Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości
Data wydarzenia
10 maja 2012
Już niedługo upływa termin zgłaszania wniosków w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości. Czekamy do piątku, 18 maja.
Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości – wszystkim zainteresowanym przypominamy, że z dniem 18 maja br. upływa termin składania wniosków. Zachęcamy samorządy oraz organizacje biznesowe do nadsyłania propozycji projektów wspierających
i promujących przedsiębiorczość.

Konkurs „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" po raz pierwszy ogłoszony został przez Komisję Europejską z inicjatywy prezydencji brytyjskiej pod koniec 2005 r. Celem konkursu jest wyróżnienie najciekawszych inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość w skali UE, prezentacja oraz wymiana dobrych praktyk i polityki w tej sferze, zwiększenie świadomości społecznej o znaczeniu przedsiębiorczości dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a także inspiracja potencjalnych projektodawców.

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości w 2012 roku zostaną przyznane
w 5 kategoriach:
1. Promowanie ducha przedsiębiorczości (nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia, zwłaszcza wśród młodych ludzi i wśród kobiet. Przykłady: działania i programy promujące przedsiębiorców i działania przedsiębiorcze oraz kulturę kreatywności, innowacyjności i gotowości na ryzyko);
2. Inwestowanie w umiejętności (nagroda w tej kategorii przyznawana jest za działania na szczeblu regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych, zawodowych, technicznych i menedżerskich. Przykłady: promowanie konkretnych umiejętności takich jak umiejętności techniczne niezbędne rzemieślnikom, nauki języków, obsługi komputera, programów mentorskich, programów w zakresie mobilności dla przedsiębiorców, programów nauczania przedsiębiorczości w szkołach i na uczelniach wyższych itp.);
3. Rozwój środowiska biznesowego (nagroda przyznawana jest za innowacyjną politykę na szczeblu regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji rozpoczynania
i rozwijania działalności, ułatwiania procedur ustawodawczych i administracyjnych dla firm oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę z korzyścią dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przykłady: działania ułatwiające MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, ograniczające biurokrację, sprzyjające rozwojowi nowych firm oraz wspomagające promocję potencjału innowacyjnego technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-biznesu);
4. Wspieranie internacjonalizacji biznesu (nagroda ta przyznawana jest za działania zachęcające firmy, a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, do korzystania
z możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i poza wspólnotowe na większą skalę. Przykłady: projekty na rzecz nawiązywania, utrzymywania i zacieśniania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, narzędzia ułatwiające wymianę informacji lub nawiązywanie kontaktów, usługi doradcze lub projekty ułatwiające MŚP ekspansję zagraniczną);
5. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne ( nagroda przyznawana za działania regionalne i lokalne, które promują odpowiedzialność społeczną i odpowiedzialną działalność w zakresie społeczeństwa i/lub ekologii.
W tej kategorii nagradzamy również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup o trudniejszej sytuacji, takich jak bezrobotni, niepełnosprawni lub mniejszości etniczne. Przykłady: przedsiębiorstwa społeczne lub przedsiębiorstwa typu „non-profit” realizujące potrzeby społeczności. Inicjatywy wspierające rozwiązania biznesowe związane z radzeniem sobie z problemami ochrony środowiska i zmiany klimatu, na przykład czyste i zielone technologie).

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które w ostatnich 2 latach wspólnie z przedsiębiorcami realizują (widoczne są już efekty) lub zrealizowały projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Minimalny okres realizacji projektu to 24 miesiące, bezpośrednio poprzedzające termin zgłaszania wniosków konkursowych. W kategoriach „Promowanie ducha przedsiębiorczości” i „Wspieranie internacjonalizacji biznesu” mogą brać udział również projekty ogólnokrajowe.
W Konkursie wyróżnione są dwa etapy. Pierwszym etapem są eliminacje krajowe,
w którym spośród kandydatur napływających z Regionalnych Punktów Kontaktowych przy województwach, maksymalnie dwóch pretendentów do etapu europejskiego wyłoni zespół kwalifikacyjny, działający przy Krajowym Punkcie Kontaktowym w Ministerstwie Gospodarki. W etapie europejskim jurorzy wybiorą zwycięzców poszczególnych kategorii oraz laureata nagrody głównej.
Regionalny Punkt Kontaktowy, do którego należy nadsyłać zgłoszenia, znajduje się w \uzędzie marszałkowskim województwa małopolskiego, departamencie rozwoju gospodarczego.
Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej, prawidłowo złożone wnioski zostaną przekazane niezwłocznie do Krajowego Punktu Kontaktowego w Ministerstwie Gospodarki.

Przy ocenie projektów uwzględniane będą następujące kryteria:
- Oryginalność i wykonalność: dlaczego projekt odniósł sukces? Jakie są jego aspekty innowacyjne?
- Wpływ na lokalną gospodarkę: dostarczenie danych liczbowych potwierdzających powodzenie projektu;
- Poprawa stosunków pomiędzy lokalnymi partnerami społecznymi: czy
z realizacji tej inicjatywy skorzystała więcej niż jedna strona zainteresowana? Dlaczego strony był zaangażowane i w jakim stopniu uczestniczyły w inicjatywie?
- Możliwość przeniesienia: czy takie podejście można powtórzyć w regionie
i w innych miejscach w Europie?
Wypełnione formularze należy przesyłać do 18 maja 2012 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, pokój 108. 
Dokumentacja do pobrania
Osoba do kontaktu: Wiesław Fela, tel. 12 63 03 264, fax 12 63 03 445,
e-mail: wieslaw.fela@umwm.pl 

Więcej informacji na stronie
 
Wprowadził
ewin
Kontakt do redakcji:
e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl
tel. +48 12 63 03 444, fax +48 12 63 03 445
Copyright 2002-2012 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego