Aktualizacja RSI - wydarzenia
 
2014-03-20
We wtorek 18 marca odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji. Głównym tematem spotkania była finalizacja prac nad Regionalną Strategią Innowacji. Posiedzenie otworzył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak. W posiedzeniu wzięli udział także członkowie Zespołu Zadaniowego ds. RSI.
2014-01-31
Marszałek Małopolski Marek Sowa wraz z 14 innymi liderami Vanguard Initiative podpisał w dniu 30 stycznia 2014 r. w Brukseli list intencyjny do Przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy’a oraz wziął udział w debacie wysokiego szczebla z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat wyznaczania nowych kierunków polityki przemysłowej UE.
2013-12-12
W dniach 3-4 grudnia br. w Sewilli (Andaluzja, Hiszpania) odbyły się warsztaty peer-review, w których wzięli udział przedstawiciele Województwa Małopolskiego. Spotkanie to zostało zorganizowane pod auspicjami Platformy Inteligentnej Specjalizacji (S3 Platform) powołanej z inicjatywy Komisji Europejskiej.


Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020

Małopolska rozpoczęła prace nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego (RSI). Dla potrzeb opracowania nowego dokumentu na lata 2013-2020, Zarząd Województwa Małopolskiego powołał Zespół Zadaniowy oraz Eksperta Strategicznego w osobie pani prof. Ewy Okoń – Horodyńskiej. Organem wspomagającym proces przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2013 - 2020 jest Małopolska Rada Innowacji. Regionalna Strategia Innowacji to dokument kierunkowy w obszarze innowacji, a zarazem dokument wykonawczy w stosunku do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości”. O postępach prac będziemy informować na bieżąco m.in. na stronie imalopolska.eu

Uchwała Nr 1179/2011 ZWM z dnia 6 października 2011 r. w sprawie w sprawie powołania Eksperta Strategicznego oraz Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2012 - 2020.

 
 


Cele horyzontalne Regionalnej Strategii InnowacjiCele strategiczne i taktyczne Regionalnej Strategii Innowacji

Wyboru celów strategicznych i taktycznych dokonano w oparciu o szczegółową diagnozę stanu rozwoju innowacyjności w Małopolsce pod kątem ich popytu i podaży, ze szczególnym uwzględnieniem zarówno obszarów strategicznego rozwoju, jak i celów horyzontalnych.

Cel strategiczny
C.I. Podniesienie poziomu innowacyjności firm w Województwie.
Cele taktyczne
1. Rozwój narzędzi wspierających finansowanie aktywności innowacyjnej firm
2. Zwiększenie udziału przedsiębiorstw i instytucji badawczych w międzynarodowych programach badawczo- rozwojowych i w transferze technologii
3. Zwiększenie dostępu przedsiębiorców do innowacyjnych technologii
4. Udostępnienie nowoczesnej infrastruktury dla rozwoju nowych technologii i usług
5. Pogłębienie współpracy uczelnia - przedsiębiorstwo

Cel strategiczny
C.II. Wzmocnienie kontaktów sieciowych instytucji związanych z innowacyjnością regionu i lepsze wykorzystanie ich potencjału.
Cele taktyczne
1. Rozbudowa sieci współpracy pomiędzy uczelniami, przedsiębiorstwami i jednostkami badawczo-rozwojowymi
2. Uporządkowanie i uelastycznienie systemu wsparcia przedsiębiorstw w zakresie doradztwa, szkoleń i transferu technologii
3. Wzmocnienie zasobów instytucji wspierających rozwój innowacyjności

Cel strategiczny
C. III. Wzrost znaczenia innowacyjności w polityce regionalnej
Cele taktyczne
1. Utworzenie systemu pozyskiwania danych na temat stanu innowacyjności w Województwie
2. Promocja wewnętrzna tematyki innowacyjności jako elementu wspierającego rozwój gospodarczy Województwa
3. Promocja zewnętrzna Województwa Małopolskiego jako regionu innowacyjnych technologii
4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Zasady wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

1. W rozwój oraz wdrożenie RSI będą zaangażowane podmioty gospodarcze sektora prywatnego oraz sektora B+R.
2. Warunkiem skutecznego działania jest partnerstwo i konsensus publiczno-prywatny na rzecz tworzenia pozytywnego klimatu i kultury innowacji.
3. RSI będzie zintegrowana multidyscyplinarnie. Nacisk będzie położony na połączenie i współzależności pomiędzy sektorem publicznym oraz sektorem prywatnym dla wspólnego celu.
4. Połączenie i współdziałanie kapitału ludzkiego, techniki i technologii, badań, edukacji, zarządzania finansami i marketingiem, a także polityki na poziomie regionalnym i ogólnopaństwowym.
5. Położenie nacisku na stronę popytową firm oraz na oddolne podejście przy opracowaniu projektów i ich realizacji.
6. Zorientowanie na działania, a ich efektem powinna być innowacyjne projekty w firmach oraz sieci powiązań pomiędzy firmami.
7. RSI będzie mieć wymiar europejski poprzez współpracę z regionami innych krajów oraz benchmarking polityk regionalnych.
8. RSI będzie cykliczna, a kolejne projekty będą korzystać z wcześniejszych doświadczeń

 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013 (RSI) to dokument kierunkowy województwa małopolskiego określający działania, które mają przyczynić się do podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu. RSI  ma na celu stymulowanie rozwoju innowacji w małopolskich firmach, w szczególności poprzez uaktywnienie ich współpracy z badaczami. Działania zapisane w RSI WM obejmują również wsparcie dla instytucji pośredniczących między nauką a biznesem. 

Pierwsza wersja RSI została opracowana na lata 2005-2013. Została przyjęta uchwałą nr XXIX/386/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2005 roku. W 2008 roku dokonano aktualizacji strategii, tak by uwzględniała ona zapisy nowej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. Aktualny tekst RSI WM 2008-2013 został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 18 września 2008 roku. Przy weryfikacji RSI wykorzystano opracowania odnoszące się do problematyki innowacyjności, które ukazały się w ostatnich trzech latach. Zmiany w Strategii są również wynikiem konsultacji z przedstawicielami świata nauki i biznesu. 

RSI  koncentruje się na wskazaniu celów strategicznych i taktycznych, a także konkretnych działań, których realizacja przyczyni się do wzrostu poziomu innowacyjności Małopolski. W przypadku większości działań, w ich realizację może włączyć się każdy, kto przygotuje odpowiedni projekt i wskaże źródło jego finansowania, np. w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki czy wreszcie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Część projektów wskazanych w RSI, głównie o charakterze inwestycyjnym, znalazła się już w wykazie projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, np. Małopolskie Centrum Biotechnologii czy Miasteczko Multimedialne. 


Program Wykonawczy 2009-2011

Program Wykonawczy 2009-2011 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego - jego celem podstawowym jest przedstawienie propozycji działań, których realizacja w okresie 2009-2011 w stopniu największym może przyczynić się do osiągnięcia celów ustanowionych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. Równie ważna jest projekcja zasad i instrumentów koordynacji procesu implementacji ww. działań oraz metodologii ich monitorowania i ewaluacji. Program Wykonawczy udziela odpowiedzi na pytania: jakie działania i dlaczego należy podjąć, kto i jak powinien je wdrażać, jak działania te monitorować i oceniać. 


Pobierz:
- Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013

- Regional Innovation Strategy of the Małopolska for 2008-2013

- Program Wykonawczy 2009-2011 dla Regionalnej Strategii Innowacji WM


 

 
Przeskocz do głównej zawartości

iMalopolska