Strefy Aktywności Gospodarczej

Strefy aktywności gospodarczej są to wydzielone i przygotowane do inwestycji obszary, odpowiadające zapotrzebowaniom potencjalnych inwestorów, tworzone najczęściej przez samorządy lokalne. Strefy posiadają kluczowe znaczenie dla wzrostu poziomu inwestycji komercyjnych, w istotny sposób zwiększają atrakcyjność inwestycyjną regionu, rozwijają przedsiębiorczość i kreują nowe miejsca pracy. Gminy, dostrzegając pozytywne efekty działania takich stref, scalają nowe tereny, budują infrastrukturę techniczną, a także zmieniają przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu liczba stref aktywności gospodarczej stale wzrasta.

Strefy aktywności gospodarczej tworzone są i funkcjonują na mocy ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Rozporządzeń Rady Ministrów o utworzeniu poszczególnych stref, a także regulaminów stref i planów ich zagospodarowania.

Zadaniem RM ma być przede wszystkim przyciągnięcie inwestorów. W tym celu władze lokalne przygotowują i monitorują dla przedsiębiorstw warunki umożliwiające tworzenie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy mają w strefach możliwość korzystnego inwestowania, przy minimalnych, a nawet zerowych podatkach i na odpowiednio przygotowanym terenie. Pierwsze strefy aktywności gospodarczej (przemysłowe) powstały w połowie lat 90-tych. Obejmowały przede wszystkim niezagospodarowane tereny komunalne. Strefy różnią się wielkością, infrastrukturą i sposobem zagospodarowania. Z czasem w strefy aktywności gospodarczej zostaną przekształcone Specjalne Strefy Ekonomiczne. Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest enklawą gospodarczą, powołaną w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego na obszarach zagrożonych dużym bezrobociem lub wymagających głębokiej restrukturyzacji.

Główne cele powstania SSE : 
- rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej; 
- wspomaganie lokalnej infrastruktury technicznej;
- rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej;
- dywersyfikacja struktury produkcji;
- rozwój eksportu;
- zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług,
zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej,
- wzrost PKB;
- tworzenie nowych miejsc pracy;
- zagospodarowanie nie wykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad równowagi ekologicznej.

Działalność gospodarcza w strefach może być prowadzona na określonych ustawowo zasadach.
Zarząd strefy wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE oraz pomaga w procesie inwestycyjnym, poprzez np. ułatwianie kontaktów z władzami lokalnymi czy administracją centralną w kwestii między innymi zakupu ziemi pod inwestycje.

Zezwolenia te są przyznawane w trybie przetargu lub rokowań, ogłaszanych w postaci zaproszenia zamieszczonego w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Planowane przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być realizowane w strefie, oceniane są przez Komisję Przetargową.

Za podstawę oceny przyjmuje się następujące kryteria:
- stopień innowacyjności technologii planowanych przedsięwzięć
- przedmiot i zakres działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas przez oferenta oraz działalności, jaką planuje on podjąć w strefie
- wartość planowanych inwestycji i warunki ich realizacji
- deklarowany udział w tworzeniu i modernizacji infrastruktury na terenie strefy
- deklarowana / możliwa współpraca z przedsiębiorstwami działającymi w strefie i jej otoczeniu
- zgodność planowanej działalności z celami rozwoju strefy
- stopień zagrożenia dla środowiska oraz planowane przedsięwzięcia w zakresie jego ochrony
- możliwość kooperacji z krakowskimi wyższymi uczelniami w projektach badawczych i edukacyjnych.

Na podstawie ocen dokonanych przez Komisję Przetargową zarządzający strefą podejmuje decyzję o przyznaniu stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie.

12
 
 
Strefy Aktywności Gospodarczej w Malopolsce:
Park przemysłowy zlokalizowany we wschodniej części Małopolski w odległości około 85 km od Krakowa. Park położony jest w północnej części Tarnowa, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg wylotowych z miasta. Planuje się, iż docelowo obszar Parku obejmie 357 ha, w tym znajdzie się 225 ha terenów niezabudowanych. W chwili obecnej na terenie Parku działa ponad 40 firm, wśród których dominuje branża elektromaszynowa, szklarska i logistyczna. Miasto Tarnów jest właścicielem 8 ha nieruchomości niezabudowanych, które są położone w granicach Parku i stanowią ofertę dla inwestorów. Tereny wchodzące w skład Parku przemysłowego posiadają dostęp do wszystkich mediów dostosowanych do potrzeb już działających, jak również powstających zakładów produkcyjnych i usługowych.
Park przemysłowy zlokalizowany we wschodniej części Małopolski, na terenie Gminy Wojnicz, w odległości ok. 70 km od Krakowa, ok. 500 m od drogi krajowej nr 4 (Kraków - Rzeszów) oraz 1,5 km od centrum Wojnicza. W chwili obecnej obszar Parku obejmuje powierzchnię 63,5 ha, w tym 35 ha terenów przygotowanych dla inwestorów. Docelowo Park obejmie obszar 153 ha, w tym znajdzie się około 70 ha terenów zielonych. Na obszarze Parku dostępne są wszystkie media dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw. Gmina zapewnia ulgi w podatkach i "szybką ścieżkę" inwestycyjną.
Strefa położona jest w południowej części województwa Małopolskiego, w odległości około 70 km od Krakowa, w mieście Limanowa. Obszar Strefy wynosi 13,7 ha, z czego około 7 ha stanowią grunty przeznaczone do zabudowy. Jest to teren poprzemysłowy, na którym dotychczas prowadzona była działalność w zakresie przetwarzania ropy oraz produktów ropopochodnych. Na terenie Strefy zlokalizowane są budynki administracyjno-przemysłowe, hale produkcyjne oraz zbiorniki. Powierzchnia użytkowa istniejących budynków i budowli wynosi 4 365 m2. Strefa posiada dostęp do bocznicy kolejowej.
Park położony w zachodniej części Małopolski, w odległości 40 km od Krakowa, na terenie Gmin Trzebinia i Chrzanów. Trzebinia i Chrzanów to ważne ośrodki przemysłowe regionu opierające się sektorze petrochemicznym, energetycznym, metalurgicznym. Na terenie wspomnianych gmin znajdują się ważne węzły komunikacji drogowej (autostrada A4) i kolejowej. W skład Parku wchodzą 2 obszary o łącznej powierzchni 55,5 ha. Są to zarówno tereny niezabudowane jak również nieruchomości zabudowane obiektami przemysłowymi (hale, magazyny, obiekty biurowe, budowle, szyby pokopalniane itp.). Na obszarze Parku przewidziano możliwość rozwoju działalności produkcyjnej, magazynowej, spedycyjnej oraz szeroko pojętych usług dla ludności. Dla przyszłych inwestorów na terenie Gminy Trzebinia przewidziano zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku realizacji przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy. Na obszarze Gminy Chrzanów przewidywane są podobne ulgi podatkowe pod przyszłe inwestycje.
Strefa położona jest w zachodniej części Małopolski, na obrzeżach miasta Oświęcim, przy drodze krajowej nr 44 (Tychy-Zator-Skawina-Kraków), która stanowi obwodnicę centrum miasta. Strefa docelowo obejmować będzie tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 45 ha (z możliwością ich poszerzenia o następne 40 ha), z czego miasto jest właścicielem 7,5 ha. W ramach Strefy oferowane są cztery obszary inwestycyjne (niezabudowane) oraz inkubator przedsiębiorczości (w organizacji) o powierzchni około 25 ha. Zainteresowanym inwestorom proponuje się na terenie Strefy pomoc w załatwianiu niezbędnych formalności wynikających z prowadzonego procesu inwestycyjnego.
Strefa inwestycyjna zlokalizowana w centralnej części województwa małopolskiego, na terenie Gminy Myślenice w miejscowości Jawornik, w odległości około 15 km od Krakowa oraz około 150 m od drogi krajowej nr 7 (Kraków - Chyżne). Na obszarze strefy działalność prowadzą głównie przedsiębiorstwa z branży produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych. W chwili obecnej, obszar Strefy obejmuje 90 ha, z czego 20 ha to tereny już zagospodarowane przez inwestorów - między innymi Scandinavian Tobacco S.A. oraz Bahlsen Sweet Sp. z o.o.
12345
 
Przeskocz do głównej zawartości

Strefy Aktywności Gospodarczej