do wiadomości Zarządu Województwa Małopolskiego. Kandydatury zostaną rozpatrzone przez Komisję Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego, która rekomenduje Zarządowi Województwa Małopolskiego kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji członka/zastępcy członka KM INTERREG VA PL-SK 2014 – 2020. Wyboru kandydata wraz z zastępcą dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie Uchwały

Informacja o decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego zostanie umieszczona na stronie internetowej Województwa Małopolskiego (www.malopolskie.pl) oraz zostanie przesłana do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem INTERREG VA PL-SK 2014 – 2020, wraz z informacją z procesu wyboru kandydatów

Główne zadania KM zostały określone w dokumencie programowym – w sekcji 5.3 dostępnym na stronie: http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokumenty/polska-slowacja-2014-2020/.

Przewiduje się częściową refundację kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach KM członka/jego zastępcy (w szczególności dotyczy to kosztów noclegu i wyżywienia). Ostateczne postanowienia w tej sprawie zostaną określone w regulaminie KM, który zostanie uchwalony na jego pierwszym posiedzeniu.

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 12 29 90 634

Do pobrania: