INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Jak założyć firmę?
Poniżej przedstawiamy Państwu niezbędne działania formalno-prawne, które musi wykonać początkujący przedsiębiorca aby zarejestrować swoją firmę.

Co to jest działalność gospodarcza?
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Przepisów ustawy (zgodnie z art. 3) nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Osoba zagraniczna to:
a/osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadająca obywatelstwa polskiego,
b/osoba prawna z siedzibą za granicą,
c/jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

Przedsiębiorca zagraniczny to osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą.

Oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część dziaalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Działalność regulowana to działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.

Ponadto zgodnie z art. 13 Ustawy o swobodzie gospodarczej, osoby z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy.

Natomiast obywatele innych państw niż wymienione wcześniej, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Pozostałe osoby zagraniczne mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.
Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Powinien spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony życia i zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska.

Jeśli przepisy szczególne przewidują obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić, że działalność będzie bezpośrednio wykonywana przez osobą te uprawnienia posiadającą.

Szczegółowe informacje w Poradniku dla rozpoczynającego działalność gospodarczą.

 
 
Aby rozpocząć działalność gospodarczą:
Przed dokonaniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wybrać formę prowadzenia działalności gospodarczej. Do wyboru mamy: działalność jednoosobowa, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.
Przedsiębiorca dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta lub Gminy właściwej dla miejsca jego zamieszkania. Aby przystąpić do wypełnienia formularza rejestracji nalezy przygotowac następujące informacje: oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, numer NIP o ile taki posiada, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, określenie przedmiotu działalności - czyli opis zakresu czynności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest bezpłatne. Przykładowy formularz rejestracyjny można pobrać na stronie Urząd Miasta Krakowa.
Kolejnym krokiem jest uzyskanie numeru REGON. W rejestrze tym znajdą się informacje o naszej firmie: nazwa i adres siedziby, nazwisko i imiona, miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL) właściciela, forma prawna i forma własności, wykonywana działalność, data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia działalności, nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i numer nadany przez ten organ. Numer REGON jest niezbędny w kontaktach z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz do zawierania umów z kontrahentami w rozliczeniach z nimi. Numer ten powinien być także zamieszczany na pieczęciach firmowych i drukach urzędowych. REGON można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Krakowie, ul. K. Wyki 3 (tel. 12 420 40 50; 12 420 45 10) czynny od 7.00 - 15.00, lub wypełniając formularz w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy skąd zgłoszenie zostanie przesłane do Urzędu Statystycznego. REGON otrzymamyw ciągu 7 dni.
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i inne podmioty, które są podatnikami, płatnikami podatków oraz płatnikami składek ubezpieczeniowych podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numer NIP. Nadanie tego dziesięciocyfrowego kodu następuje na podstawie jednorazowego zgłoszenia identyfikacyjnego dokonanego we własciwym dla podmiotu Urzędzie Skarbowym. Aktualne wzory formularzy zgłoszeń oraz załączników dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Aby zgłosić płatnika składek, zmienić danych płatnika składek (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych płatnika, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA), dokonać korekty danych płatnika składek (z wyjątkiem korekty danych identyfikacyjnych płatnika, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA) należy wypełnić formularz ZUS ZFA. Dokumenty należy złożyć w jednostce organizacyjnej ZUS wraz z potwierdzeniem nadania numeru NIP, REGON, oraz wpisem do ewidencji, w celu weryfikacji podanych danych na drukach zgłoszeniowych.
Jednym z ostatnich kroków jest wykonanie pieczątki firmowej. Nasza pieczątka powinna zawierać następujące informacje: nazwę firmy, adres, NIP, numer REGON, telefon kontaktowy.
Ostatnim krokiem, aby nasza firma funkcjonowała sprawnie jest założenie firmowego rachunku bankowego. Przed założeniem rachunku, należy zapoznać się z bogatą i różnorodną ofertą banków. Zwróćmy szczególną uwagę przede wszystkim na koszty prowadzenia rachunku firmowego, koszty dokonywanych operacji oraz dostęp on-line do rachunku bankowego. Posiadanie rachunku bankowego jest konieczne dla firm, które generują transakcji powyżej 15 tys euro.
W zależności od przedmiotu działalności przedsiębiorca musi zgłosić działalność następującym podmiotom: Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Handlowej, Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie, Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Zakładom Gazowniczym oraz Zakłądom Energetycznym.
 
Przeskocz do głównej zawartości

Przewodnik Przedsiębiorcy